Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

APV 2013. Lærerne. Sammenfatning og handleplan

1.   Kortlægning af arbejdsmiljøforholdene

Lærernes APV blev gennemført i april 2013 i et anonymt Lectio spørgeskema. Svarprocenten var 85 mod 77 i 2010.
På en skala fra 1-10 (hvor 10 er bedst) giver kollegiet en gennemsnitskarakter på 7,9 til ”arbejdspladsen og jobbet”. I 2010 benyttede vi den gængse 12-tals karakterskala. Her blev karaktergennemsnittet 7,3.

 

2.   En beskrivelse og vurdering af evt. problemer

A.   Fysisk og æstetisk arbejdsmiljø

a.    Overordnet er klart flere i kollegiet mere tilfreds i 2013 med lokaler og inventar, bortset fra mulighederne for arbejdsplads på skolen. Her er der hele 40% flere utilfredse end i 2010.

b.   Oplevelsen af indeklimaet er overordnet stort set det samme som i 2010, men mere konkret er lidt flere utilfredse med træk, rengøringsniveau og ventilation. Mht. temperatursvingninger er 30% flere utilfredse i 2013 sammenlignet med 2010.

c.       Konklusion:

o   Skolens igangværende ombygning indeholder også nye arbejdspladser til lærerne, hvorfor dette problem må formodes at forsvinde i de kommende år.

o   Det samme gælder problemerne omkring indeklima. Det projekterede nye ventilationssystem bør fjerne de gener.

o   Rengøringsniveauet bør der holdes fokus på, jf. nedenfor.

 

B.   Psykisk arbejdsmiljø

a.     Tilfredsheden med det sociale miljø på skolen generelt, er uændret stor (90% er tilfredse) ligesom i 2010.

b.     Det samme gælder medarbejdernes vurdering af egen arbejdssituation.

c.      Hvis arbejdet skal være mere attraktivt, bør der iflg. lærerne ske forbedringer mht. forberedelsesmuligheder og rette-arbejde på skolen.

Løn, personalegoder og de fysiske rammer spiller i 2013 en mindre rolle mht. at skabe et attraktivt job, end det gjorde i 2010.

Lærerne ønsker fortsat mere fokus på underviserne og undervisningen og mindre på økonomi og administration.

En meget stor del af lærerkollegiet (95%) er også i 2013 glad og tilfreds med arbejdet alt i alt, men antallet af tilfredse er faldet med nogle få procent sammenlignet med 2010.

 

3.   Handleplan til løsning af problemerne

A. Fysisk arbejdsmiljø

a.     Problemerne omkring lærer-arbejdspladser, ventilation og temperaturregulering. afhjælpes forhåbentligt i de kommende år med den igangværende bygningsrenovering

b.     Rengørings- og oprydningsniveauet kan forbedres. Det er en permanent opgave for ledelsen at optimere elevers og personales oprydningsniveau, således at rengøringsselskabet har mulighed for at udføre dets rengøringsopgaver i overensstemmelse med den indgåede kontrakt. Driftslederen tilstræber endvidere at rengøringsselskabet også overholder sin del af aftalen.

 

B. Psykisk arbejdsmiljø

Helt overordnet er der en meget tilfredsstillende vurdering af arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Dog er der områder, hvor kolleger øjensynligt ikke trives. Og dette bør der tages hånd om. Også selv om der i nogle tilfælde kun er tale om få kolleger.

  1. Godt 50% oplever, at arbejdet tager så meget energi, at det ”i meget høj grad” eller ”for ofte”går ud over privatlivet.
   Den nye overenskomst med mere fokus på arbejdstiden kan måske afhjælpe det problem. De kolleger der føler sig meget belastet opfordres til at kontakte TR eller skolens ledelse.
  2. Godt 25% oplyser, at de ”ofte (2%) eller en sjælden gang” har sygemeldt sig pg for stort arbejdspres. Den nye overenskomst med mere fokus på arbejdstiden kan måske afhjælpe det problem. De kolleger der føler sig meget belastet opfordres til at kontakte TR eller skolens ledelse.
  3. 20% (18-19 kolleger) ønsker mere ”hjælp og støtte” fra skolens ledelse og kolleger. Problemet bør tages op i SU med henblik på at ændre på dette. Både kolleger og ledelse børvære bevidste om hvor meget ”hjælp og støtte” betyder for det psykiske arbejdsmiljø.
  4. 5-6 kolleger føler, at de ikke har indflydelse på egen arbejdssituation og at ledelsen ikke anerkender og påskønner deres arbejde.
  5. 3-4 personer angiver at have oplevet mobning fra ledelse og/eller elever.
  6. 2 kolleger glæder sig ”ikke så tit” til at se kolleger og 2 andre kolleger glæder sig ”ikke så tit” til at se sine elever.

  Pkt. d-f: Da der er tale få personer og om en anonym undersøgelse, er det vanskelig at handle generelt på ovenforstående problemer. De pågældende kolleger opfordres til at kontakte TR og/eller ledelsen, således at de i fællesskab kan søge en løsning på problemerne.

  4. Retningslinjer for opfølgning af handlingsplanen

  Ledelsen og AMU sørger for at de nævnte tiltag gennemføres i den kommende 2 års periode. Der afvikles i skoleåret 2014-15 en APV, hvor målet er, at der på de nævnte problemområder ses en øget tilfredshed i kollegiet.

   

  På vegne af arbejdsmiljøudvalget

  Kurt Jeppesen

  Maj 2013