Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

HF-stilegenrer

Analyserende oplæg:

Læg ALTID mærke til emnefokus i opgaven – Hvad er det rent faktisk din opgave skal handle om? Det er YDERST VIGTIGT!!!

1.     Et analyserende oplæg til et HF-hold om sproglig kreativitet. Som en del af besvarelsen skal du analysere og fortolke Klaus Rifbjergs tekst (tekst 4) med særlig vægt på, hvordan sproget bruges til at tegne et portræt af en ungdomsgruppe. Du skal inddrage dele af materialet fra hæfte 1.

Indgang /Indledning: En indledning, Præsenter emnet / noget om særteksten / forfatteren / citat frasærteksten – eller andet? Lav et appetitvækkende anslag, så du får gjort din læser interesseret.

Midte/Brødtekst: Her er størstedelen af opgaven: Arbejdet med særteksten; Du skal analysere og fortolke særteksten og dernæst perspektivere den med ekstramaterialet og evt. andet relevant materiale. Du skal undervejs hele tiden forholde dig til opgavens overordnede emne, som i dette eksempel er sproglig kreativitet. Det er ofte en god ide at redegøre for særtekstens handling dvs. lave et resume, inden du går i gang med den egentlige analyse .

At analysere vil sige at man zoomer ind på dele af teksten og finder betydninger, der kan bidrage til den samlede fortolkning. Fortolkningen er nemlig det du får, når du lægger dine analysepointer sammen.

I perspektiveringen skal du inddrage materiale fra hæfte 1 og eventuelt viden fra danskundervisningen eller din viden i øvrigt. Perspektiveringen bliver således til en mere generel men stadig faglig snak om emnet. Prøv at arbejde dig hen imod en pointe – og HUSK emnefokus!

Udgang/Afslutning: Nu skal du konkludere et eller andet. Du må meget gerne ”slå et slag med halen” og binde en sløjfe tilbage til din indledning. Du kan afrunde med et citat, en pointe, et spørgsmål, et udråbstegn!

Disciplinerne:

Indlede; præsentere

Redegøre (fx resumere handlingen – KORT)

Analysere

Dokumentere

Fortolke

Perspektivere

Konkludere

Argumenterende artikel:

Læg ALTID mærke til emnefokus i opgaven – Hvad er det rent faktisk din opgave skal handle om? Det er YDERST VIGTIGT!!!

Eksempel:

1.      En argumenterende artikel til avisen om ændringer i det moderne danske sprog. Som en del af besvarelsen skal du gøre rede for synspunkterne i Frits Bredals kronik (tekst 5). Desuden skal du debattere og perspektivere synspunkterne. Du skal inddrage dele af materialet i hæfte 1.

Indgang/ Indledning: Skriv en indledning (en såkaldt ”rubrik”, da der her er tale om en artikel). Rubrikken skal være informativ og fængende. Sørg for at præsentere emnet og problemstillingen – debatten og dens aktører mm. Indled MEGET gerne med et appetitvækkende anslag, der fx kunne være et citeret provokerende udsagn fra én af debattørerne.

Midte/Brødtekst: Her er størstedelen af opgaven: Arbejdet med særteksten; Du skal redegøre hovedsynspunkter, argumentationsmåder/-virkemidler. Som altid skal du være opmærksom på opgavefokus – i dette tilfælde skal du finde synspunkter der forholder sig til ændringer i det moderne sprog! Når du tydeligt og veldokumenteret med teksteksempler og citater har fået opstillet de væsentlige synspunkter, går du videre til diskussionen. I diskussionen skal du diskutere det eller de synspunkter, du opstillede i redegørelsen. At diskutere vil sige at man finder argumenter både for og imod. I diskussionen inddrager du det ekstramateriale, der på en eller anden måde belyser eller forholder sig til emnet ”ændringer i det moderne danske sprog”. Når du ved hjælp af pointer fra teksterne i ekstramaterialet og anden relevant viden har fået fremlagt flere sider af sagen, er du i stand til at vurdere / konkludere på din diskussion og sige noget opsamlende og generaliserende om emnet – evt. en eller anden pointe?

Udgang/Afslutning: Her skal ”resultatet” stå klart og tydeligt frem. Igen må du meget gerne ”slå et slag med halen” og binde en sløjfe tilbage til din indledning. Du kan afrunde med et citat, en pointe, et spørgsmål, et udråbstegn!

Disciplinerne:

Præsentere;

Redegøre

Dokumentere; (eksemplificere og citere)

Karakterisere; (fx virkemidler eller argumentationsformer)

Diskutere

Argumentere

Vurdere

Introducerende artikel:

Læg ALTID mærke til emnefokus i opgaven – Hvad er det rent faktisk din opgave skal handle om? Det er YDERST VIGTIGT!!!

Eksempel:

1.      En introducerende artikel (til et almenkulturelt tidsskrift)  om sproglige nydannelser i dansk. Som en del af besvarelsen skal du karakterisere (dvs. beskrive det der står særligt frem) Henriette Lind og Lotte Thorsens romanuddrag (tekst 6) med særlig vægt på sammenhængen mellem sprog og personskildring. Du skal inddrage dele af materialet i hæfte 1.

Indgang/Indledning: Skriv en indledning (en såkaldt ”rubrik”, da der her er tale om en artikel). Rubrikken skal være fængende, appetitvækkende, gerne som anslag! Du skal tage udgangspunkt i et konkret eksempel – meget gerne et tekststed / citat fra særteksten) – efterfulgt af en forklaring af sammenhængen mellem eksemplet og emnet.

Midte/Brødtekst: Her er størstedelen af opgaven: Arbejdet med særteksten; Analyser særtekstens hvad oghvordan. I modsætning til det analyserende oplæg skal der IKKE laves en udtømmende analyse. Fokuser på det opgaveformuleringen formulerer som vigtigt (Opgavefokus / emnet: sproglige nydannelser i dansk og opgaveformuleringens instruks om særlig vægt på sammenhængen mellem sprog og personskildring). Når du har fået det ud af særteksten, der var væsentligt i forhold til emnet, går du videre til at tale generaliserende om emnet, og her inddrager du så flere eksempler (fra hæfte 1 + undervisningen og egen viden). Emnet diskuteres således i et bredere perspektiv, hvor du evt. kan se på fordele og ulemper? Relevans? Aktualitet eller andet?

Udgang/Afslutning: Igen må du meget gerne ”slå et slag med halen” og binde en sløjfe tilbage til din indledning på en eller anden måde. Du kunne afrunde med et citat, en pointe, et spørgsmål, et udråbstegn!

Disciplinerne:

Introducere

Eksemplificere

Forklare

Karakterisere

Analysere

Generalisere/perspektivere

Konkludere