Organisationsplan for elever med skriftsprogsvanskeligheder

Ét af NGHF’s indsatsområder er at hjælpe elever med skriftsprogsvanskeligheder. Skriftsprogsvanskeligheder defineres som vanskeligheder med læsning, stavning og/eller skrivning.

NGHF har tre læse/skrivevejledere, som varetager læse/skrivevejledning. Læse/skrivevejledningen vil sige den undervisning, der tilsigter at afhjælpe de læse- og skriveproblemer, som dansklæreren normalt ikke har mulighed for at tage sig af i den almindelige undervisning. Det er også en undervisning som er tiltænkt elever med specifikke vanskeligheder såsom ordblindhed.

Erfaringer fra de forløbne år peger i retning af, at mellem 15 og 20 elever pr. årgang vil have gavn af en sådan undervisning i et omfang på mellem 6 og 10 timer pr. elev – evt. på mindre hold.

 

Tilbud og indsatsområder

I alle 1. klasser gennemfører dansklæreren i løbet af august-september en sprogscreening og orienterer om tilbuddet om læse/skrivevejledning. Hvis resultatet påkalder sig særlig opmærksomhed, bliver eleven indkaldt til en samtale hos en læse/skrivevejleder.

I den uddybende samtale med den enkelte elev er formålet at klarlægge hans/hendes særlige problemer (fx egentlig ordblindhed, mangelfuldt kendskab til grammatiske grundbegreber, morfologiske eller fonematiske problemer, læsehastighedsproblemer). Under denne samtale planlægges det videre forløb.

Det vil på alle tidspunkter i løbet af elevens skoleforløb være muligt at få hjælp af læse/skrivevejlederne. Eleven kan selv tage kontakt eller kan henvises af faglærere eller studievejleder.

Der tilbydes IT-programpakke (CD-ord) og NOTA, hvis der konstateres ordblindhed.

Vejledningen finder sted inden for skema, hvor eleven fjernes fra normal undervisning for at deltage i det planlagte forløb. Disse lektioner planlægges, så det er til mindst gene for undervisningen.

Foruden den individuelt tilrettelagte undervisning har skolen fokus på faglig læsning og læsestrategier i alle fag. I alle klasser gennemføres der i løbet af det 1. semester en introduktion til faglig læsning. Introduktionen er tværfaglig og foretages af klassernes faglærere i samarbejde med skolens læsevejledere.