Blooms taksonomi

Kasper Holm, webredaktør • 03-08-2015

Blooms taksonomi blev udarbejdet i 1950’erne under ledelse af pædagogikprofessor Benjamin S. Bloom (1913-1999), og er et system bestående af målkategorier for undervisningen. Taksonomien indeholder generelle pædagogiske mål klassificeret i adfærdstermer, der er uafhængige af de konkrete indhold. Helt konkret indeholder taksonomien seks målkategorier som går fra det simpleste til det mest komplicerede og fra det ukendte til det kendte. Eller med andre ord fra ”det lette” til ”det svære” ofte billedgøres dette ved at formulere at man bevæger sig op ad en trappe.

Målkategorierne i Blooms taksonomi forklares nedenfor:

• Viden: At genkende eller gengive et indhold

• Forståelse: At kunne forklare betydningen af noget, fortolke eller konkludere

• Anvendelse: At kunne overføre kundskaber på nye situationer

• Analyse: At forstå strukturen af noget, kunne se mønstre, identificere og skelne mellem kendsgerninger og tolkninger. Kunne se brud/konflikter/forskelligheder

• Syntese: At kunne sammensætte og sammenfatte dele til nye helheder. Kreativt skabe ny betydning

• Vurdering: At kunne bedømme baseret på (evt. selv)opstillede kriterier

Den bloomske taksonomi kan eksempelvis bruges af læreren til at tilrettelægge den enkelte lektion og de længerevarende forløb, så der er faglig progression. Taksonomien kan også anvendes til at opstille underspørgsmål med stigende sværhedsgrad til en given problemformulering. Herudover er den et redskab, som læreren har til at vurdere elevernes faglige niveau. Brugen af og italesættelsen af taksonomien i det daglige arbejde kan endvidere gøre eleverne bevidste om, hvilke faglige krav der er til dem, hvis de gerne vil nå op på et bestemt niveau.

I det daglige arbejde med den bloomske taksonomi arbejdes der ofte med en grovere inddeling, hvor der blot arbejdes med de tre kategorier:

• Redegørelse/Referat

• Analyse

• Diskussion/Vurdering/Perspektivering/Fortolkning

(Damberg Erik m.fl., Gymnasiepædagogik, 1. udgave, 1.oplag, Hans Reitzels Forlag København, 2006, side 334.)

Nørresundby Gymnasium logo