Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Handlingsplan 2009-10

1) Udvikling af studieretningspotentialet, primært gennem styrkelse af studieplanen
Baggrund: Nu er reformerne gennemført så langt at vi kan tale om at vi har et AT-gymnasium, dvs. et gymnasium der formår at gennemføre forløb i Almen Studieforberedelse (AT). Det næste mål i udfoldningen af reformerne er at få fagene i studieretningsforløbet til at samarbejde mere i nogle forløb om fælles temaer så fællesfag som dansk, engelsk, historie, oldtidskundskab eller religion indimellem tones af om studieretningen er naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller sproglig. Dette arbejde hænger sammen med at styrke studieplanen, som er læreres og elevers fælles redskab til at se fremad, koordinere og sikre overblik.

2) Bedre skriftlighed
En analyse af skolens eksamensresultater viser at vi får forholdsvis lave karakterer til de skriftlige eksaminer. En del af årsagen er at vi optager elever uden specielle boglige forudsætninger, og at vi er dygtige til at fastholde elever, i øvrigt i overensstemmelse med skolens mål. Alligevel skal vi arbejde på at gøre eleverne dygtigere i specielt de skriftlige discipliner. Midlerne er at koordinere skriftligt arbejde bedre, indføre et loft for elevtid per uge, finde de bedste opgaveformer, bruge andre rette- og vejledningsstrategier, integrere lektieværkstedet og kompetenceudvikle på området. Arbejdet er gået i gang med en halv pædagogisk dag den 27.3.2009. Faggrupper og elevråd inddrages.

3) Fortsat udvikling af AT-forløbene og AT’s overordnede indhold
Skolen underviser i 2009-10 i AT efter en ny struktur hvor tre lærere er ansvarlige for planlægning, gennemførelse og evaluering af alle AT-forløb i en klasse. Dette arbejde kræver fortsat opmærksomhed og udvikling. Endvidere skal undervisning i videnskabsteori i AT og de faglige hovedområders samarbejde styrkes.

4) Fortsat hf-indsats med fokus på læringsstile og anerkendende miljø i klasserummet
Vi får formodentlig igen et stort hf-optag. Derfor skal vi fortsat udvikle pædagogiske strategier og sikre et miljø der lader hf-elever lære bedre og ud fra de særlige forudsætninger nogle af hf-eleverne har.

5) Sproglig-kulturel studieretning med 3-4 sprogfag
Det er et politisk mål at styrke sprogene i Danmark, og som stor skole med en tradition for mange sprog skal vi prøve at fange nogle elevers interesse specielt for sprog ved at tilrettelægge grundforløb og studieretningsforløb specielt for disse elever.

6) Igangsættelse af klasse med integration af mp3/iPod-teknologi
Det er et målene i handlingsplanen for i år at arbejde hermed, og skolen har afdækket nogle af mulighederne så en klasse kan begynde dette arbejde næste skoleår.

7) Revision af evaluerings- og kvalitetsudviklingsplan

I den nuværende plan står der at den skal revideres i alle år som er et multiplum af 3. Det er 2010. Vi har nu afprøvet en meget omfattende plan. Den har givet indsigt i at vores elever stort set er meget tilfredse, og anledning til at justere specielt forløbene i naturvidenskabeligt grundforløb og almen studieforberedelse. I den kommende plan er der brug for at begrænse de store, generelle undersøgelser, f.eks. ved at indskrænke dem til hvert tredje år, og i stedet evaluere indsatsområder med særligt henblik på at afdække om tiltag har en effekt, bl.a. ved at finde en basislinje i tilstanden før ændringer gennemføres.

8) Udarbejdelse af strategi for undervisning af to-sproglige – deres andel af unge i Aalborgområdet vokser med en faktor tre de næste 10 år

I samarbejde med Aalborg Kommune skal skolen forberede sig på at videreuddanne denne gruppe specielt.

9) Fortsat bench marking-arbejde for at få flere ressourcer til undervisning, kompetenceudvikling og skoleudvikling
Skolen har allerede gjort sig nogle erfaringer ved samarbejde med andre skoler og som pilotskole i UVM’s arbejde med ressourceregnskab. Dette arbejde fortsætter med at definere indikatorer bedre og bruge dem aktivt i pædagogisk planlægning og budgetlægning.

10) Forbedringer af undervisnings- og arbejdsmiljø, bl.a. med jævnere arbejdsbelastninger, bedre fysiske arbejdsforhold og kompetenceudvikling i møde- og arbejdsplanlægning
Fælles: Hvis elever skal lære bedre, skal skolen sikre at de har tid til skolearbejdet, at der er tidssvarende – og gerne innovative – lokaler. Skolens undervisningslokaler har behov for it/audiovisuelt udstyr, fællesarealer skal indrettes så de mere svarer til nye arbejdsformer, der mangler laboratorieplads og undervisningsmidler. Skolen skal fortsætte sit arbejde med styrke kantinen og gøre fællesområder bedre.
Personale: Personalet skal have fortsat kompetenceudvikling og rammer der gør forberedelse og gennemførelse af undervisning, enkeltfagligt såvel som flerfagligt, nemmere. Skoleåret skal tilrettelægges så antallet og længden af stressende perioder gøres mindre.
Elever: Undervisningen og udarbejdelsen af opgaver skal planlægges og tilrettelægges så arbejdsbyrden er jævn og kendt på forhånd, herunder loft på elevtid, tydeligere studieplaner og udmelding af lektier i Lectios skema. Skolen skal fortsætte sit arbejde med at gøre elevlivet mere kreativt og afvekslende.