Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Argumentation i samfundsvidenskab

En argumentation er god, hvis den er: faglig, struktureret og velformidlet.

En opgave har en bestemt struktur, som viser sig i dispositionen og den måde, hvorpå argumentationen og dokumentationen er bygget op. En opgave har et fagligt indhold og et sprog. En argumentation i samfundsfag er kun god, hvis den både er faglig, struktureret og velformidlet.

Faglighed

Samfundsfaglige opgaver skal være saglige. Socialisation kan erstatte opdragelse. I stedet for at skrive, at ”staten pumper en masse penge ud” er det rigtigere at ”staten fører ekspansiv finanspolitik”. ”Situationen i verden” kan udtrykkes bedre ved hjælp af begreber som multipolaritet, magtbalance, realisme og idealisme.

De faglige begreber skal bruges, fordi de i modsætning til vores hverdagssprog er præcise og veldefinerede. En bred anvendelse af begreber gør, at man en opgave bliver løftet op på et niveau, hvor du kan tillade dig at drage mere generelle konklusioner.

Struktur

Det er altid centralt, at man følger en fast struktur og besvarelsen har en rød tråd. Det bedste er at udarbejde en detaljeret og overskuelig disposition og så følge den. En anden mulighed er at sikre sig veddelkonklusioner, der kan fungere som mellemregninger i opgaven. Konklusioner behøver ikke kun at stå til sidst. Ved at præsentere dem eller antyde dem i starten af et afsnit vil de være styrende for den efterfølgende argumentation og sikre, at opgavens fokus fastholdes. En tredje mulighed er at arbejde medglidende overgange mellem de enkelte afsnit.

Formidling

En velformuleret opgave med et præcist sprog bidrager til at gøre en opgave bedre. Undgå derfor:

  • Klicheer
  • Tomt og ligegyldigt billedsprog
  • Tomgangssnak
  • At være på fornavn med dem det handler om
  • Udokumenterede postulater
  • Overfladiske og upræcise formuleringer
  • Stavefejl

Samfundsfag beskæftiger sig med verden her og nu. Derfor må man meget gerne forholde sig til det, man beskæftiger sig med. Samfundsfaglige opgaver skal ikke konkurrere med de journalistiske genrer, men det er altid godt, hvis man bruger et personligt og engageret sprog, som vækker interesse og understreger argumentationen.

Godt samfundsfag er karakteriseret ved:

Klarhed: præcise formuleringer, fjernelse af gentagelser.

Konsekvens: I sprogbrug og layout.

Sammenhæng: Krydshenvisninger og overgange mellem afsnit.

 Faglighed: at fagets sprog bringes aktivt i spil igennem hele besvarelsen.

Godt sprog: varieret ordvalg, faglige begreber, synonymer og meningsfulde udtryk.

Korrekt grammatik og stavning.