Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Handlingsplan 2015-16

Handlingsplan 2015–16

Nørresundby Gymnasium og Hf

September 2015, med ansvarshavende ledere

 

Handlingsplanen er begyndt med rundbordssamtaler og møder med medarbejdere og elever. Samtalerne og møderne tog udgangspunkt i de nye indsatser fra Handlingsplan 2014–15: Supervision og Teamstruktur.

Vi var enige om at have få og centrale punkter i handlingsplanen så årets indsats får et klart fokus i stedet for at sløre blikket med en lang liste af mål, større og mindre.

Områderne i 2015–16 er:

 

 • Supervision og observation

 

 • Studieretningsteam

 

 • Formativ evaluering

 

 • Elevtiltrækning og -trivsel

 

Supervision og studieretningsteam er to veje til at gøre lærernes faglig- hed bedre og fællesskabet om undervisningen større; supervision er individ- niveauet, studieretningsteam er det organisatoriske niveau. De er de indirekte bidrag skolens kerneopgave, elevernes læring.

Formativ evaluering og fokus på tiltrækning af elever og elevers trivsel er de direkte elevrettede handlinger der skal gøre elevernes udbytte af undervisningen og dermed deres læring bedre.

Emnerne elevtrivsel og elevtiltrækning bygger på en række samtaler med elevrådets formænd, elevrådet, elevernes event-gruppe og studievejlederne. Fagforslagene til forløb i folkeskolen er indsamlet fra fagene og drøftet med dem.

 

Det langsigtede mål er at skabe en skole med den højeste professionelle kapital, dvs. den samler human kapital (viden og erfaring erhvervet gennem uddannelse og træning), social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejdsevne) og beslutningskapital   (evnen til at træffe professionelle beslutninger på grundlag af erfaring, viden og skønsomhed) for at forbedre sin undervisning med udgangspunkt i hvad der giver eleverne den største og bedste læring.

 

 

1    Supervision og observation

 

I 2014 indledte skolen et samarbejde med prof. Helle Alrø, AAU, om kollegial supervision og observation. Det er et projekt der i løbet af nogle år skal lade alle lærere bruge supervision og observation.

Målene med supervision og observation er:

 

 • at lade lærere undersøge deres egen praksis og erfaringer som udgangs- punktet for videre udvikling
 • at gøre lærerne mere opmærksomme lærere i klasserummet
 •  at hjælpe lærere til at undervise bedre.

 

 

1.1   Strategiske indsatser

 

 1. I efteråret 2015 skal hver lærer deltage i kollegial udvikling af undervisning i form af supervision (med deltagelse af en af de uddannede supervisorer), konsultation eller observation af undervisning. [BST]

 

 1. Alle lærere får sidst i 2015 et spørgeskema om hvilken form for kollegial udvikling af undervisning de har brugt, hvor meget de har brugt den, og hvad udbyttet har været. [AHO, BST]

 

 1. Alle lærere får et tilbud om i et lærerteam at arbejde med supervision omkring en klasses læring og trivsel; en af de uddannede supervisorer skal deltage. [BST]

 

 1. Ved slutningen af 2015 reviderer ledelsen sammen med supervisorerne planen på baggrund af svar på spørgeskemaer og evalueringen så den nye plan indarbejder de erfaringer vi har gjort i løbet af 2015. [BST]

 

 1. Inden vinterferien 2016 skal der foreligge en plan for supervision i 2016. [BST]

 

 

2   Studieretningsteam

 

Studieretningsteam skal give et organisatorisk grundlag for studieretningstoning og erfaringsopsamling (inkl. kvalitetsarbejde), være et rum for kollegial inspiration og gensidig anerkendelse og hjælpe til at arbejde bedre for eleverne og mere effektivt ved at vi gør ting enklere ud fra erfaringer og sammen i stedet for enkeltvis at arbejde hurtigere og mere.

Målene med studieretningsteam er:

 

 • at opbygge human kapital ved at satse på social kapital

 

 • at opbygge beslutningskapital

 

 • at hjælpe ledelsen til at lede bedre.

 

 

2.1   Strategiske indsatser

 

 1. I løbet af 2015 har alle studieretningsledere gennemført et formaliseret kursus hos Danske Gymnasier i Ledelse af studieretninger, teams og projekter. [AHO]

 

 1. I løbet af skoleåret har alle studieretningsteam arbejdet med mindst to af følgende emner: [AHO]

 

 • Elevernes studiekompetence øges ved at klasserne i studieretningen får et læringsfællesskab mellem de forskellige klassetrin (1., 2. og 3.g).
 • Beskrivelse og udvikling af de flerfaglige læringsaktiviteter i studieretningen (“Studieretningstræet”).
 • Styrkelse af studieretningens faglige toning og identitet.
 • Klasserumsledelse og målstyret læring, herunder bevidstgørelse af læringsstrategier og metakognitive processer.
 • Elever-elever undervisning og overlevering af større opgaver fra den ene årgang til den næste (dansk-historieopgaven, studieretningsopgave og studieretningsprojekt, AT-synopsis og eksamen).
 • Transparens i mål, resultater og anerkendelse for opnåede resultater.
 • Eleverne oplever bedre lærerkommunikation på studieretningen.
 • Vidensdeling på studieretningen.
 • Gruppearbejdskompetencer.

 

 1. Studieretningslederne har inden juni evalueret arbejdet med deres emner og skrevet et forslag til næste års indsatser, evt. nye emner, som kan drøftes med deres team.

 

 1. Første års arbejde evalueres sidst på skoleåret, og på det grundlag tilrettelægges studieretningssamarbejdets næste år. [AHO, SHI]

 

 

3   Formativ Evaluering

 

Summativ evaluering ser tilbage på et forløb eller en præstation og afslutter den med en vurdering, typisk en karakter som ved årskarakterer eller eksamen. Formativ evaluering er midt i et forløb så den på baggrund af noget der er præsteret, ser fremad og former eleven så han/hun kan lære mere og præstere bedre i fremtiden.

Der er voksende evidens for at mere formativ evaluering og mindre summativ evaluering gør eleverne mere dygtige. Derfor starter vi en udvikling så vi undersøger hvor formativ evaluering kan øges, udvikles og erstatte summativ evaluering. Målet er at ændre elevernes opfattelse af læring og af sig selv som elever så de forstår læring som en proces de selv er med i, og som er vigtig i sig selv, modsat den opfattelse at man går i gymnasiet og hf for med lidt held at få en god eksamen. Dette arbejde er en fortsættelse og udvikling af skolens arbejde med skriftligt arbejde på skolen sammen med lærere i stedet for som hjemmearbejde.

Målet med formativ evaluering er:

 

 • at øge elevernes læring ved at give læreren kendskab til hvordan hver elev arbejder og lærer så læreren får bedre mulighed for at tilrettelægge undervisning ud fra eleverne.

 

3.1   Strategiske indsatser

 

 1. Der skal afholdes et pædagogisk arrangement for hele lærerkollegiet om formativ evaluering, som bl.a. giver praktiske og inspirerende råd. [AAN]

 

 1. I løbet af foråret 2016 arbejdes der med formativ evaluering i mindst 10 klasser. [AAN, NCH]

 

 1. På baggrund af forårets arbejde lægges der en plan for hvordan formativ evaluering kan bruges i skoleåret 2016–17. Planen skal være færdig senest i juni. [AAN]

4    Elevtiltrækning og -trivsel

 

Skolens sidste elevtrivselsundersøgelse viste der var flere problemer end før, og skolens sidste ansøgertal var for lave.

Elevrådet og ledelsen har indledt et arbejde med at øge elevtrivslen og gøre skolens sociale liv bedre. Det fortsættes.

Samarbejdet med folke- og efterskoler skal udvides, barrierer mod elevtilgang skal findes og fjernes, og overgangen til gymnasiet og hf skal gøres nemmere.

Målene med elevtiltrækning og elevtrivsel er:

 

 • at styrke et miljø på skolen som fremmer elevernes læring

 

 • at mindske frafaldet

 

 • at sikre skolen et søgetal der mindst svarer til kapaciteten (224 stx- og 84 hf-ansøgere).

 

 

4.1   Strategiske indsatser

 

 1. Udarbejdelse af katalog med undervisningstilbud til folkeskoleelever her eller på deres egen skole. Kataloget uddeles til skolernes ledelser og lærere. [SHI]

 

 1. Øget kommunikation i lokale medier til forældre og over Facebook, med billeder og annoncer, til elever og ansøgere. [BST, NCH]

 

 1. Udvikling af et sjovere grundforløb på stx ved forsøg med nogle fag og naturvidenskabeligt grundforløb og kortere opgaver og afklaring af om grundforløbet kan klare sig med formativ evaluering, dvs. uden karakterer. [AAN, SHI]

 

 1. Kontakt til lokale boligselskaber om NGHF kan have adgang til værelser og små lejligheder til elever der ønsker at bo tæt ved skolen. [SHI]

 

 1. Forberedelse sammen med Aalborg Kommune af særlig hf-klasse for sårbare unge med et elevtal på ca. 14. [AHO, SHI]

 

 1. Flere gruppearbejdspladser, bl.a. i forbindelse med en ny indretning af biblioteket. [SHI]

 

 1. Forberedelse af omdannelse af Studievej 12 (pedelboligen) til studenterhus med øvelokaler til musik og mulighed for roligt elevophold, fællesspisninger og rygeområde i gården; forudsætter at mediefag flyttes til det frigjorte edb-lokale i B-fløjens kælder. [SHI]

 

 1. Flere arrangementer for elever på skolen. [NCH, SHI]

 

 1. Særskilt fest for 1. klasser i efteråret. [NCH, SHI]

 

 1. Mere underholdning og mere levende underholdning ved fester, fredags- caféer og i skoledagen (vandkamp-eftermiddag, time break-fest, suit-up dag med præmier, limbodans osv.). [NCH, SHI]

 

 1. Fælles tur eller fagligt arrangement for 1. klasser. [AAN, SHI]

 

 1. Afklarings- og udviklingsproces: Hvad er NGHF’s identitet? [SHI]