Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

APV 2013. TAP-gruppen. Sammenfatning og handleplan

TAP’ernes (Teknisk Administrativt Personale) APV blev gennemført i april 2013.

11 ud af 18 mulige har besvaret, hvilket svarer til en svarprocent på 61.

Gruppen består af kontorpersonale (10 personer, herunder it- medarbejdere og bibliotekar), servicemedarbejdere (5) og kantinepersonale (3).

De tre grupper har besvaret det samme spørgeskema, hvilket ikke er optimalt pga. de meget forskellige vilkår, de 3 grupper

arbejder under. Besvarelserne var anonyme, hvilket også gør det vanskeligt, at iværksætte handleplaner i forbindelse med problemområder.

I den kommende APV for skolens TAP-gruppe, bør AMU overveje at afvikle en mere person- eller gruppe-målrettet undersøgelse, således at det er praktisk muligt at handle på de problemer, der peges på.

Man kan diskutere hvilke svargradueringer, der skal ”læses” som negative/positive, men i nedenstående gælder:

  • At svar, der indeholder alle grader af tilfredshed, tolkes som positive.
  • At svar, der indeholder alle grader af utilfredshed, tolkes som negative.

Emner hvor 3 personer (18%) eller flere har udtrykt utilfredshed (jf. ovenfor) er taget med i nedenstående.

Kortlægning af arbejdsmiljøforholdene Vurdering af problemerne og handleplan.
1.    Ulykkesrisiko (2.1-2.8)

a.                        Der synes ikke at være væsentlige problemer på dette område som helhed. Men 5 ud af 11 respondenter (45%) finder, at der er situationer, hvor de foretager uhensigtsmæssige vrid eller drejninger i kroppen.

Det bør forsøges at forbedre forholdene for de berørte medarbejdere.

De berørte opfordres til, i samarbejde med deres nærmeste kolleger og leder, at diskutere hvilke tiltag, der kan løse/begrænse problemet.

2.    Det fysiske miljø (3.1-3.14)

a.    5 personer /45%) generes ”middel, af og til” af træk og har problemer med temperaturen.

b.    27% (3 personer) generes af og til af rod og 54% (6 personer) ”generes middel, af og til” af et utilfredsstillende rengøringsniveau.

c.     3 personer (27%) ”generes middel, af og til” af utilstrækkeligt lys ved arbejdspladsen.

Problemerne med indeklima og lys formodes at blive bedre efterhånden som renoveringen af skolen skrider frem.

Skolens ledelse, driftslederen og andre ansvarlige bør konstant holde skolens elever og ansatte fast på et acceptabelt oprydningsniveau, således at rengøringsselskabet kan komme til at gøre skolen ordentligt ren.

3.    Gentagelse af bevægelse (4.1-4.4)

a.      5 (45%) oplever ”ofte” (1) og ”af og til” (4) hyppig gentagelse af samme bevægelse.

b.     5 (45%) udfører ”meget ofte” intensivt skærmarbejde.

c.      Og 4 (36%) arbejder ”af og til” i ubekvemme arbejdsstillinger.

Også dette problem, bør der gøres noget ved.

De berørte opfordres til, i samarbejde med deres nærmeste kolleger og leder, at diskutere hvilke tiltag, der kan løse/begrænse problemet.

4.    Sygefravær (5.1-5.3)

Ingen problemer registreret.

5.    Psykisk arbejdsmiljø (6.1-7.7)

a.    Svarene vedr. ”forudsigelighed” (6.3) bruges ikke,

idet der fejlagtigt er stillet to spørgsmål, som ikke kan besvares entydigt.

b.    Indenfor psykisk arbejdsmiljø er der generel

tilfredshed, men på enkelte spørgsmål, er der ét eller to negative svar: 6.1 Indflydelse – 6.4 Social støtte – 6.5 Belønning.

Selv om antallet, der er utilfredse med det psykiske arbejdsmiljø, er lille, skal det tages alvorligt; ikke mindst fordi det på de fleste områder, er de samme to anonyme respondenter, der øjensynligt ikke trives.

Da det som sagt ikke er muligt at indkredse problemet til grupper eller personer, bør gruppernes ledere (LRO og SBO) opfordre de pågældende med problemer til at henvende sig for at få en snak om en løsning.

6.    Social kapital (7.1-7.3)

a.    Indenfor Social kapital er der generel tilfredshed, men på enkelte spørgsmål, er der ét eller to negative svar: 7.1 Tillid – 7.2 Retfærdighed – 7.3

Samarbejde.

Selv om det er få, der ikke er tilfredse med arbejdspladsens

”sociale kapital”, skal det tages alvorligt. Ikke mindst fordi det er de samme to anonyme respondenter, som heller ikke er tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø.

Da det som sagt ikke er muligt at indkredse problemet til grupper eller personer, bør gruppernes ledere (LRO og SBO) opfordre de pågældende med problemer til at henvende sig for at få en snak om en løsning.

Driftsleder SBO og sekretariatsleder LRO opfordres til at tage initiativ til et møde i det tidlige efterår 2013 med deres respektive grupper for at diskutere APV’en og de foreslåede løsninger. AMU medarbejder repræsentanten (JAN) deltager i begge møder.