Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Biologiopgave (eksamensopgave)

TYPEORD

En kort forklaring på typeord, der benyttes i skriftlige biologiopgaver

Afbild:

Grafisk fremstilling af data. Enheder angives.

Analyser:

En grundig gennemgang og forklaring af data, fx en figur. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt. En ren beskrivelse er ikke tilstrækkelig.

Angiv:

Et kort præcist svar, fx enkeltord eller talværdi.

Baggrund, på baggrund af:

Besvarelsen skal tage udgangspunkt i det materiale, figur eller lignende, der henvises til.

Begrund:

Besvarelsen skal uddybes, så det tydeligt fremgår, hvilke faglige overvejelser, der ligger bag dit svar.

Beregn:

De i opgaven angivne værdier (tal) skal bruges til at beregne resultater. Delresultater og enheder angives.

Diskuter:

Fremdrag fordele og ulemper ved de faglige problemstillinger. Argumenter for og imod, inddrag forskellige betragtninger fx miljømæssige, medicinske eller politiske. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt.

Forklar:

Besvarelsen skal bygge på biologisk viden og forståelse. De konkrete resultater eller figurer sættes i forbindelse med den teoretiske baggrund. Det kan forekomme, at der er flere forklaringer på en problemstilling.

Forsøg/eksperiment, giv forslag til:

Besvarelsen kan indeholde en beskrivelse af en metode og dens princip og evt. en forsøgsopstilling.

Forslag, giv forslag til:

Et eller få udvalgte forslag er tilstrækkelige. Begrund dit eller dine forslag.

Hypotese, opstil en hypotese:

Fagligt begrundede forventede udfald af et forsøg/eksperiment. Hypotesens holdbarhed kan afprøves eksperimentelt.

Inddrag:

I besvarelsen skal de ønskede data, fx en figur anvendes.

Redegør, for:

En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en biologisk problemstilling.

Skitser:

Dette kan fx være en kort tekst, en graf med aksebenævnelser, et forsøg, en forsøgsopstilling. Der er ikke krav om præcise værdier, men kun tendenser.

Tegn:

En tegning skal entydigt vise det, der spørges efter. Det kan fx være en celle eller analyseresultater. Der er krav om præcise angivelser.

Vurder:

På baggrund af biologisk viden og evt. en analyse vægtes synspunkter for og imod en problemstilling. Konkluder, når det er muligt.

8 gode råd

·         Læs alle opgaver igennem, inden du vælger hvilke du vil besvare.

·         Vær opmærksom på, hvilke krav der stilles i opgaven, fx analyse, forklaring, diskussion og vurdering.

·         Svar så kort og præcist som muligt på de stillede spørgsmål. Skriv ikke fyld – mængden af tekst giver ikke i sig selv bedre karakter.

·         Undlad at skrive indledninger til opgaverne og at gentage de stillede spørgsmål i din opgavebesvarelse.

·         Besvar altid alle de opgaver, der forlanges i besvarelsen og spring aldrig et delspørgsmål over. Planlæg din tid, så du når det hele.

·         Brug bøgerne til opslag. Undlad at skrive afsnit af efter bøger eller hente hele afsnit ind fra harddisken.

·         Læs korrektur på din besvarelse og kontroller, at du har svaret præcist på alt, hvad der bliver spurgt om.

·         Anvend biologiske fagudtryk frem for dagligdagsudtryk.