Info om jubilartræf 2023.

Rejsefonden

Vedtægter for Nørresundby Gymnasium og HF-kursus’ rejsefond

I forbindelse med Nørresundby Gymnasium og HF – kursus’ 25 års jubilæum oprettes følgende fond:

§ 1.
Fondets navn er Nørresundby Gymnasium og HF – kursus’ Rejsefond.

§ 2.
Fondskapitalen udgør pr. 15. november 1987 20.000 kr. Kapitalen kan forøges ved fornyet indsamling eller ved gaver.

§ 3.
Fondet administreres af en bestyrelse, der består af tre lærere, der udpeges af fællesudvalget for to år ad gangen. Rektor er født medlem.
Bestyrelsen drager omsorg for, at fondets kapital anbringes i kasseobligationer, der noters på fondets navn og opbevares i åbent depot i et lokalt pengeinstitut. Kontantbeholdning anbringes på konto i samme pengeinstitut, ligeledes på fondets navn. Fondets kapital skal søges bevaret. Ved udtrækning indkøbes nye obligationer. Fondskapitalens afkast uddeles helt eller delvist af bestyrelsen efter ansøgning.
Hvert år udarbejder bestyrelsen et regnskab, der forelægges fællesudvalget. Regnskabsåret følger skoleåret.

§ 4.
Bestyrelsen behandler indkomne ansøgninger og fastsætter i hvert tilfælde beløbets størrelse. Der kan kun ydes tilskud til studierejser/ekskursioner, der indebærer krav om, at hele klassen/holdet deltager. Bestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde konsultere den pågældende ansøgers studievejleder. Ansøgerens navne må kun blive fondsbestyrelsen og de respektive studievejleder bekendt.

§ 5.
Ethvert tilskud af fondsmidlerne forudsætter, at den pågældende ansøger skriftligt har oplyst om a) forældrenes socialindkomst b) SU c) forbindelsen til hjemmet d) erhvervsarbejde eller mulighed herfor e) eventuelle andre forhold af betydning for ansøgningen.

§ 6.
Ansøgningstidspunkter og -frister fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra fællesudvalget.

§ 7.
Eventuelle ændringer i fondets fundats, der ikke ophæver fondet, kan foretages af fællesudvalget. Fondet kan ophæves ved enstemmighed i bestyrelse og i fællesudvalg, hvorved fondets midler overgår til fællesudvalgets disposition.