Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Støttemuligheder. SPS. Organisation. Læse-/stavevanskeligheder. Matematikvanskeligheder

Nedenstående berører ansvarsfordelingen i forbindelse med elever der kræver særlig støtte, hvor til der kan søges SPS-midler, og elever med læse-/stavevanskeligheder eller matematikvanskeligheder.

Ansvarsområder (uddybet nedenfor):
Studievejlederne: elevkontakt, gennemsyn af ansøgninger, noter i Lectio, støttetimer
Læse-/stavevejledere ( SWE/KNO): Screening til It-rygsæk og pædagogisk opfølgning på støtte. SWE er hovedansvarlig.
Matematikvejledere (VCR/LWA): Screener for talblindhed og laver strategi for støtte på dette område i løbet af
skoleåret 2013/4 i samarbejde med BST.
BST: Bevillinger
AVI/sekretariatet: Refusioner, registrering i stamdata.
AAN/BST: Forlænget prøvetid
BST: Sygeundervisning

Studievejlederne er i gennemgangen af ansøgninger opmærksomme på elever med særlige behov (IT-rygsæk/SPS) og søger via BST herom inden sommerferien.

Studievejlederne er løbende i kontakt med eleverne opmærksomme på behov for støtte og henviser elever med læse-/stavevanskeligheder til læse-stavevejlederne og matematikvanskeligheder til matematikvejlederne. Derudover er de opmærksomme på muligheden for støttetimer i SPS-regi og søger disse via BST. De aftaler afvikling af timerne med relevante lærere, når de er bevilget.

Studievejlederne søger BST om evt. sygeundervisning og informerer berørte lærere herom.

Studievejlederne noterer alle støttetiltag på elevens fraværsblad – både når eleven henvises og den videre strategi.

Studievejlederne er opsøgende i forhold til elever, der har behov for forlænget prøvetid, og ansøger AAN/BST herom.

Læse-/stavevejledere/SWE tester elever for læse-/stavevanskeligheder og gennemfører Sus test vedr. ordblindhed for relevante elever og for elever som henvises af studievejlederne. De/Hun udleverer rygsækken og aftaler instruktion med ANL. BST informeres om udleveringen af rygsækken.

Hvis eleven får It-rygsæk, følger læse-/stavevejlederne op på elevens udbytte af den og støtter eleven i hensigtsmæssig brug af den, hvis dette er nødvendigt

Hvis eleven ikke er kvalificeret til It-rygsæk, planlægger læse-/stavevejlederne en strategi for eleven og introducerer evt. CD-ord (adgang via Uni-login, som udleveres hos JBA). Eleven får desuden abonnement på NOTA.

Studievejlederen underrettes om den videre strategi, så dette skrives i Lectio.

Matematikvejlederne (VCR/ LWA) tester i samarbejde med holdenes matematikvejledere alle 1.kl elever og de elever som har særlige vanskeligheder testes yderligere for at afklare om de har behov for særlig støtte. VCR/LWA udarbejder derefter beskrivelser til ansøgning om støtte hos SPS.

BST søger alle bevillinger via SU og melder selv køreplan ud herfor til relevante og indskriver bevillingen i stamdata i Lectio.

Når en lærer har afviklet støttetimer, indberettes disse til BST.

AVI tager refusioner hjem på bevillingerne, efterhånden som udgifterne afvikles.  Lis opdaterer løbende aktive bevillinger til BST.

AVI/sekretariatet skriver forlænget prøvetid i stamdata i Lectio med årstal på (Må ikke slettes).

AAN behandler alle ansøgninger om forlænget prøvetid og er opmærksom på elever der skal have fornyet ansøgninger, via Lectios rapporteringsfunktion.

BST bevilger sygeundervisning og registrerer dette på eleven i Lectio og i samlet skema.

ALLE VEJLEDERE udarbejder halvårlige undervisningsbeskrivelser til SPS ved genansøgninger. Skabelon hertil laves af AVI og udsendes til vejlederne.