Skolen er igen åben for afgangseleverne. Se skolens forholdsregler og anbefalinger i forbindelse med COVID-19 her.

B-niveau

Læreplanen om eksamen:

”’Mundtlig prøve på grundlag af et kendt tema med ukendt bilagsmateriale af et omfang på 10-15 normalsider (….) Bilagsmaterialet skal i videst muligt omfang indeholde forskelligartede materialetyper.(…) Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand. Der gives mindst 24 timers forberedelsestid til udarbejdelse af synopsis (…) På baggrund af det udleverede bilagsmateriale og materiale fundet i forberedelsestiden skal eksaminanden opstille, dokumentere og diskutere en eller flere samfundsfaglig problemstillinger. ”

Hvad er en synopsis i samfundsfag?

En tekst, der ikke kan stå alene, men forudsætter uddybning ved fremlæggelse og efterfølgende samtale. Synopsen er et talepapir, er åben for uddybninger og lægger op til dialog.

Synopsis i samfundsfag B bør indeholde

 

Problemformulering Det overordnede spørgsmål (evt. formuleret som en undren/et paradoks) som vil forsøges besvaret i synopsen.
Underspørgsmål Hvordan vil du svare på problemformuleringen? Benyt dig af de tre taksonomiske niveauer:

Det redegørende, det undersøgende/sammenlignende og det diskuterende niveau.

Besvarelse af underspørgsmål Besvarelsen foregår i korte sætninger og stikord.

Inddrag bilagsmaterialet (begrund hvis dele af det udelades eller kun bruges lidt), teorier og begreber fra kernestoffet, metoder, tal, tabeller, aktuel viden, materiale fundet i forberedelsestiden, samt evt. eksempler fra undervisningen.

Konklusion Konklusionen skal være en besvarelse af den opstillede problemformulering.
Metode Forklar, hvilken slags materiale, der er anvendt til besvarelsen og hvordan der er arbejdet med det.
 

 

 

Til eksaminationen skal du være opmærksom på:

At eksaminanden starter med en fremlæggelse af sin synopsis

At fremlæggelsen skal indeholde en gennemgang af problemformulering, konklusioner på underspørgsmål og de anvendte metoder

At fremlæggelsen efterfølges af en samtale mellem eksaminand, eksaminator og censor, hvor punkter fra fremlæggelsen kan uddybes og andre faglige perspektiver kan inddrages

At det er de faglige mål, der er i fokus under eksaminationen og den efterfølgende votering