Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Læse-staveundervisning. Organisationsplan

Læse-staveundervisningen vil sige den undervisning, der tilsigter at løse de læse- og staveproblemer, som dansklæreren normalt ikke har tid til/mulighed for at tage sig af i den almindelige undervisning, og som på den anden side ikke kræver egentlig specialistviden – denne sidste gruppe henvises i første omgang til læsevejleder Suzanne Weng (SWE), som kan foretage screening for ordblindhed og forestå kontakt til SU-styrelsen ang. IT-ryksæk. Denne gruppe henvises derudover til taleinstituttet, hvis nødvendigt.

Erfaringer fra de forløbne år peger i retning af, at mellem 15 og 20 elever vil have behov for en sådan specialundervisning i et omfang på mellem 6 og 10 timer pr. elev – evt. på mindre hold.

Kontakten med eleverne etableres på følgende måde:
I alle 1. klasser gennemfører dansklæreren i løbet af august-september en enkel stavetest. Resultatet heraf sammenholdes med elevernes almindelige skriftlige opgaver – herunder evt. resultaterne fra basiskurset. Eleverne, hvis resultater påkalder sig særlig opmærksomhed, henvises senest 1. oktober til screening. Elever henvises til Klaus Nørgaard (KNO) eller Suzanne Weng (SWE), som varetager undervisningen.
I forbindelse med stavetesten orienterer dansklæreren om tilbuddet om læse-staveundervisning.  SWE og KNO udleverer hvert år ved skoleårets begyndelse en skriftlig orientering til dansklærerne herom.
Det vil være muligt også for elever, der ikke er henvist af deres dansklærer, at deltage i undervisningen.

I begyndelsen af oktober gennemfører KNO og SWE  en egentlig screening af de således udvalgte elever. På basis af resultaterne af staveprøven, lærernes indstilling og screeningen forsøger læse-stavelæreren i en uddybende samtale med den enkelte elev at klarlægge hans/hendes særlige problemer (f.eks. egl. ordblindhed, mangelfuldt kendskab til grammatiske grundbegreber, morfologiske eller fonematiske problemer, læsehastighedsproblemer).

Der tilbydes IT-rygsæk, CD-ord/NOTA, hvis der konstateres ordblindhed.

Herefter udvælges de elever, der skal tilbydes undervisning. Undervisningen vil så kunne påbegyndes umiddelbart efter efterårsferien.

Undervisningen drives på små hold. Undervisningen finder sted inden for skema og har normalt et omfang af 5 lektioner, hvor eleven fjernes fra normal undervisning for at følge kurset. Disse lektioner planlægges så vidt muligt så intet fag rammes mere end en gang og i samråd med de/-n berørte lærer /-e, så det er til mindst gene for undervisningen. Yderligere kursustimer kan finde sted som en del af skrivekurset i forårssemestret i 1.g/1.hf. Planen for afvikling af kurset meddeles kontoret, så de kan henvise elever til lokale mm.