Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Handlingsplan 2011-12

1) Skolen opprioriterer talentundervisning
Undervisningsministeriet udsender anbefalinger på området i foråret 2011, og regionens gymnasier og hf-kurser har søgt Regionen om udviklingsmidler til en samlet talentindsats. Inden for disse rammer udvikler skolen særlige tilbud til elever der har evner og vilje til at lære noget ekstra. Ledelsen undersøger mulighederne for at få godkendt fravigelser fra de almindelige bekendtgørelser og regler i UVM, herunder muligheden for at talentelever bytter undervisning i andre fag, f.eks. valgfag, ud med talentaktiviteter.

2) Udvikling af studieretningspotentialet, primært gennem styrkelse af studieplanen, fortsætter fra 2010-11.

Der iværksættes et forsøg med øget samarbejde mellem fagene og toning af  fællesfagene i studieretningsforløbet: Midlet er i nogle forløb at have fælles temaer så fællesfag som dansk, engelsk, historie, oldtidskundskab eller religion indimellem tones efter om studieretningen er naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller sproglig. En styrket studieplan, som er læreres og elevers fælles redskab til at se fremad, koordinere og sikre overblik, skal være et af midlerne til mere samarbejde og toning.

3) Bedre skriftlighed, fortsætter fra 2010-11

En analyse af skolens eksamensresultater viser at vi får forholdsvis lave karakterer til de skriftlige eksaminer. En del af årsagen er at vi optager elever uden specielle boglige forudsætninger, og at vi er dygtige til at fastholde elever, i øvrigt i overensstemmelse med skolens mål. Alligevel skal vi arbejde på at gøre eleverne dygtigere i specielt de skriftlige discipliner. I 2010-11 er disse forslag gennemført: Fælles beskrivelse af opgavetyper og rettestrategier. Fagsamarbejde om samme opgave. Mere individuel mundtlig vejledning til elever med særlige behov. Vurdering af lektieværkstedernes samspil med det øvrige skriftlige arbejde. Resultaterne heraf følges i 2011-12, og vi arbejder videre med at der kan være et skriftligt element i forberedelsen til mundtlige lektioner, bedre opgaveformer og brug af flere rette- og vejlednings­strategier.

4) Hvordan gør vi forskellige elevtyper dygtigere?

Flere elever kommer i gymnasiet og hf, og herved bliver eleverne mere forskellige; denne udvikling mærkes først på hf. Hvordan lærer man disse elever mest? Aktive drenge, stille piger, unge med dansk som 2. sprog. Strategier skal udvikles, skoledagen indrettes og lærerne kompetenceudvikles svarende til disse udfordringer.
Cooperative Learning vil indgå i udviklings­arbejdet (pædagogik med vægt på elevteam, klasserumsstruktur og -regler, samarbejde og sociale kompetencer), ligesom særlig opmærksomhed på drenges trivsel i klasserne, mere praksisorienteret naturvidenskab og arbejde der er præget af gennemskuelighed, klare rammer og tydelige krav i et støttende læringsmiljø og som hjælp til elevernes selvstændige arbejde med lektier og afleveringer. Aalborg Kommunes projekt Uddannelsesløft indgår under dette punkt.

5) Skolen i en globaliseret verden, fortsætter fra 2010-11

Den nye internationaliseringsplan sættes i gang. Studieretningen med mange sprog indgår her.

6) De to hovedpunkter fra elevtrivselsundersøgelsen: Bedre motivation, bedre IT

Det betyder meget for eleverne at lærerne virker motiverende. Ledelsen og Pædagogisk Udvalg (PÆD) sikrer sammen at der gennemføres initiativer der gør lærerne bedre til at motivere eleverne.
It-udstyrets funktionalitet scorer lavt i elevtrivselsundersøgelsen. Funktionaliteten, specielt i selve undervisningen, skal forbedres markant.

7) Igangsættelse af klasse med integration af mp3/iPod-teknologi, fortsætter fra 2010-11
En klasse er sat i gang med forsøget med Apples iPod Touch som mobil platform. Forsøget fortsætter bl.a. med inddragelse af undervisningsmaterialer på e-form.

8) Fortsat arbejde for at få flere ressourcer til undervisning, kompetenceudvikling og skoleudvikling og til situationen i 2014, hvor vi har 2 mio. kr. mindre
Skolen laver et katalog over steder hvor der kan findes penge. Skolen undersøger mulighederne for at købe bedre ind og vælger nye indkøbsmuligheder hvor det er muligt.

9) Forbedringer af undervisnings- og arbejdsmiljø, fortsætter fra 2010-11
a) Ledelse og medarbejdere skal være mere opmærksomme på anerkendelse i arbejdet og blive dygtigere til at udtrykke anerkendelse.
b) Skellet mellem fritid og arbejde skal gøres mere tydeligt ud fra de muligheder der er på en fagprofessionel arbejdsplads.
c) Skolen skal på grundlag af undersøgelserne i foråret 2011 revurdere og evt. ændre sin kommunikationsstruktur.