Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Lærerens pligter og rolle i forhold til sårbare elever

Alle lærere har pligt til at være opmærksomme på elevernes trivsel og i første omgang rette henvendelse til elevens studievejleder, hvis man er bekymret for en elev. Vi har som lærere skærpet underretningspligt, men dette gælder selvfølgelig kun i grelle tilfælde. Se nedenfor herom.

I første omgang vil studievejlederen tage sig af eleven og i samråd med klassens team/lærere og uddannelsesleder lægge en strategi for at øge elevens trivsel.

Underretningspligt
Hvis man overvejer, om man har underretningspligt, skal man altid henvende sig til rektor, som vil værebehjælpelig hermed.
”Fagpersoner har det der kaldes skærpet underretningspligt, mens enhver borger har det der kaldes generel underretningspligt. Her kan du læse om den skærpede underretningspligt. Hvem har den skærpede underretningspligt?
Alle offentligt ansatte fagpersoner som eksempelvis socialrådgivere i kommunen, behandlere og andre medarbejdere på misbrugsområdet, pædagoger, SSPmedarbejdere, lærere, psykologer og personer med offentlig hverv, skal underrette til kommunen, hvis de får kendskab til forhold,der giver anledning til at formode, at en ung under 18 år har behov for særlig støtte.
Fagpersoners underretningspligt går forud for deres tavshedspligt!Formålet med den skærpede underretningspligt er, at der bliver taget fat om den unges problemer så tidligt som muligt, så man kan forebygge alvorlige problemer på et seneretidspunkt. Offentligt ansatte fagpersoner og personer med offentlig hverv er pålagt den skærpede underretningspligt, fordi de er i en særlig position i forhold til at blive opmærksom på unge med problemer.”
Læs mere her: http://www.socialstyrelsen.dk/ungesmisbrug/loveogregler/underretningspligt

Med andre ord kan man sige:
 Den almindelige borger, skal have direkte kendskab til vanrøgt eller nedværdigende behandling af et barn under 18 år
(denne underretning kan være anonym, hvis der er begrundelse herfor)
 Den offentlige ansatte (§ 153, skærpet underretningspligt). der skal i kraft af tjeneste være tale om formodning om behov
for særlig støtte. Her også i forhold til hvis man formoder at barnets udvikling og generelle trivsel er udsat og i fare
De præcise regelsæt findes i Servicelovens § 153 og 154.Det vil sige, vi som lærere altså også har underretningspligt, hvis kammeraterne kommer og fortæller.  Hvis en elev er over 18, har vi også underretningspligt, hvis der er yngre søskende i familien. Derudover har vi underretningspligt i forhold til § 141 i Straffeloven, hvis eleven er til fare for omverdenen
eller sig selv:
”§ 141. Den, som er vidende om, (…) en forbrydelse, der medfører fare for menneskers liv ellervelfærd eller for betydelige samfundsværdier, tilsigtes begået, og som ikke gør, hvad der står i hansmagt, for at forebygge forbrydelsen eller dens følger, om fornødent ved anmeldelse til øvrigheden, straffes, hvis forbrydelsen bliver begået eller forsøgt, med bøde eller fængsel indtil 3 år.