Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Fransk

Choisissez

Vælg! Her skal man oftest vælge illustrationer til at forklare eller uddybe en tekst. Det kan også være knyttet til teksternes centrale ideer.
Eksempel: Choisissez une illustration et mettez-la en rapport avec le texte de…

Commentez

Man skal selv tage stilling og argumentere for sit synspunkt, når problemstillingen er fastlagt. Det kan være en række situationer, ordvekslinger, indbyrdes forhold etc., som fremgår af tekstmaterialet.
Eksempel: Commentez la situation familiale de Marie.
Commentez le rôle des romans photos danms la vie de Marie.
Commentez ce que dit la mere à Marie.

Comparez

Sammenlign! Her skal man sammenligne tekster, billeder, udsagn, typer etc. Her vil det være vigtigt at koncentrere sig om ligheder og forskelle.
Eksempel: Comparez deux ou trois des illustrations…

Décrivez

Beskriv et billede, en person, et kvarter etc. Her er det en god ide at starte med en beskrivelse af de ydre omstændigheder f.eks. udseende, boligforhold, adfærd, påklædning eller hvad tekstmaterialet lægger op til. Herefter vil der ofte være et opfølgende spørgsmål.
Eksempel: Décrivez la famille de Georges. Commentez …

Décrivez et discutez

Beskriv et billede, en person, et kvarter etc. Her er det en god ide at starte med en beskrivelse af de ydre omstændigheder f.eks. udseende, boligforhold, adfærd, påklædning eller hvad tekstmaterialet lægger op til.
Derefter kan man forholde sig til det beskrevne og forsøge at forklare hensigten med det beskrevne, vurdere eller fortolke. Man kan evt. afslutte med selv at tage stilling til problemstillingen.
Eksempel: Décrivez la famille de Marie. Est-ce une famille typique selon vous? Discutez.

Discutez

Beskriv fordele og ulemper omkring et bestemt emne eller problemstilling i teksten/teksterne/illustrationerne. Det kan også være en bestemt persons synspunkter.
Start med en objektiv redegørelse ud fra teksten/teksterne/illustrationerne og find argumenter for og imod.Tag derefter selv stilling til problemstillingen/synspunkterne.
Eksempel: Discutez le point de vue de Guillaume sur la publicité. /Discutez le rôle de la publicité dans la vie des jeunes en partant des textes et des illustrations.

Expliquez

Besvarelsen skal indeholde en forklaring af et udvalgt citat eller problemstilling med inddragelse af teksten/teksterne.
Eksempel: Expliquez comment les jeunes sont manipulés par les publicités.

Expliquez et commentez

Besvarelsen skal indeholde en forklaring af et udvalgt citat eller problemstilling med inddragelse af teksten/teksterne.
Derefter skal man selv tage stilling og argumentere for sit synspunkt, når problemstillingen er fastlagt.
Eksempel: Expliquez et commentez le panneau de Raphaël ”Ne réfléchis pas, consomme”

Faites le portrait de

Her skal du give en personkarakteristik af en person fra tekstmateriale/illustrationerne. I en tekst kan der være oplysninger om en persons udseende og karakteregenskaber, handlemåder og følelser, familie og baggrund. Disse oplysninger skal bruges som begrundelser for karakteristikken.
Se først på den direkte personkarakteristik som står i selve teksten (f.eks. alder, beskæftigelse) og derefter på den indirekte personkarakteristik, hvor personen karakteriseres via den måde du f.eks. læser en persons måde at handle og udtale sig på.
Eksempel: Faites le portrait de Marie en incluant une illustration.

Quel rôle joue…

Hvilken rolle spiller… her vil der så være en nærmere henvisning til hvad man ønsker belyst.
Besvares med eksempler fra teksten.

Reformulez

Genskriv en opgiven passage i tekstmaterialet med dine egne ord og formuleringer. Det er vigtigt at du her frigør dig fra tekstens formuleringer og finder dine egne.
Eksempel: Reformulez le passage (l. 12-23) et …

Trouvez

Find! Her vil man blive bedt om at belyse en argumentation enten med eksempler fra teksterne eller mere generelt.
Eksempel: Trouvez des exemples actuels pour …