Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Handlingsplan 2010-11

1) Udvikling af studieretningspotentialet, primært gennem styrkelse af studieplanen
Der iværksættes et forsøg med øget samarbejde mellem fagene og toning af  fællesfagene i studieretningsforløbet: Midlet er i nogle forløb at have fælles temaer så fællesfag som dansk, engelsk, historie, oldtidskundskab eller religion indimellem tones efter om studieretningen er naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller sproglig. En styrket studieplan, som er læreres og elevers fælles redskab til at se fremad, koordinere og sikre overblik, skal være et af midlerne til mere samarbejde og toning.

2) Bedre skriftlighed
En analyse af skolens eksamensresultater viser at vi får forholdsvis lave karakterer til de skriftlige eksaminer. En del af årsagen er at vi optager elever uden specielle boglige forudsætninger, og at vi er dygtige til at fastholde elever, i øvrigt i overensstemmelse med skolens mål. Alligevel skal vi arbejde på at gøre eleverne dygtigere i specielt de skriftlige discipliner. Midlerne er i skoleåret 2010-11 disse: Indimellem kan der være et skriftligt element i forberedelsen til mundtlige lektioner. Bedre opgaveformer og brug af flere rette- og vejlednings¬strategier. Fagsamarbejde og samme opgave. Mere individuel mundtlig vejledning til elever med særlige behov. Vurdering af lektieværkstedernes samspil med det øvrige skriftlige arbejde.

3) Fortsat hf-indsats
Vi skal fortsat udvikle pædagogiske strategier og sikre et miljø der lader hf-elever lære bedre og ud fra de særlige forudsætninger nogle af hf-eleverne har. Der skal udvikles nyt forløb i natur-videnskabelig faggruppe og en ny introduktion. Cooperative Learning vil indgå i udviklings¬arbejdet (pædagogik med vægt på elevteam, klasserumsstruktur og –regler, samarbejde og sociale kompetencer).

4) Skolen i en globaliseret verden
Skolen skal lade eleverne møde globaliseringen ved: Deltagelse i internationale konferencer, samarbejde med internationalt handlende virksomheder, gæstelærere, internationale emner, f.eks. som sprogdage og fælles emne til en AT-uge.

5) Sproglig-kulturel studieretning med 3-4 sprogfag

Det er et politisk mål at styrke sprogene i Danmark, og som stor skole med en tradition for mange sprog skal vi fange nogle elevers særlige interesse for sprog ved at tilrettelægge grundforløb og studieretningsforløb specielt for disse elever. Skolen anvender ressourcer specielt til at sikre den internationale profil med bl.a. studierejser, jf. området Skolen i en globaliseret verden.

6) Igangsættelse af klasse med integration af mp3/iPod-teknologi

En klasse er sat i gang og forsøget har valgt Apples iPod Touch som mobil platform. Forsøget fortsætter bl.a. med inddragelse af undervisningsmaterialer på iPod Touch.

7) Udarbejdelse af strategi for undervisning af to-sproglige – deres andel af unge i Aalborgområdet vokser med en faktor tre de næste 10 år

I samarbejde med Aalborg Kommune skal skolen forberede sig på at videreuddanne denne gruppe specielt. To lærere udvælges til at deltage i dette arbejde, som er blevet forsinket fordi Aalborg Kommune ikke kunne nå at følge sin oprindelige plan.

8) Fortsat arbejde for at få flere ressourcer til undervisning, kompetenceudvikling og skoleudvikling

Skolen deltager i den frivillige start af Ressourceregnskabet og evalurerer sine resultater i rektors netværk. Ledelse og medarbejdere gennemgår på grundlag af PWC’s analyse af administrative rutiner hvordan flere opgaver kan løses bedre.

9) Forbedringer af undervisnings- og arbejdsmiljø

a) Ledelse og medarbejdere skal være mere opmærksomme på anerkendelse i arbejdet og blive dygtigere til at udtrykke anerkendelse.
b) Skellet mellem fritid og arbejde skal gøres mere tydeligt ud fra de muligheder der er på en fagprofessionel arbejdsplads.
c) Eleverne skal have en skolegang med jævnere arbejdsbelastning, mere støtte til at honorere vanskelige faglige krav, specielt skriftlige jf. området Bedre skriftlighed, og flere kreative indtryk.