Arbejdsfordelingen i ledelse, teknisk og administrative funktioner.

SHI, rektor

 1. Skolens officielle repræsentant.
 2. Overordnet daglig ledelse.
 3. Generelle pædagogiske spørgsmål.
 4. Budgetansvarlig
 5. Opgavefordeling.
 6. Alle personalespørgsmål (tjenestefrihed).
 7. Bestyrelsessekretær i skolens bestyrelse.
 8. GS-koordinator for UVM.
 9. SU-formand.
 10. Bestyrelsesmedlem i Studievalg NORD.
 11. Afvikling af MUS- og FUS-samtaler.
 12. Afvikling af tids- og opgavesamtaler
 13. Kontakt til elevrådet.

NCH, vicerektor

 1. Vikarsætning og skemaændringer.
 2. Referent for skolens bestyrelse
 3. Overordnet planlægning.
  • Semesterplan i samarbejde med AAN
  • Skolearrangementer (Ind-og udslusning).
  • Dimission.
  • Skoleopstart i august og nedlukning i juni
  • Fordeling
   Fordeling af fag, lektioner og elevtid.
   Studieretningsudbud.
 4. IT-området (Systemvedligeholdelse, Lectio, FC)
 5. Eksamen.
  • Systemansvarlig (Lectio)
  • SRP, SSO, AT
  • Vintereksamen GSK
  • Eksamensbeviser.
  • Standpunkts-, års-og eksamenskarakterer.
 6. Økonomi.
  • Tidsregistrering / Årsskemaer.
  • Hold-og klassedannelser herunder valghold.
  • Ledelsesrepræsentant i prak-udvalget.
 7. Skema.
  • Oplæg til hold- og opgavefordeling.
  • Skemalægning.
 8. GSK-Ansvarlig.
 9. Formand for arbejdsmiljøudvalget (AMU)
 10. Ledelsesrepræsentant i SU.
 11. Afvikling af MUS- og FUS-samtaler.
 12. Afvikling af tids- og opgavesamtaler.

BST, Uddannelsesleder, HF-ansvarlig

 1. Pædagogiske aktiviteter.
  • Internationalt arbejde generelt.
  • Studierejser.
  • Ekskursioner / inkursioner / fællestimer
  • Udvekslingselever.
  • Sydafrika i samarbejde med AAN
 2. Ekstern kommunikation.
  • Presse-kontakt.
  • Modtagelse af nye kolleger.
 3. Intern kommunikation.
  • Årsskrift i samarbejde med KHO.
  • Hjemmesiden i samarbejde med KHO.
  • Personalehåndbogen / intranetkommunikation.
 4. Fastholdelse og forsømmelser.
 5.  læse-/skrivestøtte, matematikvejledning.
 6. SPS-ansvarlig i samarbejde med studievejlederne
 7. Sygeundervisning.
 8. Pædagogisk Udvikling i samarbejde med AAN og AHO
  • Forsøg.
  • Ledelsesrepræsentant i PÆD (med AHO)
 9. Afvikling af MUS- og FUS-samtaler.

AAN, Uddannelsesleder

 1. Pædagogisk udvikling og fundraiser – forsøg i samarbejde med BST og AHO.
 2. Ressourceregnskab.
 3. Kvalitetssikring.
 4. Elevtrivsel
 5. Efteruddannelse / kursusansøgninger / kompetenceudvikling.
 6. Mundtlig og skriftlig eksamen i samarbejde med AHO.
 7. Samarbejde med folkeskolen.
 8.  Talentforløb
  •    USA-klassen.
  •    Science-elever
 9. Planlægning af møder / arrangementer:
  •    Månedssamlinger herunder juleafslutning og sidste skoledag
  •    Introarrangement ved skolestart for nye elever.
  •    Forårskoncert
  •    Forældremøder.
  •    Lærer-og teammøder, LF-møder.
  •    Semesterplan i samarbejde med NCH.
  •    Åbent hus arrangement i 1. kl. i efteråret.
  •    Orienteringsaften for kommende elever i januar (incl. for efterskoler)
  •    Lektieværksted.
  •    Projekt Frivillig.
  10.    Afvikling af MUS- og FUS-samtaler.
  11.    Afvikling af tidssamtaler.

AHO, Uddannelsesleder, STX-ansvarlig

 1. Pædagogisk udvikling og forsøg i samarbejde med BST og AAN
 2. Ledelsesansvarlig for STX studieretningsteams
 3. Ledelsesrepræsentant i PÆD
 4. Brobygning, 6. kl. og introkurser i samarbejde med studievejlederne
 5. Talentarbejdet
 6. Studieretningspjecen
 7. Prøveafvikling i samarbejde med AAN
  • Terminsprøver
  • Skriftlig eksamen
  • Skriftlige årsprøver
  • Skriftlige sygeprøver
 8. Afvikling af MUS- og FUS-samtaler.
 9. Afvikling af opgavesamtaler

ATI, økonomichef

Økonomiansvarlig (budgetter/budgetopfølgning (perioderegnskaber)/estimater)
Projektregnskaber
Likviditet
Al bogføring – herunder bogføring/betaling af lønposterne fra Silkeborg Data (SD)
Løbende afstemninger af balancen mv
Kontakten til den eksterne revisor
Klargøring til revision/Årsrapporter
Afskrivninger – herunder Anlægskartoteket
Ad hoc-analyser
Benchmarking med andre gymnasier mfl
Løbende tilpasninger/forbedringer af Økonomien – herunder opfølgning på Navision Stat (NS)-kontoplanen.
Regnskabsinstruksen – herunder udarbejdelse/ajourføring af arbejdsgangene mv på regnskabs-/økonomiområdet
Afregninger med BUVM mfl

SBO, driftsleder

Bygnings – og driftsbudgetter.
Vedligeholdelsesplanlægning.
Tilkald af håndværkere samt indhentning af tilbud.
Kontakt med Myndigheder vedr. bygning.
Indkøb af inventar.
Fysisk skoleindretning.
Udlejning af lokaler udenfor skoletiden herunder evt. tilstedeværelse under udlejningen.
Styring af adgangskontrol og tyverialarm samt styring og vedligehold af varme og ventilation.
Ledelsens prak-Repræsentant vedr. bygning og drift.
Indsamling af energidata.
Kontakt m. rengøringsselskab samt kvalitetssikring af rengøring
Indkøb og vedligehold af “maskiner” til kantinekøkken i samarb. m. kantineleder.
Kopimaskiner (vedligeholdelse, indkøb) i samarbejde med JBA.
Kantineansvarlig.
Sikkerhedsleder for TAP-personalet.
Ledelsesrepræsentant i SU.
Diverse afspilningsanlæg, projektorer m.m. (indkøb, vedligeholdelse).
Diverse i forbindelse med pæd.. værksted og av-udstyr på skolen.
Pedelledelse, herunder arbejdsfordeling, opgaveprioritering, afholdelse af MU-samtaler, ferie-og arbejdstidsplanlægning og øvrige personaleforhold.
Forefaldende pedelarbejde, post og budtjenester, aflåsning af skolen efter endt skoletid samt aflåsning efter fritidsbrugere.

VHA, pedelmedhjælper

Pasning af udvendige områder.
Herunder vedligehold af maskiner.
Opkridtning af boldbaner.
Renhold.
Snerydning.
Rengøring af tagrender og tagbrønde.
Forefaldende pedelarbejde.
Post og budtjenester. Bygningsvedligeholdelse.
Deltagelse i aflåsning af skolen efter endt skoletid.

 

JBA, it-systemtekniker

Vedligeholdelse af undervisningsnetværk, administrationsnetværk, trådløst netværk samt forbindelser ud af huset.
Vedligeholdelse af skolens Stationære og bærbare systemenheder.
Vedligeholdelse og Akut hjælp til brugere I forbindelse med Brug af mobile og fastmonterede projektoranlæg I samarbejde med SBO.
Udvikling og implementering af nye systemer og software.
It-budgettet Ansvarlig.

 

KHO, bibliotekar

Bibliotekarfunktioner på skolebiblioteket.
Adm. af udlån/aflevering af elev-lærebøger.
Webmaster, herunder indsamling og oploading af relevante nyheder.
Indkøb af nye klassesæt.
Redaktør af årsskriftet i samarbejde med BST.
Billeder af elever og personale til Lectio.

LRO, sekretariatsleder

Sekretariatsleder.
Arbejdsfordeling og opgaveprioritering.
Koordinering af arbejdstidsplanlægning.
Personaleforhold, kompetenceudvikling og afvikling af MU- og FU-samtaler.
Afvikling af sekretariatsmøder hver 14. dag.
Ledelsesrepræsentant i SU
Post og journal.
Åbning, sortering, Forbehandling samt journalisering af skolens interne og eksterne post (i samarbejde med AEN).
Postmøder med rektor.
Efterbehandling samt fordeling i sekretariatet.
Økonomiopgaver.
Budgetansvarlig for Kontorartikler og småanskaffelser til administrationen.
Rådgivning ifm. kursusansøgninger, Tjenesterejser m.v. (i samarbejde med AEN).
Oprettelse af debitorer samt udarbejdelse af salgsfakturaer.
Studierejseopkrævning og -betaling.
Tilrette budgetområder i økonomisystemet, bl.a. vedr. skattefrie lønudbetalinger, bankkonti, kantineudgifter mv.
SPS-refusioner (handicappede elever)
Ledelsens sekretær.
Rektors sekretær.
Referent på ledelsesmøder.
Løn-og personalesager (I samarbejde med AEN).
Sekretariatsopgaver.
Ekspeditioner, telefoner og sekretariatsopgaver.
Administration af infosystemet (i samarbejde med LHO).

AEN, løn- og driftssekretær

Løn- og personalesager
Løn- og personaleadministration
Refusioner ifm. sygdom, barsel, flexjob, løntilskud m.m.
Afregninger ifm. personalets rejseafregninger
Personalenøgler, -fotografering og -idkort
Generering af Ledelsesrapporter fra Silkeborg Data, Lectio og Danmarks Statistik
Post og journal (i samarbejde med LRO)
Åbning, sortering og journalisering af skolens interne og eksterne post
Driftsopgaver (i samarbejde med SBO)
Licitations- og byggesager, herunder kontraktstyring
Markedsføringsopgaver
Pjecer, programmer, invitationer til elevarrangementer, brobygning, eksamen, folkeskoleforløb m.v.
Sekretariatsopgaver
Sekretær for Fællesudvalget
Ekspeditioner, telefoner og sekretariatsopgaver
TAP-repræsentant i SU og AMU

 

AVI, studiesekretær

Studieadministration
Elevadministration for HF-elever
SU-administration for HF-elever
Lægeerklæringer og sygetransport
Fraværsadministration (i samarbejde med BST)
Fotografering
Uddannelseskort til busser
Koordinering af skolebusser
Eksamensadministration
Optagelsesprøver, SSO, SRP, AT, termins- og årsprøver, skriftlig og mundtlig eksamen
Censorbreve, karakterlister, eksamensbevis m.m.
Sekretariatsopgaver
Opgaveprioritering og evt. fordeling (på LRO’s fridag)
Sekretær for samarbejdsudvalget
Ekspeditioner, telefoner og sekretariatsopgaver

BLA, receptionist og bogmedhjælper

Reception kl. 9-14
Telefonpasning
Skrankehenvendelser
Elevadmininistration
Garderobeskabe (i samarbejde med SBO) og kantinepladser (i samarbejde med AAN)
Studierejser, studietursguide, skemaer til udlændingestyrelsen, kontaktoplysninger, klasselister m.m.
Sinathingindsamling, modtagelse af penge fra elever
Diverse klasselister ifm. skolestart og elevaktiviteter, incl. godskrivning
Gymnasial Supplering, arkivering af ansøgninger
Studievejledernes reol, opfyldning
Prøver/Eksamen
Udarbejdelse af omslag, bordkort, konferencelabels eller andet til alle skriftlige prøver
Sekretariatsopgaver
Bestilling og ajourføring af materialer til kontor, pædagogisk værksted, klippeklistrekasser, eksamen m.m.
Bestilling af DSB-billetter
Frankering, incl. bestilling af pakkelabel.
Booke møder for ledelsen, f.eks. opgave- og tidssamtaler m.fl.
Distribution af eksterne opslag/materialer, modtaget med post/mail
Øvrige sekretariatsopgaver
Registrere bøger i Lectio og lave rykkere for manglende bogafleveringer
Sætte bøger på plads i bibliotek, bogkælder og deltage i bogaflevering ved skoleårsafslutning.

LHO, planlægningssekretær

Skemaændringer
Daglige – ændring af lektionstider, timebytning, lokaleændring
Længerevarende fravær, incl. vikarsætning
Skemakonsekvenser, f.eks. ved it-lektioner, AP-screening, læse/stavekurser, kandidatbesøg, omsorgsdage, tjenestefrihed m.m.
Semesterplanen
Studierejser
Brobygningsbesøg, incl. fraværsregistrering og infotavler
Skemakonsekvenser, f.eks. ved it-lektioner, AP-screening, læse/stavekurser, kandidatbesøg, omsorgsdage, tjenestefrihed m.m.
Booke møder og samtaler for ledelsen, f.eks. lærerforsamlingsmøder, opgave- og tidssamtaler m.m.
Eksamen
Vagtstyring, planer og ansættelse (i samarbejde med AEN)
Termins- og årsprøver, kopiering og pakning af opgaver
Skemaændringer ifm. skriftlig eksamen og lokaleplan til mundtlig eksamen
Prøvetrækninger til kultfag og 24 timers mundtlig eksamen
Gymnasial Supplering (GS)
Kontrahentaftaler
Tællinger og statistik for adgangskrav 4 x årligt
Sekretær
Sekretariatsopgaver
Ekspeditioner, telefoner og sekretariatsopgaver

MAK, studiesekretær

Studieadministration
Elevadministration for stx-elever
Elevadministration for GS-elever
SU-administration for stx- og GS-elever
Elevadministration for udvekslingselever og selvstuderende
Administration af gamle elever og jubilarer samt opgaver ifm. jubilararrangement
Administration af legater og fonde samt klargøre uddelinger
Administrative og praktiske opgaver ifm. elevernes Sinathingindsamling
Sekretariatsopgaver
Ekspeditioner, telefoner og sekretariatsopgaver

August 2016