Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Elevstøtteforeningen

Elevstøtteforeningen ved Nørresundby Gymnasium og HF
 
§ 1
Foreningens kapital udgøres af midler indbetalt af skolens elever i forbindelse med ekskursioner og studierejser.
Foreningens kapital skaffes primært ved at der i hver studierejses pris skal inkluderes et tilskud på 100 kr. ved rejser af op til en uges varighed og 200 kr. ved længere rejser til denne elevstøtteforening.
Kapitalen kan derudover forøges ved indsamling eller ved gaver.
 
§ 2
Foreningens formål er at:
1.       Yde afbestillingsforsikring ved studierejser i forbindelse med pludselig opstået sygdom eller i tilfælde af alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie, som ikke dækkes af elevens eller familiens rejseforsikring.
2.       Yde støtte til elever der af økonomiske grunde ikke har mulighed for at deltage i klassens studietur. Tilskud ydes efter ansøgning ved den i semesterplanen offentliggjorte termin. Rektor kan i særlige tilfælde bevilge akut efter aftale med den øvrige bestyrelse.
3.       Dække udgifterne til en erstatningsrejse for hele klassen, hvis hele klassen af en eller anden grund forhindres i at tage på en elevbetalt rejse.
 
§ 3
Medlemmer af foreningen er alle fastansatte medarbejdere på Nørresundby Gymnasium og HF.
 
§ 4
Bestyrelsen består af skolens rektor, som er født formand, en studievejleder udpeget af studievejlederne og to medarbejdere der vælges på generalforsamlingen. Foreningen tegnes af skolens rektor og den udpegede studievejleder. Der holdes bestyrelsesmøder efter behov, og efter hvert møde skrives der et kort referat med oplysning om hvilke ansøgere der har fået hvor meget i støtte.

 

§ 5
Elevstøtteforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert fjerde år i samme semester som der vælges ny bestyrelse på skolen. Medlemmerne indkaldes så alle medarbejdere på skolen oplyses om generalforsamlingen med mindst 2 ugers varsel.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

Valg af dirigent
Aflæggelse af bestyrelsens beretning
Godkendelse af regnskab
Valg af de to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor. Revisor kan være skolens revisor
Indkomne forslag
Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsens formand eller af 2 bestyrelsesmedlemmer og skal indkaldes når mindst tyve af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af hvilke punkter der ønskes behandlet.

 

Begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes til bestyrelsen, der senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel.

 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således, at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem.

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes til bestyrelsen, således at de er bestyrelsen i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

 

Der udarbejdes et beslutningsreferat om forløbet af generalforsamlingen, som underskrives af referenten og dirigenten. Det lægges ud på skolens hjemmeside.

 

 

§ 6
Tilskud i henhold til §2 pkt 2 forudsætter, at den pågældende ansøger skriftligt har oplyst:

·       forældrenes socialindkomst

·       SU

·        forbindelsen til hjemmet

·       erhvervsarbejde eller mulighed herfor

·       eventuelle andre forhold af betydning for ansøgningen.

 

Tilskud i henhold til § 2 pkt. 1 og 3 forudsætter en skriftlig begrundelse, og hvor der foreligger en lægelig begrundelse, vedlægges denne.

 

§ 7
Bestyrelsen behandler indkomne ansøgninger og fastsætter i hvert tilfælde beløbets størrelse.
Der kan kun ydes tilskud til studierejser/ekskursioner, der indebærer krav om, at hele klassen/holdet deltager.
Bestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde konsultere den pågældende ansøgers studievejleder.
Ansøgerens navne må kun blive bestyrelsen og de respektive studievejledere bekendt.

 

§ 8
Foreningen kan kun opløses af generalforsamlingen. Eventuelle midler i foreningen skal bruges på skolen efter skolens bestyrelses beslutning, og hvis det ikke er muligt, gå til et formål der støtter unges uddannelse.