Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Handlingsplan 21-22

Handlingsplan 2021-22

Nørresundby Gymnasium og Hf

Version 2 d. 9.6.2021

Indhold

1       Faglig og social genopretning
1.1    Mål
1.2    Proces
1.3   Ansvarlige

2       Formativ evaluering med mindre tab af undervisningstid
2.1   Mål
2.2   Proces
2.3   Ansvarlige

3       Virtuel Skole
3.1    Mål
3.2   Proces
3.3   Ansvarlige

4       Udvikling af klasseteam-samarbejdet på stx
4.1    Mål
4.2   Proces
4.3   Ansvarlige

5       NGHF som Erasmusskole
5.1    Mål
5.2   Proces
5.3   Ansvarlige

6       Attraktivt udemiljø
6.1    Mål
6.2   Proces
6.3   Ansvarlige

 

Indledning

Handlingsplanen for 2020-21 fik det svært på grund af pandemien med lange skolelukninger, virtuel undervisning og forbud mod at invitere re­præsentanter for firmaer og forretninger. Derfor er nogle emner der egent­lig skulle være afsluttede her til juni, taget med over i handlingsplanen for 2021-22. Det drejer sig om emnerne 2 og 3 og delvist 6.

1.    Faglig og social genopretning efter skoleår med få fysiske skoledage

2.    Formativ evaluering med mindre brug af undervisningstid

3.   Opsamling af erfaringer med virtuel undervisning marts 2020-maj 2021

4.    Udvikling af klasseteam-samarbejdet

5.   Erasmus på NGHF — udbygning af vores internationale skolenet­værk

6.    Attraktivt udemiljø for elever

 

1           Faglig og social genopretning

Den lange periode med skolelukning har givet eleverne faglige huller og færre sociale oplevelser og bånd på skolen; specielt mærker vi at elever­nes niveau i klassedialog og mundtlig fremlæggelse er dårligere end før. Genopretningen begyndte i skoleåret 2020-21 med de særlige midler, og det fortsætter i 2021-22.

1.1      Mål

1.    Faglige huller er lukket inden juleferien 2021

2.   Der er startet et pædagogisk arbejde med fokus på at gøre den faglige dialog i undervisningen og elevers mundtlige fremlæggelser bedre.

3.   2. og 3. klasser skal alle inden juleferien 2021-22 have haft særlige fælles oplevelser som de vil se tilbage på og huske som en oplevelse ud over det sædvanlige som de fik fordi de var gået glip af andre sociale oplevelser før 18. maj 2021.

1.2      Proces

Ledelsen indsamler fra alle klasseteam og studievej lederne oplysninger om hver klasses sociale befindende og hvert holds faglige status ved skoleårets begyndelse; her finder skolen de klasser og hold hvor der er særlige behov. Sammen med disse klassers team og studievejleder og disse holds lærere lægger ledelsen individuelle planer.

PSU og ledelsen undersøger mulighederne for ekstern inspiration og vejledning til emnet dialog og mundtlig fremlæggelse og udarbejder en plan for et arbejde; arbejdet må gerne begynde i 2021-22 og skal gen­nemføres fuldt i 2022-23.

Inden skoleåret 2021-22 har ledelsen en plan for introduktionsaktivi­teter tidligt i skoleåret, og den aftaler med elevernes festforening, Sym­posion, og driftleder Søren Borup hvordan vi markerer det åbne skoleår 2021-22 med en særlig fest. Elevansvarlige: Symposion. Ledelsesansvar­lige: Søren Borup og rektor.

Alle fortsætterklasser får et arrangement for kun klassen, for eksempel grill-aften og lignende hos en lærer eller på skolen. Skolen betaler maden.

1.3         Ansvarlige

Medarbejderansvarlige: PSU, Klasseteam og studievejledere. Ledelses­ansvarlig: AHO, BST og SHI.

 

2         Formativ evaluering med mindre tab af un­dervisningstid

NGHF har deltaget i UVM’s forsøg med såkaldt karakterfrie klasser, og gymnasiet har udvidet formativ evaluering til alle hold på A- og B-niveau. Formativ evaluering er blevet evalueret, og evalueringens to vigtigste re­sultater var at eleverne er glade for at blive evalueret, og at de synes der går for meget tid med at evaluere de andre elever; de første år har største­delen af den formative evaluering været individuelle samtaler lærer-elev. Det er et bekendtgørelseskrav at vi evaluerer eleverne formativt. På den baggrund vil NGHF finde og træne forskellige teknikker så elever kan evalueres formativt med mindre tab af undervisningstid.

2.1         Mål

1.  Alle faggrupper aftaler på et møde mindst to teknikker eller for­mer for formativ evaluering uden individuelle elevsamtaler. Heref­ter afprøver faggruppens lærere hver mindst to former. Erfaringer­ne drøftes med faggruppen og klasseteamet efter samtalerne. Ud­gangspunktet er AHO’s katalog over forskellige former for formativ evaluering, men faggrupperne må også gerne bruge andre former.

2.  Inden efterårets faggrupppemøde i hver fag har alle lærere brugt mindst to af de nye teknikker, og faggruppesekretæren indrappor­terer kortfattet teknikkerne og erfaringerne til Pædagogiske Sam­arbejdsudvalg (PSU). Endvidere indgår emnet i årets MUS med lærere.

3.  PSU fremlægger inden vinterferien 2022 en sammenfatning af hvilke teknikker lærerne har brugt, og hvor godt de virkede.

2.2         Proces

Nogle faggrupper er allerede i gang. De fortsætter derfra hvor de kom til sidste skoleår. Alle faggrupper holder et møde og samler fagets ideer som optakt til det pædagogiske arrangement. PSU kan undersøge om eksterne forskere er interesseret i arbejdet som aktionsforskning. PSU og ledelsen inddrager eleverne ved at gentage evalueringen af formativ evaluering for at se hvilke teknikker eleverne foretrækker.

2.3        Ansvarlige

Medarbejderansvarlige: PSU. Ledelses ansvarlige SHI og AHO.

 

3          Virtuel Skole

Fra mandag den 16. marts 2020 gik NGHF virtuelt, og det fortsatte frem til maj 2021. I den periode har alle lærere uden undtagelse prøvet systemer til virtuelle møder, fundet materialer til virtuel undervisning og forberedt og gennemført virtuel undervisning. Hvordan gik det? Hvad har vi lært? Hvad tager vi med over i de næste skoleår?

3.1        Mål

1.   Det er inden juleferien 2021 ud fra en opsamling af didaktiske mu­ligheder og problemer udarbejdet et forslag til efteruddannelse.

2.   I alle fag foreligger der et eller flere virtuelle forløb i centrale lære­plansmål som lærere nemt kan give eleverne.

3.   Som forberedelse til den nye politik for virtuel undervisning ind­drages eleverne gennem evaluering og samtaler for at afdække deres oplevelse og udbytte af virtuel undervisning.

 

4.   Ved skoleårets afslutning har NGHF en ny politik for virtuel un­dervisning og virtuelle møder.

3.2        Proces

PSU beder PÆD indsamle eksemplariske forløb og vurdere efteruddan­nelsesbehovet inden PÆD giver PSU et forslag til kompetenceudvikling. Ledelsen skriver et forslag til ny politik for virtuel undervisning og vir­tuelle møder på grundlag af de to første punkter. Politikken høres i PR og fremlægges for bestyrelsen på bestyrelsens møde i marts.

3.3        Ansvarlige

Medarbejderansvarlige: PÆD og PSU. Ledelsesansvarlige: AAN og NCH.

 

4          Udvikling af klasseteam-samarbej det på stx

NGHF har besluttet at nedlægge studieretningsteamene for at styrke samarbejdet om klasserne. Samarbejdet varetages af klassekoordinato­rerne (nogle få lærere i hver klasse) og klasseteamet, som er alle lærere i klassen med undtagelse af lærere på særlige blandede hold.

4.1          Mål

1.   Klassekoordinatorerne overtager lov- og bekendtgørelsesfastlagte opgaver fra studieretningsteamet og har det overordnede ansvar for samarbejdet om klassen og kontakt til ledelsen.

2.   Klasseteamet støtter klassens faglige og sociale udvikling.

3.   Klasseteamet bliver et professionelt læringsfællesskab for klassens lærere så skolen på denne måde får et til professionelt læringsfæl­lesskab foruden faggrupperne.

4.2          Proces

PÆD skriver i samarbejde med AHO et oplæg der fremlægges til videre behandling og beslutning om ny model for klasseteamsamarbejde i PSU senest i august 2021. Modellen evalueres i marts-april 2022 så der kan være en revideret model parat til august 2022.

4.3          Ansvarlige

PÆD og AHO sørger for oplægget, herefter ligger ansvaret for den videre behandling hos rektor.

 

5          NGHF som Erasmusskole

NGHF er i foråret 2021 blevet akkrediteret Erasmus+-skole, hvilket giver nogle nye muligheder for at styrke skolens internationale profil. Akkre­diteringen dækker en syv-årig periode og er givet på baggrund af en indsendt fem-årsplan som lægger rammerne for de områder vi gerne vil styrke, og omfanget af mobiliteter (elever og personale som flytter sig fra et land til et andet). De tre mål nævnt nedenfor er de fokuspunkter vi har opnået akkrediteringen på baggrund af. Da det er en flerårlig indsats som bygges op, vil alle mål ikke kunne opfyldes det første år.

5.1          Mål

1.   Skolens sproglærere fastholder, vedligeholder og videreudvikler, via Erasmus-4-, kompetencer inden for ‘oral proficiency’ og sprogfagenes aktualitetsdimension. I skoleåret 2021/22 har cirka ti sproglærere deltaget i aktiviteter med det formål at øge disse kompetencer, og delt dem med deres faggrupper. Sprog-arbejdsgruppen inddrages i dette punkt.

2.   Alle faggrupper øger det globale udsyn og viser eleverne at dan­nelse har et omverdensaspekt som handler om at kunne se sig selv som medborger i et regionalt og globalt fællesskab. De lærere som deltager i ErasmusA i skoleåret 2021-22, deler deres erfaringer på et faggruppemøde og tager initiativ til at inkorporere det interna­tionale aspekt i faggruppens arbejde.

3.   Flere elever får mulighed for at rejse ud i verden og opnå den dan­nelse og (selv)indsigt som ligger i kulturmødet mellem folk. I sko­leåret 2021-22 vil der være etableret tre til fire kontakter som skal bruges som grundlag for at vi kan begynde at sende flere elever ud i verden i 2022-23. Sprog-arbejdsgruppen inddrages så vidt muligt i dette punkt.

5.2        Proces

I skoleåret 2021-22 gennemføres år 1 af vores fem-årsplan. Den fokuserer på at lærere via job shadowing eller kurser opbygger kontakter og netværk der kan bruges til at etablere elevmobiliteter fra år 2.1 foråret 2021 er der indsendt et aktivitetsskema for de påtænkte aktiviteter i skoleåret 2021­22 (år 1), og i februar indsendes et nyt aktivitetsskema som gælder for skoleåret 2022-23 (år 2). Alle skoleårs aktiviteter indrapporteres inden for en 15 måneders periode og den syv-årige periode afsluttes med en stor evalueringsrapport.

5.3        Ansvarlige

AHO, BST og alle medarbejdere som er involverede i samarbejdet, særligt sprogarbejdsgruppen.

 

6            Attraktivt udemiljø

NGHF’s elever er for meget inde og er for inaktive. Samtidig har vi brug for at vise vi er noget for kvarterets unge, især drengene. Løsninger kunne være at have udendørs baner til street-basket, bordtennis og et skater- anlæg. NGHF mangler endvidere at få renoveret B- og F-gangen.

6.1        Mål

1.     Der udarbejdes en plan for et aktiverende udemiljø for elever.

2.     Dele af planen gennemføres.

6.2        Proces

En arbejdsgruppe nedsat af ledelsen (‘Frikvartergruppen’), driftsleder Sø­ren Borup og rektor udarbejder et forslag til attraktivt udemiljø sammen med elever

6.3        Ansvarlige

Elevansvarlige: Elevrådet. Medarbejderansvarlige: Frikvartergruppen. Le­delsesansvarlige: SBO og SHI.