Info om jubilartræf 2023.

Praksis. Ansat på NGHF

Bl.a. af hensyn til nye kolleger (og lærerkandidater) har jeg forsøgt en formulering af den praksis, som råder på skolen, men som enten ikke er nedfældet eller blot nedfældet i gamle referater.

A. Læreren og klassen

 1. Fraværsregistrering korrigeres kun undtagelsesvist af læreren senere i lektionen (lærerens skøn) for derved at fravær føres i begyndelsen af lektionen og modvirke for sent fremmøde af eleverne.
 2. Læreren kan ved særlige lejligheder dispensere fra ordensreglernes bestemmelser om, at mad og drikke kun må indtages i kantinen og aulaen.
 3. Læreren har mulighed for selv at medbringe gæster i sine klasser.  Se mere om gæster på skolen og om traktering af gæster.
 4. Lektionens varighed er 70 min.
 5. Hvis en klasses/et holds undervisning omlægges til at foregå udenfor skolen, skal dette meddeles kontoret.
 6. Læreren kan foranstalte ændringer af lokalemøbleringerne efter behov, men skal påse, at møblerne ved lektionsafslutning er bragt i overensstemmelse med oversigten i lokalet.
 7. Efter hver lektion skal stolene i klasselokalerne hænges op og lokalet skal i det hele taget efterlades, således at rengøringspersonalet kan komme til at gøre rent.
 8. Når fyringssæsonen er meddelt, skal læreren påse, at flugt-/ventilationsklapperne ikke er åbne, så de forstyrrer den mekaniske ventilations- og varmestyring i lokalet.

B. Fælles ansvar

 1. Lærerne er medansvarlige for skolens vedligeholdelse. Fejl og mangler i lokaler og på inventar meddeles hurtigst muligt i FC-konferencen hertil.
 2. Det påhviler lærerne overalt på skolen at medvirke til hensigtsmæssig elevadfærd. Det forventes, at lærerne skrider ind, hvis de iagttager uhensigtsmæssig adfærd, f.eks. tilsidesættelse af ordensreglerne. I grove tilfælde indberettes eleverne til kontoret, ligesom ved alle tilfælde, hvor eleverne påfører lokaliteter eller inventar skade.

C. Tjenestefrihed

 1. Tjenestefrihed ansøges hos nærmeste leder (rektor/vicerektor, drifts- og sekretariatsleder).

D. Personalerettigheder

 1. Alle lærere har fri adgang til skolen og dens faciliteter i overensstemmelse med de udleverede nøgler og efter orientering om alarmsystemet.
 2. Skolens personale har mulighed for efter aftale at låne lokaler, møbler og service i forbindelse med mærkedage i den nærmeste familie. Medarbejderen har under hele arrangementet ansvaret for de lånte lokaler og genstande, og det er en forudsætning at medarbejderen selv deltager i hele festen. Under arrangementet skal yderdørene være låst. Skolen skal forlades i samme stand som den blev overtaget, og medarbejderen har erstatningspligt hvis skolen lider tab i forbindelse med arrangementet. Hvis arrangementet påfører skolen ekstraordinært store forbrugsudgifter, kan skolen kræve dem betalt. Dette aftales på forhånd med indre inspektor.
 3. Lokalelån: Henvendelse til driftleder Søren Borup.
 4. Skærmbriller i forbindelse med arbejde ved PC.
  Medarbejdere kan få  betalt en skærmbrille, hvis den er nødvendig for arbejdet. Det er nødvendigt med en rekvisition. Den udleveres af sekretariatet, som også informerer om, hvordan man i øvrigt skal forholde sig.

E. Aktiviteter udenfor normal undervisning

 1. Fra og med 1. april kan der ikke arrangeres noget, der kolliderer med undervisningen.

August 2014

Søren Hindsholm/LRO