Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Undersøg

Ifølge læreplanen indgår;

– evne til at kunne dokumentere faglige sammenhænge vha. materiale og supplere ved brug af hjælpemidler

– færdigheder i at bearbejde et talmateriale og dermed påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser

Undersøg anvendes i den skriftlige studentereksamen som første spørgsmål i den valgfrie del, og er dermed indgangen til den valgfrie dels problemstilling. Undersøgelsen vil typisk tage udgangspunkt i et statistisk materiale eller et krav om at efterprøve et tekstuddrags påstand eller synspunkt vha. et statistisk materiale.

Der er således krav om en fokuseret faglig besvarelse med dokumentation for en udvikling eller en faglig sammenhæng.

Det er et krav, at besvarelsen forholder sig fokuseret til opgaveformuleringen. Da der ofte er tale om opgaver med et tilhørende statistisk materiale er det fortrinsvis en prøve i faglige færdigheder.  Der skal således vises evne til at bearbejde et materiale fokuseret og fagligt. Faglig viden vil her være en hjælp til at disponere besvarelsen og  den faglige viden vil fremstå indirekte i behandlingen og disponeringen af besvarelsen. En undersøgelse indeholder sjældent en anvendelse af teorier, men ofte en anvendelse af metode og begreber.

Bearbejdelsen af det statistiske materiale skal gennemføres så der vises overblik og forståelse for sammenhænge i det udleverede statistiske materiale. Det sker typisk ved at sammenholde de oplysninger man får i materialet. Desuden er der i undersøgelsen et eksplicit dokumentationskrav dvs. materialet skal ikke bevidstløs refereres, men udvælges til dokumentation med blik for fokus i opgaveformuleringen.

Undersøgelsen skal rumme en sammenfatning, der besvarer det stillede spørgsmål i opgaveformuleringen, og som viser evne til at udlede det centrale i materialet.

Der er to afgørende kvalitetskriterier:

At opgavebesvarelsen når frem til et egentligt svar – ”danskernes forhold til arbejde er karakteriseret af følgende hovedtræk:….”

At udnyttelsen af materialet er styret af faglig viden om forskellige oplysningers relevans og at nedslagene i materialet sker præcist i forhold til sammenfatningerne.