Modtagelse og vejledning af nye lærerkolleger

Modtagelse af nye kolleger

I forbindelse med ansættelsessamtalen vises alle nye kolleger rundt på skolen, og ved ansættelse gives nye kolleger BSTs mailadresse, så de kan kontakte hende hurtigst muligt angående deres start på skolen.

Der gives besked til faggruppesekretæren om den nye kollegas start og disse træffer aftale med den nye kollega. Det er faggruppesekretærens opgave at introducere den nye kollega til fagets bøger i bogdepotet, evt. fagdepot og materialer, samt kort introducere evt. aftaler i internt i faggruppen.

BST sørger desuden for kontakt til sekretariatet ang. nøgler og til IT-administration ang. adgangskoder.

Hver ny kollega tildeles en mentor for hvert fag, som vedkommende skal undervise i på skolen. Kursuslederne modtager liste med ansatte fra kontoret og sammensætter kollega og mentorer under hensyntagen til time-/fagfordelingen. En plan for dette skal senest ligge klar til intromødet inden skolestart og afleveres til BST.
Umiddelbart inden skolestart afholder BST et introduktionsmøde for nye kolleger. På mødet kommer rektor, kursuslederne, vikarvejlederen og tillidsrepræsentanten evt. forbi og byder velkommen. Mødet skal indeholde en præsentation af skolens rammer, og af hvor man kan finde information – det er ikke hensigten at drukne nye kolleger i information. Det skal sikres, at kollegerne ved, at man skal spørge, når man støder på noget nyt. Desuden udstyres de med pjecen “Velkommen til NGHF”.
Kollegerne oplyses om mentorerne, og det sikres, at de har nøgler etc.
Senest i løbet af 1.arbejdsdag har den nye kollega mødt mentorerne personligt.
I løbet af september inviteres nye kolleger til et introduktionsmøde med rektor og vicerektor om det at være ansat på NGHF og de bliver inviteret til et individuelt møde med BST, hvor de selv sætter dagsordenen alt efter behov.
Alle nye kolleger undtaget pædagogikumkandidater besøges i løbet af det første halve år af en repræsentant for skolens ledelse. Efterfølgende udfærdiges en beskrivelse af lektionen, som udleveres til kollegaen og til rektor,  og den nye kollega indkaldes til en samtale med rektor, hvor mødet med skolen diskuteres. Dette sker for at sikre, at den nye kollega får den støtte han/hun måtte have behov for i sin nye stilling.

Vejledning af nye kolleger

I den nedenstående skelnes mellem pædagogikumkandidater, nyansatte uden pædagogikum og nyansatte med pædagogikum.
Kursuslederne vælger vejledere til pædagogikumkandidater og tilrettelægger det overordnede kursusforløb i samråd med rektor.
Nyansatte med pædagogikum tildeles en lærermentor. Det er mentorens opgave at stille sig til rådighed for den nye kollega og vejlede denne i forløb særlige for NGHF. Mentoren bør være opsøgende og ikke blot afvente, at den nye kollega henvender sig.
Nyansatte uden pædagogikum tildeles en mentor. Det er mentorens opgave at stille sig til rådighed for den nye kollega og vejlede denne i forhold til en fagfaglige undervisning, informere om vidensdeling og materialedeling i faggruppen og om forløb særlige for NGHF.
Mentoren skal være opsøgende og ikke blot afvente, at den nye kollega henvender sig. Eksempler på mødeemner kan være: læreplan og vejledning, studieplan og forløbsplanlægning, videndeling, fagfagligt materiale, AT, udformning af og vejledning i SSO og SRP, karaktergivning, tutorsamtaler, udformning af undervisningsbeskrivelser, eksamensplanlægning og afvikling.
Nyansatte uden pædagogikum tildeles endvidere en vikarvejleder. Det er vikarvejlederens opgave at støtte den nyansatte både i undervisning og mere asministrative funktioner i skolehverdagen. Vejledningen består både af information og coaching.
Det gælder desuden, at den nye kollega skal overvære 2 lektioner hos mentoren og mentoren ligeledes 2 lektioner hos den nye kollega i løbet af det første halve år. Den nye kollega og mentoren aftaler ,hvad fokus for den efterfølgende samtale skal være.
Endvidere skal den nye kollega deltage i et eftermiddagskursus med titlen ’Ny gymnasielærer’, som planlægges af vikarvejlederen og afholdes i løbet af september. Plan for indhold følger.
Rektor, vicerektor og/eller kursuslederne kan sammen med nye kolleger aftale yderligere supervision eller støtte.

Ansættelse i løbet af et skoleår

Når kolleger ansættes i løbet af et skoleår, indplaceres de efter individuel aftale i ovennævnte model, som dog som udgangspunkt gælder alle nyansatte.

Aflønning:

Ved fordelingen af opgaver for et skoleår tages der hensyn til om den nyansatte har pædagogikum eller ej – og at vedkommende er nyansat. Ligesom mentoropgaven også inddrages i opgavefordelingen – også ved støtte til kolleger der ansættes i løbet af året.

Læs mere i folderen til nye kolleger