Indvitaion til dimission 2022 fredag den 24. juni kl. 10.00.

Organisationsplan for elever med skriftsprogsvanskeligheder

Ét af NGHF’s indsatsområder er at hjælpe elever med skriftsprogsvanskeligheder. Skriftsprogsvanskeligheder defineres som vanskeligheder med læsning, stavning og/eller skrivning.

NGHF har tre læse/skrivevejledere, som varetager læse/skrivevejledning. Læse/skrivevejledningen vil sige den undervisning, der tilsigter at afhjælpe de læse- og skriveproblemer, som dansklæreren normalt ikke har mulighed for at tage sig af i den almindelige undervisning. Det er også en undervisning som er tiltænkt elever med specifikke vanskeligheder såsom ordblindhed.

Erfaringer fra de forløbne år peger i retning af, at mellem 15 og 20 elever pr. årgang vil have gavn af en sådan undervisning i et omfang på mellem 6 og 10 timer pr. elev – evt. på mindre hold.

 

Tilbud og indsatsområder

I alle 1. klasser gennemfører dansklæreren i løbet af august-september en sprogscreening og orienterer om tilbuddet om læse/skrivevejledning. Hvis resultatet påkalder sig særlig opmærksomhed, bliver eleven indkaldt til en samtale hos en læse/skrivevejleder.

I den uddybende samtale med den enkelte elev er formålet at klarlægge hans/hendes særlige problemer (fx egentlig ordblindhed, mangelfuldt kendskab til grammatiske grundbegreber, morfologiske eller fonematiske problemer, læsehastighedsproblemer). Under denne samtale planlægges det videre forløb.

Det vil på alle tidspunkter i løbet af elevens skoleforløb være muligt at få hjælp af læse/skrivevejlederne. Eleven kan selv tage kontakt eller kan henvises af faglærere eller studievejleder.

Der tilbydes IT-programpakke (CD-ord) og NOTA, hvis der konstateres ordblindhed.

Vejledningen finder sted inden for skema, hvor eleven fjernes fra normal undervisning for at deltage i det planlagte forløb. Disse lektioner planlægges, så det er til mindst gene for undervisningen.

Foruden den individuelt tilrettelagte undervisning har skolen fokus på faglig læsning og læsestrategier i alle fag. I alle klasser gennemføres der i løbet af det 1. semester en introduktion til faglig læsning. Introduktionen er tværfaglig og foretages af klassernes faglærere i samarbejde med skolens læsevejledere.