Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Diskuter

Ifølge læreplanen indgår;

– anvendelse af teorier til forklaring af faglige sammenhænge og udviklingstendenser

– perspektivering af en faglig problemstilling

– logisk sammenhængende faglig argumentation og konklusion i et præcist og nuanceret sprog.

Diskussion anvendes i den skriftlige studentereksamen som det andet spørgsmål i den valgfrie del, og bliver således udgangen på bearbejdelsen af den valgfrie dels problemstilling.

Diskussionen vil typisk tage udgangspunkt i et kort tekstuddrag, som forholder sig til en samfundsfaglig problemstilling.

Der er sammenhæng mellem delopgavens spørgsmål to og tre, og denne sammenhæng kan ofte udnyttes i besvarelsen. Diskussionen vil have et fagligt fokus eller fokus med citathenvisning til tekstuddraget, som gør det muligt at inddrage og anvende samfundsfaglig begreber, viden og teorier.

En diskussion er en fagligt funderet afvejning af argumenters holdbarhed.

Fokus skal være på problemstillingen, dvs. at der diskuteres det, der bliver spurgt om.

Diskussionen skal være fagligt funderet. Det er afgørende, at der i højere grad end i de øvrige delopgaver inddrages og anvendes relevant faglig viden i form af begreber og teorier.

Diskussionen kan struktureres på forskellige måder afhængig af spørgsmålets formulering. Diskussionen kan f. eks. struktureres som:

–          en modstilling af argumenter eller forklaringer med inddragelse af begreber og teori

–          en udfoldelse af relevante faglige argumenter, forklaringer eller teorier, som afvejes ud fra faglig viden

En diskussion afrundes ikke nødvendigvis med et entydigt svar, men kan med fordel sammenfattes med etnuanceret svar på opgaveformuleringens spørgsmål.

Der er tre afgørende kvalitetskriterier:

At den viden, der præsenteres, er relevant for det stillede spørgsmål – at fokus gennemgående bevares.

At den viden, der præsenteres, har en faglig dybde og omfang, der gør diskussionen fyldestgørende.

At fremstillingen er velstruktureret