Info om jubilartræf 2023.

Uddannelseskandidater. Vejledning

I Vejledningen til Pædagogikum fra 2011 beskrives vejledningen således:

Når vejlederne er udpeget, kan kursuslederen med fordel arrangere et introduktionsmøde med pædagogikumkandidaten og vejlederne. Kursuslederen gør rede for det forløb som er beskrevet i uddannelsesplanen og orienterer om de forskellige roller, som henholdsvis vejledere, kursusleder og tildynsførende har i forløbet. På mødet afsættes endvidere tid i pædagogikumkandidatens skema til vejledningsamtaler med hver enkelt vejleder. Omfanget af den skemalagte vejledning kan variere: Det kan eksempelvis være mindre i perioder, hvor pædagogikumkandidaten underviser på egen hånd, og det kan være større, når nye aktiviteter sættes i gang

I vejledningen indgår, at vejlederne ud over selve vejledningen også evaluerer pædagogikumkandidatens undervisning med meget korte mellemrum. Desuden er det vigtigt for kursuslederens og den tilsynsynsførendes mulighed for at foretage den endelige evaluering, at vejlederne deltager i konferencerne og her klart og entydigt giver udtryk for deres evaluering af pædagogikumkandidaten

En del af vejledningen kan efter skolens bestemmelse ske gennem elektronisk kommunikation mellem kandidat, vejledere og kursusleder.

Ledelsen har herefter bestemt følgende:

Ved planlægningen af hver kandidats kursusforløb aftaler kursuslederen, kandidaten og vejlederne om man skal følge en af følgende modeller:

A) Vejledning og de tilhørende møder er så vidt muligt fysiske, dvs. kursuslederen holder møder på skolen med kandidaten, med vejlederne for at evaluere kandidaten, orienterer sig om forløbet osv., og kursuslederen overværer endvidere et antal lektioner og vejlederens vejledning af kandidaten, jf. Vejledningen til Pædagogikum. Kandidaten vil her fortrinsvis få mundtlige evalueringer.

B) En del af vejledningen og møderne afvikles elektronisk. Der forventes ikke referater af hver eneste samtale eller efter hver lektion. Men når vejledningen i forbindelse med et fokuspunkt er nået til en konklusion, skriver vejlederne kort, f.eks. 3-5 linjer, herom, og andre centrale punkter i vejledning og evaluering kan også behandles skriftligt. Kandidaten får således med jævne mellemrum en kortere skriftlig evaluering at forholde sig til. Kursuslederen overværer også her et antal lektioner. Det er kandidaten der afgør om den tilsynsførende skal tilbydes adgang til denne konference.

Model A er en mere traditionel løsning, mens model B svarer mere til tendensen i vejledning og evalueringer i uddannelsessystemet i dag. Ved valget mellem A og B er det naturligt at lade kandidatens eventuelle ønsker have betydelig vægt, men hvis der ikke kan opnås enighed blandt vejlederne, gælder model A så der undgås en uønsket uro om vejledningen af kandidaterne.

Det er ledelsens forventning at opgaverne løses på en måde så hver model kræver samme arbejdstid, dvs. tiden brugt på virtuel vejledning skal omtrent svare til den mødetid der så kan undværes.

Der skal senest den 1. oktober være truffet en afgørelse om hvilken af modellerne der bruges i vejledningen af hver kandidat. Når afgørelsen er truffet, orienterer kursuslederen rektor om hvilken model der arbejdes efter i kandidatens vejledning.

Søren Hindsholm
rektor
Maj 2014