Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Eksamenssnyd

Det er snyd når en eksaminand under en skriftlig eller mundtlig prøve skaffer sig uretmæssig hjælp eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler. Dette medfører karakteren -3 jf. skolens studie- og ordensregler. Institutionen skal på baggrund af indberetningen om formodning om snyd foretage en nærmere undersøgelse heraf. Når der, også efter at bedømmelsen er foretaget, træffes afgørelse om, at en eksaminand har snydt ændres karakteren til -3.

Som rettesnor for, hvornår der foreligger uretmæssig anvendelse af andres arbejde kan henvises til den af Kulturministeriet udarbejdede vejledning om god citatskik og plagiat i tekster som led i sikringen af, at ophavsretten fungerer bedst muligt i praksis. Andre må ikke uberettiget stjæle frugten af ophavsmandens arbejde. Reglerne om god citatskik og plagiat findes i ophavsretsloven, hvorefter det som udgangspunkt er lovligt at citere men ulovligt at plagiere. Andre personer må ikke bruge teksten på en sådan måde, at det fremstår, som om de selv har skrevet den. Vejledningen indeholder desuden en anvisning på, hvilke oplysninger en kildeangivelse skal indeholde, og hvad der er forskellen på fri benyttelse og plagiat:

http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/God%20citatskik%20og%20plagiat%20i%20tekster.pdf

Der tales om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eksaminanden ”blot” har ”oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Der er tale om plagiat, når der kopieres sætninger, fraser eller ideer fra andre uden at kreditere ophavsmanden.

Endvidere kan henvises til en webtutorial for studerende om plagiering, udarbejdet i samarbejde mellem de største danske forskningsbiblioteker og undervisere fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

www.stopplagiat.nu

Særlige vanskeligheder i forbindelse med en formodning om, hvorvidt en eksaminand har ”snydt”, opstår ved de store skriftlige opgaver, som eksaminanden udarbejder uden skolens opsyn.

Det er erfaringen, at mange eksaminander under udarbejdelse af disse opgaver modtager forskellige former for hjælp af familiemedlemmer og andre ressourcepersoner mv., og at det sker i større eller mindre omfang. Der er en glidende overgang mellem, hvad der må betragtes som støtte af en sådan karakter, at produktet fortsat kan betragtes som eksaminandens eget selvstændige produkt (hjælpen anses ikke for at være uretmæssig), og hvornår hjælpen må anses for at være af en sådan karakter, at det ikke længere er tilfældet (uretmæssig hjælp). Afgørelsen af, om et produktet er eksaminandens egen selvstændige præstation, beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Til brug for afklaring af, om produktet kan anses for at være eksaminandens eget selvstændige produkt, vil en udtalelse fra berørte udenforstående kunne medvirke til afdækning af problemstillingen.