Karaktergivning og fagkommentarer

Kasper Holm, webredaktør • 27-10-2014

Generelt:
Vi giver karakter/fagkommentar til fire typer elever.
1) Hf-elever på normale vilkår. De skal have en fagkommentar, som skal begynde med en af disse fire muligheder:
Ikke bestået
Under middel
Middel
Over middel
I karakterfeltet skal du enten skrive en karakter eller lave en gennemstregning –. Hvis der af en eller anden grund ikke er noget bedømmelsesgrundlag, skal der skrives ‘Ikke bestået” i kommentaren, gerne ledsaget af en bemærkning om at de ikke har lavet noget som helst.
Årskommentar gives kun til fortsætterhold.
2) Stx-elever på normale vilkår. De skal ikke have karakterer i Grundforløbet. Elevers præstationer vurderes med en kommentar som skal indeholde ordene ”under middel”, ”middel” eller ”over middel”.
De skal have karakter i alle fag i begyndelsen af 2. semester og ved skoleårets afslutning. Hvis der af en eller anden grund ikke foreligger en præstation, gives der karakteren -3.
3) Stx-elever på særlige vilkår (det er elever som har ret og pligt til at følge undervisningen, men som skal op i alle fag der afsluttes næste sommertermin, og som de ikke har valgt på et højere niveau). De skal have karakterer som for elever på normale vilkår, men ved skoleårets afslutning skal de ikke have karakterer i fag der afsluttes. De fag der afsluttes, skal bare have karakterfeltet gennemstreget.
4) Hf- og stx-elever der er selvstuderende. Dvs. de følger ikke undervisningen. De skal aldrig have hverken vidnesbyrd eller karakter. Karakterfeltet gennemstreges med –. Sådanne elever skal til eksamen i alle fag der afsluttes og som de aktivt tilmelder sig. Da eleverne ikke går på skolen gælder evt. tilkendegivelser om faget på et højere niveau ikke.
Karaktergivning ved manglende aflevering – forsømmelser
Hvis en elev ikke har afleveret alle sine afleveringer, skal man gøre som nedenfor anført jf. vejledningen til gymnasiebekendtgørelsen, se nederst, og i forbindelse med terminskarakterer i året løb anvender vi den således:
Læreren vurderer først om de foreliggende afleveringer giver grundlag for at bedømme elevens standpunkt (Er man meget i tvivl herom, er man som altid velkommen til at kontakte rektor). Er svaret ja, gives der en karakter. Ved fastsættelsen af denne karakter vil det naturligvis indgå i vurderingen, at eleven ikke har demonstreret den samme målopfyldelse som de elever der har afleveret alt. Er svaret nej, skal man ikke give en karakter, og man anfører i bemærkningsfeltet: “Ingen bedømmelse pga. manglende afleveringer” Samtidig skal BST have besked herom, så sagen kører videre i forsømmelsessystemet.
I nogle fag vil det være muligt at lave en prøve som afgør karakteren. Kontakt NCH herom.

Fra vejledningen:
“De standpunktskarakterer, der gives ved skoleårets afslutning, indgår i den beregning af elevens karaktergennemsnit, der – hvis det er under 02 – giver skolen mulighed for at nægte eleven oprykning til næste klassetrin, jf. bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Det er derfor vigtigt, at skolen gennem udformningen af sine lokale studie- og ordensregler i videst muligt omfang sikrer, at der er grundlag for at give karakteren, fx ved at have særskilte afleveringsregler for opgaver, der har afgørende betydning for bedømmelse af den enkelte elevs standpunkt ved skoleårets afslutning. Ved sygdom eller ved forhold, der kan sidestilles hermed, kan der være behov for, at skolen tilbyder den eller de pågældende elever ny prøve eller sikrer et alternativt bedømmelsesgrundlag. Hvis der, når alt andet har været forsøgt, alligevel ikke kan gives en standpunktskarakter i et fag, kan skolen beregne det omtalte gennemsnit ved at dele summen af de karakterer, der foreligger, med antallet af karakterer, der skulle have været givet.”

Maj 2017
NCH/BST

Nørresundby Gymnasium logo