Info om jubilartræf 2023.

Virtuel undervisning

Virtuel undervisning på NGHF

Virtuel undervisning kan anvendes til at afvikle dele af undervisningen. Som udgangspunkt er undervisningen altid med lærertilstedeværelse, men i begrænset omfang kan man, f.eks. i forbindelse med kurser, andre aktiviteter på skolen som LL, vejledning og formativ evaluering og lignende omlægge sin undervisning. Der kan også være tale om undervisningsforløb hvor elementer af virtuel undervisning giver god faglig mening.
Vi skelner mellem tre typer af virtuel undervisning:

Uden lærer:
1. Synkront som foregår i lektionstiden afsat i skemaet, hvor produktet er færdigt ved lektionens slutning, hvor læreren ikke deltager.

2. Asynkront hvor det virtuelle arbejde ikke behøver foregå i lektionstiden og hvor der er krav om et produkt. Tidsfrist for aflevering af produktet er fastsat uden for normal skoletid og aflevering af produktet medfører tilstedeværelse i den virtuelle lektion. Produktet kan f.eks. oprettes i Opgaver på Lectio, men skal tælle 0 elevtimer, da fraværsregistreringen ellers bliver dobbelt. Det kan også være i form af elevfeedback i Lectio. Det er op til den enkelte lærer at vurdere, hvad der er bedst. I det asynkrone tilfælde skal lektionen eventuelt udbydes i klassens konference, så andre vil kunne lukke hullet og give eleverne en samlet skoledag. Tag i det hele taget, så vidt muligt, hensyn til eleverne samlede skoledag ved særligt asynkron virtuel undervisning.

Med lærer:

3. Synkront som foregår i lektionstiden afsat i skemaet, hvor læreren deltager via Teams. Her er det op til læreren, at vurdere hvorvidt der skal afleveres et produkt. I særlige tilfælde kan der træffes aftale om, at et produkt skal afleveres på skolens kontor.

Hvis man er i tvivl om mulighederne for virtuel undervisning, kan man altid henvende sig til en ledelsesrepræsentant og få tilladelse.
Men i al almindelighed bestemmer man selv hvornår og hvordan man omlægger sin undervisning. Man skal altså ikke spørge hver gang.

Bemærkning vedrørende feedback
Det er vigtigt, at man som lærer holder sig for øje, at den samlede tid til forberedelse og efterbehandling af den virtuelle lektion ikke bliver for omfattende hverken for eleverne eller for læreren selv. Med andre ord skal den stå mål med en ”almindelig” lektion.
Eksempler på feedback på virtuel undervisning – synkront eller asynkront

  • Eleverne ser en film hele lektionen. De skal beskrive en scene i filmen, der berører filmens hovedtema. Dette lægges i elevfeedback individuelt og man kommenterer hvert elevfeedback kort.
  • Eleverne arbejder gruppevist med en række arbejdsspørgsmål eller opgaver. Besvarelsen af dem kan deles med læreren i Googledokument, som har den fordel, at man kan se hvem, der har skrevet hvad. Lærerfeedback kan være skriftligt til hver gruppe, eller i form af kort elevfremlæggelse i lektionen efter.
  • Elevfeedback kunne også være i form af en lille video, hvor opgavebesvarelser gennemgås eller et screencast, som sendes til læreren.
  • En klasse kan ofte have samme problem med en opgave, hvor mange svarer forkert på samme ting. Lærerfeedbacken må så gerne foregå i den efterfølgende lektion, hvor man kaster lys over dette problem. Man kan også, i stedet for at skrive individuelt til dem, lave en video, hvor man forklarer det.

NCH december 2020