Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Skolefester

Hvornår?

Der afholdes 3 ordinære skolefester i løbet af skoleåret: “Babyballet” i september, Fastelavnsfesten i februar og “Forårsfesten” primo april. Hertil kommer førsteklassernes "Kravlegårdsfest" i slutningen af august, afgangsklassernes afslutningsfest primo maj samt den den ekstraordinære fødselsdagsfest i november. Til de ordinære fester åbnes dørene mellem 19.30-20.00 og festen slutter 0.30. Hvis særlige forhold gør sig gældende kan de festansvarlige udstede skriftlig tilladelse til at komme senere. LJE skal kontaktes herom

Hvor?
Festområder på skolen er normalt kantinen, aula og F20/21.

Deltagere:
Til de ordinære fester har kun skolens nuværende elever samt personale adgang.
Til den årlige fødselsdagsfest har skolens tidligere elever og ansatte også adgang.
Til kravlegårdsfesten har kun førsteklasserne adgang.
Til afgangsklassernes afslutningsfest har kun afgangselever og inviteret personale adgang.

Festregler:
Alle festdeltagere skal medbringe billet og studiekort og vise det ved indgangen.
Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for drikkevarer til festen – heller ikke alkoholfrie. Forsøg på det medfører aflevering af studiekort, bortvisning, samtale med rkt. den følgende uge samt karantæne til den kommende fest på skolen.
Vi vil gerne opretholde en vis stil ved skolens fester. Utilbørlig beruselse og opførsel i det hele taget accepteres derfor ikke. Ved overtrædelse bortvises man fra festen, indkaldes til samtale med rkt. den følgende uge. Desuden også festkarantæne til den kommende fest på skolen.
Brug af andre rusmidler end alkohol er strengt forbudt.
I tidsrummet 19.30 – 0.30 må gæsterne ikke forlade skolens område.
Hvis man lukker uvedkommende ind bortvises man fra festen og indkaldes til samtale hos rektor.

Ansvar:
LJE har ansvaret for festvagterne.

Opgavefordeling:
Festudvalget arrangerer og har ansvaret for de tre fester.
Afgangsklassefesten arrangeres i af afgangsklasserne i samarbejde med to udpegede lærere.
Skolen støtter mht. opsyn i form af pedel- og lærertilstedeværelse samt  oprydningen og rengøring efter festen.

Festudvalgets opgaver:
Aftaler med og betaling for musik og evt. underholdning. Festudvalget betaler dørmændene, men skolen træffer aftale med dem.
Sammen med dørmændene og lærerfestvagterne, at kontrollere at kun nuværende elever her fra skolen deltager i festen.
I tilfælde af hærværk og ødelæggelser betaler Festudvalget udgifterne til reparation og evt. fornyelse.

De ansvarlige læreres opgaver:
Festen annonceres overfor eleverne og kontakter i god tid kantinen mht. dens indkøb af drikkevarer m.m.
Alle billetter skal sælges på forhånd, evt. online og kan ikke købes ved indgangen.
Træffer aftale med dørmændene.
Organiserer festdeltagernes indgang på skolen ved festens start.
Træffer i samarbejde med festvagterne beslutninger ved opståede problemer af enhver art.
Førstehjælpskasse findes på kontoret.

Lærervagternes opgaver:
De 2 lærervagter skal være til stede fra kl. 19.30 til 0.30
I samarbejde med dørmændene skal de sikre, at festreglerne generelt overholdes.
Berusede eller aggressive elever bortvises eller hjælpes om nødvendigt hjem f.eks. ved at kontakte forældre, kammerater eller andre, der kan træde til. Ved bortvisning inddrages studiekortet eller den pågældende elevs navn og klasse noteres. Oplysningerne overgives til én af de ansvarlige lærere.

Dørmændenes opgaver:
At kontrollere gæsternes billetter og studiekort ved indgangen samt at der ikke medbringes nogen form for drikkevarer. Hvis drikkevarer forsøges smuglet ind, er det dørmændenes ret og pligt at nægte eleverne adgang. Ansvarshavende lærer tager beslutning og evt. sanktion.
Dørmændene kan ikke modtage entrébetaling og dermed give adgang til senere tilkomne elever, jf. pkt. 1. I så tilfælde tilkaldes én af de ansvarlige lærere.
Der skal altid være mindst én dørmand ved hovedindgangen
Ved jævnlige “runder” i området at sikre, at ingen benytter den såkaldte “Saltum-indgang” og andre ulovlige indgange.
Ved jævnlige “runder” i festområdet at holde evt. aggressive gemytter i ave og derved forebygge slagsmål og skænderier.
I tvivlstilstilfælde samt i problematiske situationer tilkaldes en vagtlærer.
Dørmændenes opgaver er slut, når de sidste gæster har forladt skolen.

Jourhavende pedels opgaver:
I samarbejde med dørmænd, lærertilsyn og Pupillens repræsentanter at stå til rådighed med praktisk hjælp i løbet af festen, når det viser sig nødvendigt.

Kantinepersonalets opgaver:
Kantinepersonalet har alene ansvar for oprydning/rengøring i kantineudsalget samt at organisere alt salg.

Juli 2018