Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Inhabilitet

Uddrag fra ”Orientering om inhabilitetsregler “

En underviser eller censor vil være inhabil i forbindelse med bedømmelse af en uddannelsessøgendes præstationer, hvis en person i undervisers/censors nærmere familie har en særlig personlig interesse i sagens udfald. Der kan henvises til forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 2.

Familiemedlemmer, hvis særlige personlige interesse i sagen kan føre til inhabilitet, er for eksempel undervisers/censors ægtefælle eller faste samlever, børn og børnebørn, søskende og søskendes børn samt andre nærstående, eksempelvis plejebørn.

En underviser eller censor vil desuden være inhabil, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Der kan henvises til forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5.

Hvordan skal man reagere ved (mulig) inhabilitet?

Vurderer en underviser, at vedkommende kan være eller betragtes som inhabil i bedømmelsen af en konkret elev, skal underviseren, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, snarest underrette uddannelsesstedets leder, som afgør, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Der kan henvises til forvaltningslovens § 6, stk. 1 og 2.

En censor skal på tilsvarende vis snarest underrette Undervisningsministeriet om, at der kan foreligge inhabilitet, så ministeriet kan tage hensyn hertil ved censurpålægningen. Opdager censor først den mulige inhabilitet i forbindelse med selve bedømmelsen, f.eks. under en mundtlig prøve, påhviler det censor selv at vurdere, hvorvidt der foreligger inhabilitet i det konkrete tilfælde. Censor kan i den forbindelse tage telefonisk kontakt til Undervisningsministeriet for rådgivning. Er der tale om bedømmelse af skriftlige opgaver, skal censor underrette ministeriet, der beslutter, om censuren skal overgives til en anden censor.

UVM 1. okt. 2008. Sags nr.:129.47C.021