Undervisningsbeskrivelse. Overflyttere. Klasseskift

Kasper Holm, webredaktør • 20-10-2014

I princippet skelnes der mellem følgende typer:

1: skift af klasse i forbindelse med ordinært studieretningsvalg i 1g

2: elever som har været på orlov i et skoleår

3: ekstraordinære skift af valghold pga. fejlvalg

Reglerne i bekendtgørelsen fremgår af §139 og 140:

Undervisningsbeskrivelser og attestationer for gennemført undervisning

§ 139. Hvert lærerteam og hver lærer skal ved afslutningen af grundforløbet, ved afslutningen af undervisningen i hvert skoleår og ved afslutningen af undervisningen i det enkelte fag udarbejde en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag samt for naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse.

Stk. 2. Undervisningsbeskrivelser, der udarbejdes ved afslutningen af undervisningen i et fag, indgår som baggrundsoplysninger for de mundtlige prøver. Elever, der tidligere har afsluttet et fag eller forløb på et lavere niveau eller har fået merit for en del af faget eller forløbet, kan,efter aftale med den lærer, der forventes at fungere som eksaminator ved en eventuel mundtlig prøve, benytte undervisningsbeskrivelsen/erne herfra.

Stk. 3. Lærerteamet og læreren skal ved udarbejdelsen af undervisningsbeskrivelsen benytte den af Undervisningsministeriet udarbejdede skabelon i det af ministeriet fastsatte format. Ministeriet kan kræve undervisningsbeskrivelserne indsendt og kan forlange, at dette skal ske i et bestemt elektronisk format. Undervisningsbeskrivelsen skal være tilgængelig for skolens censorer.

§ 140. For en elev, der skifter uddannelse, skole eller studieretning i løbet af et skoleår, skal hvert lærerteam og lærer bidrage til at udarbejde en undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse for en sådan enkeltelev skal udarbejdes efter reglerne i § 139.

For de to første typer af elever gælder at der i vid udstrækning skal tages hensyn til de undervisningsforløb de allerede har været igennem. Det skal således aftales individuelt med den enkelte elev hvad der opgives til eksamen. Et evt. særpensum kan fremsendes særskilt til censor.

For den sidste type er vilkårerne lidt anderledes. Eleverne får dispensation til at skifte og får samtidig at vide at de selv skal læse faget op.

For alle tre typer gælder, at der kan aftales særlige vejledningstimer, hvor eleven kan modtage hjælp til at orientere sig i en undervisningsbeskrivelse og læsevejledning til gennemgået stof. Vejledningen skal så vidt muligt foregå gruppevist hvis der er tale om flere elever, der deler vilkår. Sådanne vejledningstimer kan maksimalt antage et omfang på 3 timer.  Timerne må placeres helt op til eksamensplanens offentliggørelse, men herefter kan der ikke vejledes.

Juni 2013

Niels Magnus Christensen

Nørresundby Gymnasium logo