Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Tale og talepapir

En tekst som er struktureret med henblik på mundtlig fremlæggelse for en bestemt målgruppe og nogle gange i en bestemt kontekst.

Talepair til eksamen

Et talepapir indeholder typisk:

·         Anslag: Tilhøreren skal motiveres til at høre mere (appetitvækker)

·         Indledning: Motivation for oplægget, præsentation af tema

·         Disposition: Oprids af fagligt indhold

·         Hoveddel: 3-5 hovedpunkter som udfoldes

·         Afrunding: Opsummering af pointer og afsluttende kommentarer (á la anslaget)

Talepapiret: Hvad gør man?

·         A4-papir eller papkort?

·         Støtte, ikke oplæsning

·         Hellere stikord end lange sætninger

·         Tydeliggør taleren

·         Tydeliggør overgangen

·         Én pointe udfoldet pr. talekort

Uddybning af anslag

·         Anslaget har en meget vigtig funktion i forhold til resten af talen, idet det er her, man præsenterer og iscenesætter sig selv som troværdig person.

·         Selve anslagets formål er at skabe en positiv kontakt til sit publikum og vinde deres sympati og interesse, for det man vil sige.

·         Anslaget skal fange tilhørernes interesse.

Uddybning af indledning

·         Indledningen er der, hvor man giver en klar, kortfattet og koncis beskrivelse af sagen, som man selv ser den.

·         Man giver her en orientering om det synspunkt, man siden hen i hoveddelen vil plædere for.

·         Det skal være klart og koncist for ikke at forstyrre den opmærksomme lytning af det følgende.

Uddybning af disposition

·         Dispositionen er der, hvor man beskriver, hvilken opdeling man vil følge i sin tale.

·         En disposition for det sagsforhold som følger i hoveddelen. Kan slås sammen med indledningen.

Uddybning af hoveddel

·         I oplæggets hoveddel opruller man hele sagens argumenter, såvel dem, der taler for, som dem der taler imod.

·         Via logiske ræsonnementer, argumenter og eksempler tilbageviser man eventuelle modstanderes synspunkter.

·         Ved at starte med at påvise sin egen sag, kan man overbevisende tilbagevise modpartens.

Uddybning af afrunding

·         I afrundingen skal man forstærke og gentage de argumenter og konklusioner, man er nået frem til i hoveddelen.

·         Afrundingen skal ligesom anslaget appellere til publikums følelser. Både ordvalg og kropssprog skal tilpasses den enkelte sag, så man hverken under- eller overdriver.

·         Man viser et stort overblik ved at fremhæve sine pointer kortfattet og samtidig fremdrage moralen af dem.

·         Afrundingens formål er at efterlade publikum afklarede og overbeviste om sagens rette sammenhæng.

Vejledning på engelsk: 

Se mere her.