Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

DHO, LSO, SSO – progressionsplan – lærere

Indhold

Intro og regler

Dansk-historieforløb HF

LSO 2.hf

SSO 2.hf

 

Intro og regler

Som et led i at styrke elevernes studiekompetence og til selvstændigt at fordybe sig i faglige problemstillinger skal eleverne i 2.hf udarbejde større skriftlig opgave (SSO). Opgaven er skriftlig.

Denne særlige disciplin skal eleverne øve sig på i det toårige forløb frem mod SSO, der skal placeres i 4. semester. Hvert af de tre forløb DHO, LSO og SSO skal således evalueres og bygge oven på hinanden.

Af HF-bekendtgørelsen fremgår:

 • 35 Stk. 2. Institutionens leder sikrer, at undervisningen tilrettelægges, således at eleverne gennem hele uddannelsen møder variation og progression i arbejdsformerne, og således at alle elever uanset social baggrund udfordres og trives fagligt, med henblik på at de bliver så dygtige, som de kan. Institutionen skal sikre tilbud til elever med særlige behov og elever med særlige talenter.

 

Af fagbilaget til SSO fremgår disse faglige mål som eleverne skal klædes på til at opfylde:

 

 1. 1. Faglige mål

Målet med den større skriftlige opgave er, at eleverne skal kunne:

− demonstrere evne til at planlægge og undersøge en faglig problemstilling gennem at anvende relevante faglige tilgange og metoder samt vurdere fagets/fagenes bidrag til resultatet af undersøgelsen

− demonstrere faglig indsigt og fordybelse gennem at opfylde relevante faglige mål i de(t) indgående fag og ved at sætte sig ind i nye faglige områder

− udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale

− demonstrere evne til faglig formidling, herunder faglig argumentation og anvendelse af faglige begreber

− besvare en stillet opgave, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen

− beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse, herunder resumé, citatteknik, noter, kildehenvisninger og litteraturliste.

 

For at skabe en progression hen mod SSO samtænkes DHO hermed, og Lille Skriftlig Opgave (LSO) indføres som en øvelse. De enkelte fag skal endvidere arbejde med de særfaglige kompetencer og i løbet af 3. semester bruge tid på at introducere eleverne til muligheder og krav for at inddrage netop deres fag i SSO.

 

Om DHO står der:

Historie (KULT)

Som optakt til historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samspil med dansk med vægt på fordybelse i et relevant emne samt elevernes udtryksfærdigheder. Historiefaget har her særligt fokus på: ̶ elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale ̶ faglig opgaveskrivning, herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v. ̶ historiefagets identitet og metoder.

Dansk

Faget har en særlig status i udviklingen af den enkelte elevs udtryksfærdigheder. Som optakt til historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samspil med historie med vægt på fordybelse i et relevant emne samt udtryksfærdigheder og relevante metoder i fagene. Forløbet har et omfang på minimum 10 timer i dansk. Som en del af forløbet indgår fordybelsestid. Danskfaget har særligt fokus på: – tekstlæsning i en historisk sammenhæng – danskfagets identitet og metode.

 

LSO er ikke en læreplanspligtig opgave, men vi tænker den sammen med den obligatoriske afrapportering efter PKL 3 (tredje praksis og karrierelæringsforløb), og erfaringsmæssigt har eleverne stort udbytte af at øve de formelle krav til større opgaver mere end en gang.

Videre hedder det om SSO-forløbet i 2.hf:

Den større skriftlige opgave består af en undersøgelse og skriftlig formidling af en problemstilling inden for et selvvalgt område, hvor eleverne anvender deres faglige viden, færdigheder og kompetencer fra et eller to fag til at undersøge en konkret faglig problemstilling ved hjælp af fagligt stof og faglige metoder.

 

Og videre:

Institutionens leder sikrer, at der i forbindelse med den større skriftlige opgave for hver elev indgår 25 timers undervisningstid samt 15 timers fordybelsestid. Det betyder, at eleverne er forhåndssikret grundig undervisning og vejledning i forbindelse med større skriftlig opgave, således at de er i stand til at beherske både de formelle og de faglige krav jf. Lov om de gymnasiale uddannelser jf. § 33, stk. 5 og 6.

 

Nærværende dokument beskriver rammerne for DHO, LSO og SSO på NGHF.


 

Dansk-historieforløb HF

 

Formelle rammer

Historie (KULT)

Som optakt til historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samspil med dansk med vægt på fordybelse i et relevant emne samt elevernes udtryksfærdigheder. Historiefaget har her særligt fokus på: ̶ elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale ̶ faglig opgaveskrivning, herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v. ̶ historiefagets identitet og metoder.

Dansk

Faget har en særlig status i udviklingen af den enkelte elevs udtryksfærdigheder. Som optakt til historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samspil med historie med vægt på fordybelse i et relevant emne samt udtryksfærdigheder og relevante metoder i fagene. Forløbet har et omfang på minimum 10 timer i dansk. Som en del af forløbet indgår fordybelsestid. Danskfaget har særligt fokus på: – tekstlæsning i en historisk sammenhæng – danskfagets identitet og metode.

 

 

Følgende model er aftalt:

 

Forløbet er inddelt i en række faser, som består af i alt 20 lektioner inklusiv vejledning i skrivefasen.

 

Forberedelsesfasen

Strækker sig fra ca. 1. november til og med sidste undervisningsdag før skrivefasen og planlægges som det sidste forløb op mod jul i 1hf for både dansk og historie. Der anvendes 7 lektioner i hvert fag.

I denne periode aftaler lærerne med Kasper en lektion om informationssøgning via bibliotekets ressourcer. Denne lektion afvikles som en kl-lektion for klassen. Kasper placerer denne lektion i skemaet.

I ugen lige inden skrivefasen afvikles der 2 læringslektioner i dansk og historie – senere i samme uge – afvikles der 3. Der afsættes endvidere 5 fordybelsestimer til opgaven.

Historielæreren hjælper eleverne med at oprette et GoogleDocs ”Portfolio Storeopgaver DHO-LSO-SSO, Dokumentet deles med dansk- og historielæreren, som her indsætter evalueringen af opgaven, samt fokuspunkter for arbejdet med LSO[1].

 

I alt afvikles der således 20 lektioner i DHO.

 

Inden de tre L-lektioner i historie har historielæreren lavet f. eks. fire opgaveformuleringer som eleverne kan vælge imellem. I den første af lektionerne tilkendegiver eleverne hvilken opgave de vil arbejde med (det er forberedelse til denne dag, at de gør sig overvejelser herom). Historielæreren fastlægger selv lektionernes øvrige indhold – men den skemalægges centralt, som en integreret del af DHO-forløbet.

 

Senest ved afslutningen på forberedelsesfasen skal eleverne orienteres om kravene til opgaven samt den skriftlige evalueringsform. Omfanget af opgaven er (afventer vejledningen). Besvarelsen skal normalt have et omfang på x-y sider egentlig tekst (Én side svarer til 2.400 tegn incl. mellemrum. Resumé, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, grafer, tabeller samt evt. illustrationer og tekstbilag indregnes ikke i sidetallet, heller ikke når de er placeret i tekst.).

 

Skrivefasen

Den strækker sig over 3 hele skoledage og er placeret i umiddelbar forlængelse af forberedelsesfasen. Som en del af skrivefasen skal eleverne kunne få vejledning. Vejledningen planlægges af lærerne selv, men der er ikke tale om ”væg-til-væg”-vejledning. Eleverne afleverer digitalt via en centralt oprettet prøve i Lectio. Oprettelsen står administrationen for.

 

 

Rettefasen

Opgaven skal rettes og kommenteres jf. bekendtgørelsen. Dvs. den skal rettes som en historieopgave af historielæreren og som en danskopgave af dansklæreren. Dette gøres i perioden efter aflevering og det tilstræbes, at opgaven tilbageleveres kommenteret inden 2. semesters begyndelse medio januar. Der gives en samlet fremadrettet evaluering af opgaven.

 

Såfremt en elev i betydelig grad ikke har overholdt kravene til opgavens omfang, underrettes BST som sætter eleven til at skrive en opsamlende opgave stillet af historielæreren på en skoledag. Der gives fravær for den øvrige undervisning.

 

 

Bemærkning:

Ledelse/administration udformer en forside til opgaven og planlægger lokalefordeling i opgaveperioden. Læreren udarbejder plan for opgaveperioden og offentliggør denne i god tid for eleverne. Eleverne har naturligvis mødepligt til al undervisning incl. de aftalte kollektive og individuelle vejledninger, som lærerne planlægger. (Vejledning kan også, hvis lærerne ønsker det, planlægges delvis virtuel).

 

 

 


 

LSO 2.hf

 

Formelle rammer

Dansk

Som optakt til større skriftlig opgave gennemføres et forløb i dansk med vægt på repetition og finpudsning af de formelle krav til opgaveskrivning herunder:

– elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale

– faglig opgaveskrivning, herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v.

Desuden skal opgaven rumme et reflekterende element om egne uddannelsesplaner.

Opgavens omdrejningspunkt er et af de værker som ligger i læreplanen for dansk og afleveres som en aflevering i faget. Læreren bestemmer selvom værket er selvvalgt eller fælles for klassen.

 

 

Følgende model er aftalt:

 

Forløbet er inddelt i en række faser, hvor nogle er lærerstyrede, og andre hvor eleverne arbejder individuelt med og uden vejledning i skrivefasen.

 

Forberedelsesfasen

I god tid inden PKL perioden bestemmes værket, så eleverne har tid til at få det læst inden opgaveperioden. Værket kan indgå i et forløb i dansk eller være et selvstændigt værk.

Man kan inddrage KHO i informationssøgningen eller søgning på mulige værker inden for et temaområde. Dansklæreren aftaler selv dette med KHO.

Elever og dansklæreren orienterer sig i resultaterne af DHO – hvad havde eleverne særlige udfordringer med?

 

Skrivefasen – som afvikles 2 gange hvis nødvendigt.

Der er 2 x 3 dage til skrivning af LSO typisk i uge 44-46, som er koordineret med elevernes PKL3 forløb, så eleverne enten er i praktik eller laver LSO i de 2 x 3 dage. Dansklæreren lægger en opgave svarende til 8 timers fordybelsestid ind i Lectio. Afvikles opgaven over 2 omgange, godskrives de elever der ikke skal aflevere den pågældende gang når opgaven oprettes, så LSO ikke fremgår 2 gange hos den enkelte elev.

 

 

De 3 dage planlægges med en fælles indledende repetition af opgavekrav (en forlængelse af arbejdet med DHO), derefter udleveres opgaven, og eleverne begynder på at skrive.

 

I løbet af de 2 efterfølgende dage skal dansklæreren lægge 2 lektioner ind med vejledning, hvor eleverne har mødepligt på skolen. Læreren kan kræve delmål fra eleverne til disse vejledninger.

Opgaven skal rumme en redegørende del, en analyserende og en vurderende/diskuterende/ perspektiverende del. Hvis der vælges et fælles værk, opfordres dansklæreren til at lave fx 4 forskellige opgaver og fordele dem mellem eleverne.

Husk, der skal være en del, der reflekterer over PKL3 – for de elever som laver PKL efter LSO sættes særlig deadline for denne del.

 

Fokus i bedømmelsen er:

 • Opgaveformen (layout, indholdsfortegnelse, citationsteknik, litteraturliste osv.
 • Mestring af opgavegenren (indledning – konklusion, redegørelse, analyse, vurdering/diskussion/perspektivering.

Senest første dag i skrivefasen skal eleverne orienteres om kravene til opgaven, samt den skriftlige evalueringsform. Besvarelsen skal normalt have et omfang på 5 sider egentlig tekst. Én side svarer til 2.400 tegn incl. mellemrum. Indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, grafer, tabeller samt evt. illustrationer og tekstbilag indregnes ikke i sidetallet, heller ikke når de er placeret i tekst.

 

Evalueringsfasen

Opgaven tilbageleveres i sammenhæng med en samtale med dansklæreren hvor fokus er: ”Hvad skal du være særligt obs på til SSO?” – kortfattet i punktform (Eleverne lånes i andre læreres timer). Samtidigt sættes evalueringen ind i elevens Google Portfolio Store Opgaver DHO-LSO-SSO sammen med fokuspunkterne til SSO.

 

 

 

SSO 2.hf

 

Opgaven skal opfylde disse krav:

 

Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et eller to fag. Skrives opgaven i ét fag, skal eleven enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i to fag, skal eleven følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau. Eleven skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, eleven har eller har fulgt i fagene.

 

Dette forløb strækker sig over perioden fra medio januar til ultimo april og er i forhold til tidligere ændret på en række felter:

 

 • Opgaven skal udarbejdes i 4. semester.
 • Eleven kan vælge at inddrage fag de har i 4. semester samt afsluttede fag som et andet fag. Dvs. de kan vælge at inddrage samfundsfag C, religion C, historie B samt fagene fra 1hf: matematik, geografi, biologi, kemi og deres kreafag/idræt.
 • Der afvikles læringslektioner – skriveværksteder med mere vejledning i forberedelsesfasen.
 • Der indgår mere skemalagt vejledning på skolen i den egentlige skrivefase – op til 2 dage i den samlede periode på 7 dage.
 • Der anvendes 25 timers undervisnings- og/eller vejledningstid samt 15 timers fordybelsestid til opgaven.
 • Der skal laves et resumé på dansk (IKKE abstract på engelsk).

 

 

 1. 1. Faglige mål

Målet med den større skriftlige opgave er, at eleverne skal kunne:

− demonstrere evne til at planlægge og undersøge en faglig problemstilling gennem at anvende relevante faglige tilgange og metoder samt vurdere fagets/fagenes bidrag til resultatet af undersøgelsen

− demonstrere faglig indsigt og fordybelse gennem at opfylde relevante faglige mål i de(t) indgående fag og ved at sætte sig ind i nye faglige områder

− udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale

− demonstrere evne til faglig formidling, herunder faglig argumentation og anvendelse af faglige begreber

− besvare en stillet opgave, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen

− beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse, herunder resumé, citatteknik, noter, kildehenvisninger og litteraturliste.

 

 

Forløbets faser

 

Ifølge bekendtgørelsen skal arbejdet med SSO placeres i 4. semester. Vi har valgt at lægge den op af SRP-fasen som fra skoleåret 2019-2020 skal placeres i perioden marts til medio april. Imidlertid er det nødvendigt at begynde noget tidligere, da eleverne skal kende de formelle rammer og vælge det eller de fag, de ønsker at skrive opgaven i. Senest 6 uger inden opgaveugens start skal de have valgt område og fag, og vejlederne skal være udpeget af administrationen.

 

Processen begynder med en samlet orientering for årgangen medio januar. Her orienteres de om de formelle krav til opgaven, tidsplan, evalueringerne og ikke mindst de krav som stilles til dem undervejs i processen. Denne forestås af vicerektor.

 

I den efterfølgende periode orienterer faglærere i fag på B-niveau, som de har i 4. semester, om fagenes muligheder som SSO-fag. Hvis de ønsker at inddrage et aktuelt C-niveau – typisk valgfag – skal de selv tage initiativ til at tale med deres lærer. I sammenhæng hermed afvikles der en workshop, hvor fag, eleverne har afsluttet tidligere, deltager. Det drejer sig om fagene i KULT: samfundsfag C, religion C og historie B. Desuden kan de høre NF-fagene geografi C, kemi C og biologi C. Endelig vil repræsentanter for matematik og de kreative/praktiske fag også deltage i workshoppen.

 

Inden elevernes valg af fag skal eleverne have mulighed for at ”prøve deres tema af”. Dette kan ske i en slags uforpligtigende workshop, hvor alle deres faglærere er til stede. Efter en periode vælges der fag, og eleverne tildeles vejledere. Workshoppen organiseres af ledelsen. Eleverne vælger område og fag lige inden vinterferien. Lige efter vinterferien tildeles der vejledere og det betyder, at alt er på plads inden 1. marts – hovedtema, fagvalg og vejledere.

Da forløbet bygger videre på LSO, vil de efterfølgende læringslektioner/vejledningsdage have fokus på, at eleverne skal arbejde med de dele, de ikke mestrede i LSO. Der vil blive brugt en læringsdag til dette. Inden denne dag har dansklæreren fået eleverne til at dele deres Google Portfolio med deres vejleder/e, så disse i processen kan tale om erfaringerne fra DHO/LSO med eleven. Læringsdagen er placeret efter terminsprøverne, og eleverne skal have mulighed for at tale med vejlederne. Dagene bruges også til at finde litteratur og andet relevant materiale. For opgaver hvor eksperimentelt og andet feltarbejde indgår, forventes dette afviklet inden skrivefasen. Det er vejlederne som er tilstede på L-dagen.

 

Skrivefase

Skrivefasen begynder på skolen og der afsættes 7 skrivedage i tiden op til den fredag den 12. april. En række læringslektioner/vejledningslektioner indgår i denne fase. Således skemalægges der mindst to dage, som foregår på skolen med tilstedeværelse af vejlederne (hvor det er muligt).

3 læringslektioner anvendes til at ”kickstarte” skrivefasen i umiddelbar forlængelse af opgaveperiodens begyndelse. Alle vejledere deltager. Eleverne skal som minimum have godkendt en individuel arbejdsplan med angivelse af milepæle for de efterfølgende arbejdsdage. Desuden skal der foreligge en disposition for opgaven, inden de går hjem denne dag. Denne præsenteres kort for deres vejleder.

Derefter skriver eleverne selv – hjemme eller på skolen. På dag 3 og 5 skal eleverne skrive på skolen hele dagen i 5 læringslektioner, hvor der stilles en række lokaler til rådighed. I løbet af dagen taler lærerne med alle eleverne og vejleder dem (gerne flere gange).

 

Omfanget af opgaven er 10-15 sider egentlig tekst. Én side svarer til 2.400 tegn incl. mellemrum. Resumé, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, grafer, tabeller samt evt. illustrationer og tekstbilag indregnes ikke i sidetallet, heller ikke når de er placeret i tekst.

 

Eleverne afleverer digitalt via en centralt oprettet prøve i Netprøver. Oprettelsen står administrationen for.

   

 


[1]Portfolio er et delt dokument i Googledocs, som eleven opretter og deler med de lærere, som deltager f.eks. i DHO, LSO og SSO. Her registreres milepælsplaner, aftaler, hvad skal der arbejdes videre med og styrkes i den næste større opgave. Dvs. Når man når frem til SSO kan vejlederen italesætte og arbejde med de svagheder, som er kommet frem tidligere etc. Det er ikke meningen, at det skal være et langt dokument – man skal fatte sig i korthed. Hver gang man registrere/skriver noget, skrives datoen ind som overskrift, hvormed det bliver nemt at finde rundt i.

Revideret af NCH/BST juli 2019