Skriftlige afleveringer – registrering og forsømmelser

Kasper Holm, webredaktør • 30-05-2017

I dette dokument finder du en beskrivelse af regler angående skriftlige afleveringer og forsømmelser med fokus på lærernes opgaver i forhold til dette.

Lærerne opretter 2 gange årligt semestrets afleveringer i Lectio. Dette koordineres på klassemøde under ledelse af klasselæreren.

Opgavebeskrivelser på opgaver med 3 elevtimer eller mere skal udmeldes af læreren med minimum 2 ugers frist.

Eleverne skal overholde afleveringsfristen, med mindre der forud er aftalt en helt særlig aftale mellem læreren og den enkelte elev – eller der er tale om sygdom. Der kan maksimalt laves aftale om én aflevering. Det vil sige, man kan ikke skylde læreren mere end denne ene aftalte aflevering. Ved sygdom melder eleven sig syg og mailer afleveringen til læreren, hvis det er muligt. Aftale om fysisk aflevering laves pr. mail.

Læreren registrerer de afleverede afleveringer som ”Afleveret – 0% fravær” senest 48 timer efter afleveringsfristen. De elever, der ikke har afleveret, registreres som ”Ikke afleveret” og gives karakteren -3.

Eleverne kan efterfølgende aflevere deres afleveringer på kontoret, der lægger dem ud til lærerne. Afleveringen skal printes, men er det en lyd-/billedfil afleveres den via et USB-stik som lånes på kontoret. Lærerne godkender afleveringerne i henhold til Studie- og Ordensreglerne, hvor der står: “Opgaver og produktioner skal i indhold og omfang leve op til de faglige krav der gælder for niveauet, og man må ikke gengive andres frembringelser som sine egne”. Snyd behandles som hidtil ved henvendelse til rektor.

  • Hvis læreren godkender afleveringen registreres denne snarest muligt (senest inden 1 uger) som ”afleveret – 0% fravær” og -3 erstattes af en streg.
    Læreren må gerne for sig selv notere en karakter, men opgaven rettes og kommenteres ikke. Læreren giver eleven opgaven tilbage.
  • Hvis læreren ikke godkender afleveringen, registrerer læreren den som ”Afleveret – 100% fravær” og karakteren -3 bibeholdes.
    Eleven fortaber her retten til at aflevere afleveringen, og disse afleveringer lægges til BST, som på den måde har overblik over disse elevers manglende indsats.

Karakteren -3 indgår i vurderingen af elevens standpunkt men ikke beregnet som et gennemsnit af givne karakterer, men som en vurdering af i hvor høj grad eleven har vist beherskelse af fagets mål.
BST og studievejlederne følger løbende fraværet, men modtager gerne henvendelse fra lærere der er bekymrede for en elev.

I forbindelse med LF, eller når rektor/BST og studievejlederne finder det nødvendigt, kan eleverne i samråd med en faglærer tilbydes hjælp til at indhente det forsømte.
Rektor/BST kan også i særlige tilfælde besluttes, at nogle opgaver ikke skal afleveres. Dette kan ske ved sygdom eller hvis andre omstændigheder byder at vi ikke lægger et øget pres på en allerede presset elev. Dette markeres i så tilfælde som ”skal ikke afleveres” i Lectio. Disse opgaver indgår ikke i karaktergivningen

Studievejlederne og rektor/BST kan også lave afleveringssedler til enkelt-elever, hvilket hjælper dem med at strukturere det, de mangler og giver dem frister.

Læs mere om regler og konsekvenser ved snyd

Nørresundby Gymnasium logo