Sprog- og skrivevanskeligheder, Indsats for elever med

Kasper Holm, webredaktør • 28-06-2016

Skolen ser en indsats for at hjælpe elever med læse-, stave- og/eller skrivevanskeligheder som et vigtigt led i vores fastholdelsesstrategi. Nedenstående skal foregå i 1.klasserne.

Eleverne screenes for læse-/stavevanskeligheder i et samarbejde mellem skolens læse-/stavevejledere (KNO og SWE) og tilbydes kursus heri i efterårssemesteret.

I begyndelsen af januar vurderer dansklæreren elevernes resultater i efterårets danskafleveringer og afgør om den enkelte elev har særlige vanskeligheder, som kræver særlig støtte. Det er vigtigt at man her kun sender dem der virkelig har problemer. Man er velkommen til at vende dem med SWE og KNO Inden man endeligt indberetter eleverne til dem med en lille beskrivelse af årsagen til indberetningen.

KNO og SWE fordeler eleverne på hold, hvortil eleverne har mødepligt. Disse lægges i 5 lektioner ind for eleverne i løbet af forårssemestret, hvor eleven godskrives fra normal undervisning. Disse lektioner fordeles, så de ikke rammer samme lektion/fag flere gange. BST kan dispensere for deltagelse.

Hvis klassens øvrige lærere bekymrer sig om elevers sproglige kompetencer, henvender man sig til dansklæreren eller studievejlederen i 1.klasserne og senere til studievejlederen. Denne vil så vurdere om vedkommende skal sendes i sprogværksted eller tilbydes anden støtte.

Endelig gøres opmærksom på at alle lærere har mulighed for at søge støttelektioner til egne elever. Dette gøres ved at sende en mail herom til BST, som koordinerer med den generelle indsats omkring eleven.

Nørresundby Gymnasium logo