Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Stor skriftlig opgave (SSO,SRP o.l.)

Større skriftlig opgave og studieretningsprojekt:

I slutningen af 1. semester i 2.hf og 3.g skal alle elever på NGHF skrive en stor opgave.

Stx skriver Studieretningsopgave (SRP) og HF skriver Større skriftlig opgave (SSO). På denne side kan du finde forskelligt materiale til at støtte dig i opgaveskrivningen og også oplysninger om de krav der er til opgaven.

Formalia:

Find ud af hvordan opgaven skal bygges op, hvad den skal indeholde, hvordan man laver noter osv.

Pas også på sprogfejl – hjælpe til de almindeligste finder du her.

De krævede dele i en stor opgave da/hi-opgave, LSO, SSO, SRO, SRP o.l:

 1. Et resume på dansk
  En sammenfatning af opgaven (10 – 15 linier).
 2. Indholdsfortegnelse
  Skal angive hoved- og underafsnit med sidetal.
  Sørg for at den er overskuelig og svarer til de faktiske sidetal.
  Skriv overskrifterne til venstre og sidetallet højrestillet.
 3. Indledning/Introduktion
  Her skal du præsentere dit emne, forklare hvilke spørgsmål du vil undersøge og beskrive din fremgangsmåde. Din indledning skal også fungere som en appetitvækker. Se mere her
 4. Hovedteksten/brødteksten
  Her ligger selve behandlingen af spørgsmålene. Denne del skal opfylde og besvare det eller de i opgaveformuleringen stillede krav eller spørgsmål. Sørg for at lave kapitler og underafsnit på forhånd. Det letter arbejdet og gør opgaven mere læservenlig.
 5. Afslutning/Konklusion
  Skal kort sammenfatte de problemer, der er blevet berørt, og præsentere de slutninger eller resultater, du er nået til. Se mere her.
  Du skal sætte din underskrift efter konklusionen.
 6. Noter – kan stå bagest eller nederst på hver side.
  Der skal i noterne gøres rede for, hvor alle citater og henvisninger stammer fra (se her hvordan). Det gøres lettest ved fortløbende nummerering af noterne i opgaveteksten, hvorefter selve noterne skrives undervejs på et særligt ark. I tekstbehandling kan du selvfølgelig bruge notefunktionen.
  Noter kan også være kommentarer, f.eks. til det du selv skriver eller til et citat.
  Der kan gælde specielle regler i forskellige fag. Din faglærer vil orientere dig om dem.
 7. Litteraturliste
  Skal omfatte alt materiale, der er anvendt til besvarelse af opgaven, opført i alfabetisk orden efter forfatterens eller udgiverens efternavn. Se mere her

Nedenfor er der hjælp til de forskellige elementer i opgavebesvarelsen.

Inspiration:

 Emuen har eksempler på opgaver:

SRP og SSO.