Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Rammer og reaktioner i forbindelse med uønsket studieadfærd.

Problematiske og alvorlige tilfælde:
Lærere skal altid straks bortvise elever der nægter at modtage undervisning, har truende eller despektfuld adfærd overfor læreren eller andre elever eller som ødelægger skolens eller elevernes ejendele. I sådanne tilfælde skal eleven sendes på kontoret. Læreren går selv efter lektionen – eller så snart det er muligt – på kontoret og beskriver situationen. Rektor vurderer i disse situationer, om eleven skal have en advarsel, en håndfæstning eller bortvises helt eller delvist fra undervisningen.

Problematiske, men mindre alvorlige tilfælde:
Elever skal ifølge skolens studie- og ordensregler: ”….. følge de henstillinger og anvisninger som skolens personale giver dem”.

Hvis eleven ikke gør dette, bør læreren gøre nedenstående:

1. Bede eleven tage sit materiale ud i kantinen og lave lektionens arbejde der. Efter lektionen taler læreren med eleven om adfærden og søger at finde en løsning.

2. Gentager adfærden sig – eller vurderes den i første omgang på grænsen til alvorlig – skal læreren skrive ud til klassens øvrige lærere for at høre, om de oplever lignende problemer med eleven. Hvis dette er tilfældet, kontaktes studievejlederen, som taler med eleven om adfærden.

3. Hvis lærerteamet og/eller studievejlederen efterfølgende finder det nødvendigt, kontaktes BST for udarbejdelsen af en håndfæstning, som præciserer, hvilken adfærd eleven skal ændre. I denne vil det i øvrigt fremgå, at lærerne skal høres positivt om den ændrede adfærd efter en bestemt tidsperiode, ellers bortvises eleven.

Information af forældre
Hvis eleven er under 18 år, skal vi informere forældrene. Dette sker hver gang elever møder en sanktion. I disse tilfælde kan skolen iværksætte et møde med forældrene, eller forældrene kan bede om et møde med skolen. Ved sådanne møder deltager typisk rektor/vicerektor og en studievejleder.

Hvis eleven er over 18 år, må vi ikke tale med forældrene, medmindre eleven skriftligt har givet tilladelse hertil, eller eleven har givet sit samtykke til, at forældrene deltager  i det fysiske møde mellem skolen og eleven.

SU

november 2011