Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Model, anvend en/ opstil en

En model er en forenklet beskrivelse af nogle sammenhænge i virkeligheden. Modellen skal typisk vise, hvilke variable der er årsag til eller konsekvenser af noget, fx “Opstil en model der kan forklare kriminalitet blandt unge andengenerationsindvandrere. Modellen skal indeholde forskellige baggrundsvariable og ledsages af en faglig begrundelse.”

Det er ofte en fordel at opstille modellen, så variablene (det, der skal forklares, samt årsager/konsekvenser) tegnes i kasser. Mellem kasserne tegnes pile, så man kan se, hvad der påvirker hvad. Man kan skelne mellem forskellige grader af påvirkning ved at tegne pilene stiplede, normale eller fede.

Modellen skal altid ledsages af en faglig begrundelse, hvor man begrunder, hvorfor man har stillet modellen op, som man har. Du finder stof til den faglige begrundelse i bilagsmaterialet og/eller i materiale fra undervisningen.