Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Andre genrer og kommandoord

Diskuter:

Beskriv fordele og ulemper ved de faglige problemstillinger/synspunkter. Argumenter for og imod, inddrag forskellige betragtninger; fx miljømæssige, medicinske og politiske.
Afslut gerne med en konklusion hvis muligt.
Selve opstillingen af disse synspunkter bør være objektiv, men man kan til sidst med fordel selv tage stilling til problemstillingen.

Diskussion i humanistiske fag:

Hvis der er to eller flere modsatrettede/modstridende hovedsynspunkter i teksten, skal disse sættes op overfor hinanden og diskuteres.

Hvis der kun er et hovedsynspunkt i teksten, skal du opstille et eller flere modsatrettede synspunkter. De forskellige synspunkter skal så sættes op overfor hinanden og diskuteres.

Eksempler:

Altså hvis fx en tekst fortæller om nogle unge, der gør oprør mod regeringens lovgivning – så er der jo tale om to hovedsynspunkter: de unges og regeringens – og disse to hovedsynspunkter skal så diskuteres i diskussionen. Man kan se det fra de unges side og fra regeringens side og opstille argumenter herfor – og/eller stille spørgsmålstegn ved de forskellige siders argumenter.

Hvis en tekst derimod kun har et hovedsynspunkt – det kan være, at den fortæller om fx plastickirurgi og ikke siger noget negativt herom, så er det din opgave som skribent at opstille et synspunkt, der går imodplastickirurgi. Diskussionen kommer så til at handle om på den ene side argumenter ”for” at få lavet plastic-operationer og på den anden side argumenter imod at man skulle få lavet plastic-operationer.

Redegør for:

Naturvidenskab: En struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en problemstilling.

Humaniora: En koncentreret gengivelse af en eller flere teksters behandling af et emne eller en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en problemstilling.

Ark om redegørelse kan hentes her.

Referat/summary:

Definition:

Et referat er en kort objektiv gengivelse af indholdet i en tekst.

Nedenfor er et tjekskema til referat – de sproglige bemærkninger nederst gælder i engelsk – andre sprog har andre fokuspunkter.

Engelsk referat/summary

Navn:

Råd og bemærkninger

Er lykkedes:

Skal du arbejde mere med:

1. Indhold:

Informativ indføring

(who, when, where, what)

1. linje bør opsummere tekstens hovedtema/emne og/eller introducere hovedpersonen/væsentlige personer.

Objektivitet. Egen mening/ holdning er irrelevant.

· Inddeling i afsnit

· Klar, logisk struktur

· Referatet skelner mellem det væsentlige/det mindre væsentlige

· Taksonomi: Referatet forbliver redegørende (aldrig ”how”, ”why”)

· Længde (bør være kort og præcist. Undgå at overskride det påkrævede antal ord)

2. Sproget:

Skrives altid i 3. person ental samt nutid: ”The text is about/focuses on…”

Klare og forståelige sætninger

Varieret og nuanceret sprog

Grammatik:

– Tid

– Kongruens

– Ordstilling

– Ordklasse

Øvrige bemærkninger:

Bedømmelse:

 Resume:

Et resume er et ultrakort referat. Ultrakort: (5 punktummer/perioder m. højest 3 sætninger i hver)

Tekstanalytiske elementer:

Nedenstående liste er de punkter du bør overveje, når du skal analysere en tekst.

  1. Genre
  2.  Handling
  3.  Komposition
  4.  Fortælleteknik
  5. Rum/ Sted og miljø
  6. Personer
  7. Tid
  8. Sprog og stilistik
  9. Tematik
  10.  Fortolkning