Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Naturvidenskabelig fagpakke

I NF arbejder man med nedenstående genrer:

Journal:

Biologi:

Ved alle praktiske undersøgelser laves en journal til eget brug.  En journal er en samling velordnede og gennemarbejdede noter. Den omfatter fx. måleresultater, tegning af et landskab, en plante eller noget man så i et mikroskop.

Fysik:

En journal vil i fysik som regel skulle indeholde udvalgte dele af en rapport. Der vil typisk være krav om behandling af resultater, fejlkilder, usikkerheder og konklusion. Typisk vil det være sådan, at journalen og øvelsesvejledningen tilsammen dækker alle de betragtninger, som en rapport normalt indeholder.

Men læreren vil altid kræve nogle helt bestemt her.

Naturgeografi:

En journal er en kortfattet beskrivelse af gennemført forsøg, med omtale af forsøget (forsøgsgang) samt eventuel hypotese knyttet til forsøget. Reultatet af forsøget. Hypotesevurdering Kan være suppleret med tegninger / fotos af forsøgsopstillingen. Alle opgavetyper bør rumme en metodebeskrivelse.

Rapport: 

En rapport skal typisk skrives over et forsøg eller et projekt. I forbindelse med et projekt, så er der gerne lavet flere forsøg og der skal derfor laves en sammenskrivning af de enkelte forsøg. På denne måde minder rapporten mere om en større skriftlig opgave.

Der arbejdes med naturvidenskabelige rapporter og journaler i alle naturvidenskabelige fag.

En rapport vil normalt skulle indeholde:

Din lærer kan i opgaveformuleingen have stillet særlige krav.

1. Forside

2. Indledning

3. Problemformulering/formål

4. Teori

5. Forsøgsopstilling samt materialeliste/kemikalier (husk sikkerhed).

6. Fremgangsmåde (felt- og forsøgsudførelse)

7. Resultater

8. Databehandling

9. Vurdering/diskussion herunder måleusikkerhed/fejlkilder

10. Perspektivering

11. Konklusion

12. Referencer

Du kan læse mere om rapportskrivning i bogen Ind i naturvidenskaben side 58-62.

Evalueringsopgave:
Besvarelse af en af læreren formuleret problemstilling inden for et af de fælles forløb. Opgavebesvarelsen afspejler en af eleven foretaget undersøgelse, i synopsisform. Besvarelsen indgår i eksamensdel A, hvor eleven præsenterer sin evalueringsopgave.