Strategi for at fastholde elevernes fokus på computeren som læringsredskab

Kasper Holm, webredaktør • 20-10-2014

Nedenstående tekst er et udtryk for den konsensus vi har opnået på skolen. Arbejdet blev igangsat på en række møder som IT-kulturgruppen har afviklet i foråret 2012.

Det generelle er, at man ikke ønsker en alt for stram styring og en rigoristisk model for hvad vi gør. Samtidig handler det om, at få brugen af computeren ind i et opmærksomhedsfelt for både lærere og elever. I første omgang for den enkelte lærer, dernæst teamet, i tredje omgang for klassens lærere for at lave en massiv front i forhold til eleverne.

Derfor er nedenstående en fælles minimumsmodel for alle klasser (dog specielt rettet mod de nye 1. klasser). Modellen skal være fælles for at undgå at sende mixede signaler til eleverne og samtidig gøre det så enkelt som muligt for lærerne at håndtere: ingen af parterne skal være i tvivl om hvor grænsen går – alt andet lige. Helt central står italesættelsen af hvilken rolle computeren skal spille i den enkelte lektion: vi vil sætte en ny dagsorden og for at gøre dette er vi nødt til også at sige det (for os) indlysende højt!

  1. Hvad skal jeg selv – som lærer, i teamet og i klassen ?

For læreren

Planlægningen:

– i planlægningen af den enkelte lektion skal IT overvejes: hvilken rolle skal den spille hvis nogen. Det er vigtigt at man som lærer ikke kun overvejer IT som et muligt hjælpemiddel. IT (læs Facebook+spil) konkurrerer direkte med læreren om opmærksomhed og I mange tilfælde vinder FB og spil. Man kan også være mere tydelig i sin klasserumsledelse hvad angår dette aspekt. Altså hele tiden at tænke IT ind i overvejelserne og dele dem med eleverne – i starten af hver time/hvert forløb. Hvilken rolle skal IT spille her? Hvornår skal den bruges til hvad i løbet af lektionen?

Afviklingen:

– vær tydelig og eksplicit omkring inddragelsen af computeren. Det er læreren, der ved, hvad den skal bruges til. Dette vil signalere at computeren er et seriøst hjælpemiddel, som også behandles seriøst af lærerne. Det er ligeledes vigtigt, at eleverne kan mærke at der er en fælles norm blandt lærerne i klassen.

Notatteknik:

– alle faglærere er ansvarlig for at lære eleverne god notatteknik i deres fag. Planlæg derfor at notatskrivning indgår som en del af lektionen i den første periode – måske frem til efterårsferien. Herunder også hvis ikke alle notater kan laves på computer.

For teamet og klassens lærere

– brug af IT skal tages op på det indledende møde i maj (når TF er kendt). Man kan godt lave “lokale” aftaler om strammere styring (klap-i-perioder etc.) eller “bløde” op for andre (fri ITtid som en del af lektionen, offensiv positiv brug af Facebook etc.).

– aftal “italesættelsen” af brugen af IT overfor eleverne – vær meget (positivt) offensive fra starten.

– særlige aftaler udmeldes virtuelt til klassens lærere og der skal være konsensus og opbakning blandt klassens lærere til dem.

 

  1. Hvad har andre sørget for via introduktion til rammer og regler som eleverne er blevet præsenteret for?

Studievejlederne tager IT-delen af skolens adfærdsregler op med den enkelte klasse som en del af introduktionen til at være elev hos os. Forventninger til adfærden indføres i skolens studie- og ordensregler – enten direkte eller inddirekte:

Forventninger til brug af computere i den enkelte lektion:

Computeren er et værktøj, som anvendes under instruktion. Det forventes at eleverne i den enkelte lektion kun anvender den til følgende:

Lærerstyrede undervisningsrelaterede aktiviteter: (dvs. kun når lærer beder om det eksplicit): informationssøgning, afvikling af hjælpeprogrammer, beregninger etc.

Elevstyrede undervisningsrelaterede aktiviteter: notater til undervisningen.

Brug ud over dette betyder i grove tilfælde bortvisning fra undervisningen.

 

Forældrene orienteres på fyraftensmødet på første skoledag om regler og normerne.

Datavejlederne laver inden efterårsferien:

  1. Intro til skolens IT-systemer: skolens maskiner, printmuligheder, adgang til fællesdrev og andet, login til trådløst netværk. Lectio: Login, lektier, opgaver, forsømmelse, karakterer, besked og dokumentsystem.
  2. Brug af notatprogrammer (Onenote, Evernote etc, fælles katalogstruktur med fag etc.)
  3. GoogleApps. Login – via fælles hjemmeside, gmail – opsætning og mobiltelefon, Googleapps: docs, web, kalender – og delingsmuligheder.

Efter efterårsferien overtager Kasper Holm med 3 lektioner yderligere. Overskrifterne her er basiskursus i søgning på nettet, biblioteksbrug og videre med GoogleApps.

 

III. Hvilke muligheder er der for at arbejde videre med inddragelse af computeren som en del af hverdagen?

– Samarbejde om projekter/forløb eleverne i mellem samt virtuel undervisning, kunne altid foregå i Google-docs. Både fordi at eleverne bruger værktøjet mere og bliver mere erfarne, men også for at de møder en fælles arbejdsplatform som forlanges anvendt af hele teamet. Mulighederne for at følge elevernes arbejdsproces er langt større ved at anvende dette værktøj.

– Hvis noter, kunne eleverne skiftes til at lave noter (måske 2 og 2) som deltes med resten af klassen. På den måde skulle computeren ikke være tændt bortset fra de elever som skulle tage noterne. Noterne deltes efterfølgende – gerne via Googledocs eller sendes i Lectio og placeres ved den enkelte lektion: formål: at computerne kun er tændte, når de skal anvendes til undervisning og man lære samtidig eleverne at tage gode noter – styrke skriftligheden som indgår i alle fag.

-Man kunne også oprette en opgave med en enkelt elevtime. Det giver 6 minutter til at læse og kommentere en elevs notater efter hver lektion henover året (dog kun i fag med elevtid). Måske efter lodtrækning. Alle skal således stadig lave deres egne noter, men det ville opkvalificere notattagningen. Eleven skulle sende /dele i googledocs noterne til lærere senest kl. 16 samme dag på skift.

– Man kunne aftale at bruge Googledocs i AT-teamet.

– aftal vidensdeling blandt lærerne i klassen med fokus på IT: hvad virker hensigtsmæssigt og hvordan er IT medtænkt i forløb – enkeltfaglige såvel som flerfaglige.

IT-kulturgruppen

 

Nørresundby Gymnasium logo