Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Post. Mistænkelig

Vejledning om håndtering af mistænkelige postforsendelser

Myndighederne vurderer, at risikoen for at danske borgere eller virksomheder modtager en postforsendelse med miltbrandbakterier, er minimal.

Skulle man modtage mistænkelig post, er det derfor vigtigt at forholde sig roligt og undgå panik.

Selv om et brev indeholder miltbrandbakterier er risikoen for smitte ringe, og miltbrand smitter ikke mellem mennesker. Endvidere kan miltbrand effektivt forebygges med antibiotika, hvis behandlingen igangsættes tilstrækkelig tidligt.

Hvad gør man hvis man modtager en mistænkelig postforsendelse?
Der skelnes mellem uåbnede breve og åbnede breve, hvor der er fundet mistænkeligt pulver. Uåbnede breve vurderes ikke at være umiddelbart smittefarlige.

For ikke at skabe unødig uro og for ikke ubegrundet at belaste beredskabet, anmodes alle om nøje at vurdere og undersøge i f.eks. virksomheden, om postforsendelsen har naturlig forklaring.

Håndtering af mistænkelig postforsendelse
Åbnede breve:
1. Læg forsigtigt postforsendelsen på et bord uden at ryste det.
2. Få alle tilstedeværende personer ud af lokalet og afluk lokalet
3. Tilkald det lokale politi eller evt. alarmeringscentralen på 1-1-2 og oplys, hvem du er, hvor du ringer fra, hvad det drejer sig om samt hvor mange personer, der er berørt heraf.
4. Afvent politiets/redningsmandskabets ankomst.

Uåbnede breve:
Ret henvendelse til det lokale politi og bed om instrukser for håndtering af brevet

Det lokale beredskab vil herefter vurdere den konkrete fare og igangsætte fornødne foranstaltninger – herunder håndtering af udsatte personer, prøveindsamling, evt. forebyggende behandling m.m.

Man skal ikke henvende sig på skadestue ved mistanke om smitte, men kontakte det lokale politi, der vil fortælle hvordan man skal forholde sig.

5. Vask hænderne grundigt med sæbe og vand for at hindre spredning til ansigtet
6. Tilkald det lokale politi og oplys

  • hvem du er
  • hvor du ringer fra
  • hvad det drejer sig om
  • hvor mange personer, der er involveret

7. Afvent politiets/redningsmandskabets ankomst
8. Følg politiets/redningsmandskabets instruktioner
9. Alle personer, der har varet i lokalet, hvor det mistænkelige brev/pakke er fundet, registreres ved politiets foranstaltning med navn, cpr-nummer, adresse og telefonnummer. De skal blive på stedet og afvente politiets instrukser.

ÅBNET BREV/PAKKE INDEHOLDENDE PULVER, SOM DRYSSER UD I OMGIVERLSERNE

1. Forsøg ikke at fjerne pulveret
2. Tildæk pulver/brev/pakke med hvad der er for hånden (tøj, papir, papirkurv). Fjern. ikke tildækningen
3. Få alle tilstedeværende personer ud of lokalet og afluk dette. Hvis der er ventilationsanlæg i lokalet, skal dette afbrydes
4. Vask hænderne grundigt med sæbe og vand for at hindre spredning til ansigtet
5. Tilkald det lokale politi og oplys

  • hvem du er
  • hvor du ringer fra
  • hvad det drejer sig om
  • hvor mange personer, der er involveret

6. Tag det forurenede tøj af så hurtigt som muligt og læg det i en plastpose eller lignende, der kan lukkes lufttæt. Posen deponeres indtil prøvesvar foreligger
7. Tag hurtigst muligt et brusebad. Brug sæbe og vask også behårede dele af kroppen. Brug ikke desinficerende midler på huden
8. Afvent i øvrigt politiets/redningsmandskabets ankomst og følg deres instruktioner
9. Alle personer, der har været i lokalet, hvor det mistænkelige brev/pakke er fundet, registreres ved politiets foranstaltning med navn, cpr-nummer, adresse og telefonnummer. De skal blive på stedet og afvente politiets instrukser

II RÅDGIVNING TIL DE LOKALE MYNDIGHEDER

RISIKOVURDERING

Risikovurderingen foretages af politiet, evt. efter samråd med embedslægen. En nøje beskrivelse af pakke, brev og omstændigheder danner grundlag for politiets risikovurdering. Det er vigtigt at bevare den sunde fornuft og frasortere forsendelser og pulver, hvor der åbenlyst er tale om falsk alarm (drengestreger).

Der er tale om to risikoniveauer:
Ingen risiko. De fleste henvendelser er i denne kategori. Der foretages ikke yderligere.
Mulig risiko.

Ved mulig risiko

Politiet tilkalder redningsberedskabet og underretter embedslægen, hvis embedslægeinstitutionen ikke allerede er inddraget i risikovurderingen.

Politiet foretager registrering af personer, der har været i lokalet, hvor det mistænkelige brev/pakke er fundet og vejleder om evt. afvaskning i henhold til retningslinjer under punkt 1.

1. REDNINGSBEREDSKABET – PRØVETAGNING
Redningsberedskabet rykker ud uden brug af udrykningshorn og -blink (med mindre det vurderes anderledes)
Såfremt det kommunale redningsberedskab har det fornødne udstyr, opsamler dette beredskab brevet/pakken eller prøve af pulver
Ved opsamling af brevet/pakken eller prøvetagning skal prøvetager som minimum være iført beskyttelsesdragt (stænktæt overtræksdragt af plast eller gummi) suppleret med handsker og støvler samt fuld åndedrætsbeskyttelse for at undgå hudkontakt og indånding af pulver.
Hvis der er tale orn pulver i et begrænset område dækkes det indledningsvis forsigtigt med et afdækningsstykke af engangsmateriale eksempelvis kan anvendes plast eller papir.
Prøvetager tager forsigtig brevet/pakken eller en prøve af pulveret, der lægges i to hver for sig aflukkede plastposer. Den yderste bør være af særlig stærk plastik
Poserne sendes ved politiets foranstaltning til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S
Beskyttelsesdragten og anvendt udstyr desinficeres efter brug med klorholdig væske ved anvendelse af en lavtryksspray og spules derefter med rigelige mængder vand. Herefter kan dragt og udstyr anvendes igen.

Maj 2011

LRO/BST