Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Undervisningsbeskrivelse – overflyttere hold- og klasseskift

Regler herfor fremgår ikke af den nye bekendtgørelse efter reformen. Derfor tager nedenstående udgangspunkt i den praksis, vi har haft på skolen hidtil.

For alle hold, skal der hvert år laves en undervisningsbeskrivelse. Det betyder, at for en elev, der skifter uddannelse, skole eller studieretning i løbet af et skoleår, skal lærerteam og lærer bidrage til at udarbejde en undervisningsbeskrivelse, som kan danne grundlag for evt. eksamination.

I princippet skelnes der mellem fire typer:

  1. Skift af klasse i forbindelse med ordinært studieretningsvalg i 1g

For den første type gælder, at der i meget stor udstrækning, er tale om et fælles curriculum for alle fag i grundforløbet. Derfor vil en intern flytning ikke være et problem.

  1. Elever som har været på orlov i et skoleår

For elever, der har være på orlov gælder at der i vid udstrækning skal tages hensyn til de undervisningsforløb de allerede har været igennem. Det skal således aftales individuelt med den enkelte elev hvad der opgives til eksamen. Et evt. særpensum kan fremsendes særskilt til censor, ligesom evt. materiale der kan trækkes til eksamen, kan differentieres fra resten af holdet.

  1. Ekstraordinære skift af valghold pga. fejlvalg

For elever, der skifter valghold er vilkårene lidt anderledes. Eleverne får dispensation til at skifte og får samtidig at vide at de selv skal læse faget op. Den nye valgholdslærer skal give eleven vejledning i det allerede læste pensum og i særlige tilfælde være behjælpelig med at afvikle øvelser i visse fag. Dette aftales altid med ledelsen.

  1. Elever som kommer fra andre skoler

For de elever, der kommer fra andre skoler gælder, at eleven skal sørge for at medbringe en kopi af undervisningsbeskrivelser i de fortsætterfag, som eleven skal deltage i. I starten af skoleåret tager læreren i det pågældende fortsætterfag initiativ til samtale med udgangspunkt i undervisningsbeskrivelsen. De bliver således enige om hvilke forløb, eleven kan komme op i. Der kan være tale om at eleven skal læse store dele af pensum op, men det henstilles at der tages hensyn til elevens forløb på andre skoler evt. med mindre tilpasninger.  Det skal således aftales individuelt med den enkelte elev, hvad der opgives til eksamen. Et evt. særpensum kan fremsendes særskilt til censor, ligesom evt. materiale der kan trækkes til eksamen, kan differentieres fra resten af holdet.

For de sidste tre typer gælder, at der kan aftales særlige vejledningstimer, hvor eleven kan modtage hjælp til at orientere sig i en undervisningsbeskrivelse og læsevejledning til gennemgået stof. Vejledningen skal så vidt muligt foregå gruppevist hvis der er tale om flere elever, der deler vilkår. Sådanne vejledningstimer kan maksimalt antage et omfang på 3 timer.  Timerne må placeres helt op til eksamensplanens offentliggørelse, men herefter kan der ikke vejledes.

NCH, Juli 2019