Velkommen til åben skole lørdag den 27. november.

HF-studieteam og klasseteam

Studieteam- og klasseteamsamarbejdet på NGHF

Indledende bemærkninger om organisering og opgaver

HF

Skolens overordnede arbejde med klasserne og håndteringen og gennemførelsen af både centrale og decentrale målsætninger er organiseret i teams på to niveauer. Således er der indført klasseteams, som er formet for alle klasser og som tager sig af både de daglige elevnære aktiviteter og de mere overordnede målsætninger og tiltag, som besluttes i forskellige fora på skolen – ledelsen, PSU, studieteamet, pædagogisk udvalg etc. Samtidig er der et fælles HF-studieteam, som arbejder med alle årgange og fagpakker. Medlemmerne underviser mindst et HF-hold og er alle i et eller flere klasseteams.

Denne oversigt beskriver relationen mellem klasseteams og studieteamet samt deres konkrete opgaver ift. klassernes årshjul og studieplan. Studieteamets primære opgave er at arbejde med de bekendtgørelsesbundne rammer for studieplan og andre styringsdokumenter, jf. modellen nedenfor. Studieteamet må også gerne forholde sig til andre mere generelle overordnede problemstillinger.

Lederen af Studieteamet er medlem af Studieretningsledergruppen, som er repræsenteret i PSU med et selvudpeget medlem og er aktivt medvirkende til udarbejdelsen af skolens årlige handlingsplan.

Klasseteamet har ansvaret for, i samarbejde med alle klassens lærere, at gennemføre forløb som tilsammen opfylder kravene til studieplanen. Studieteamet har lagt nogle rammer for studieplanen baseret på fagpakkernes udvikling, sammenhæng og toning, mens klasseteamet implementerer forløbene med udgangspunkt i den enkelte klasse

I forhold til de første to skoleår med modellen er der justeret en smule på opgavefordelingen mellem klasseteams og studieteamet.

Både studieteam og klasseteams arbejder selvfølgelig ud fra bekendtgørelsen, men også ud fra en række styringsdokumenter som er udarbejdet i forskellige lokale fora:

 • DHO, LSO til SSO – Se her
 • Studieplan for HF – Se her
 • Skriftlig progressionsplan –  Se her
 • IT-strategi
 • Handlingsplanen med særlige indsatsområder
 • Inspirationsmappe til arbejdet med kompetencer
 • Progressionsplan for PKL – Se her
 • Kvalitets- og evalueringsplan.

Det er studieteamet som indledningsvist tager stilling, til hvordan styringsdokumenterne ”omsættes” til fagpakkerne/klasserne.

 

Arbejdets omfang

 • Studielederen leder møderne med studieteamet og samarbejder med de øvrige lærere. Der afholdes normalt 4 møder á 2 timer pr. semester + forberedelse o.a.
 • Klasseteams holder møder efter den mødeplan som udstikkes af ledelsen samt efter behov.

 

Studieteamsamarbejde for HF

Formål

At styrke elevernes faglige fordybelse ved at udnytte synergieffekten af at bygge videre på og samarbejde med andre fag om beslægtede emner og skriftligt arbejde. Samtidig er samarbejdet og toning med til at skabe faglig identitet hos eleverne, som både motiverer og målretter eleverne i deres nuværende og fremtidige uddannelse.

Organisering

 • Alle HF-klasseteams skal være repræsenteret.
 • Det tilstræbes, at fag er så bredt repræsenteret som muligt.
 • Teamet er flerårligt og der tilstræbes kontinuitet i sammensætningen.
 • Lederen udpeges efter ansøgning for en 4-årig periode.
 • Medlemmerne udpeges af ledelsen i forbindelse med opgavefordelingen i samarbejde med den flerårige studieretningsleder.

 

Opgaver

Af studieplanen (Se her) fremgår progression i samspillet mellem fag og forløb og følgende aspekter er medtænkt :

 • forløb og aktiviteter, der styrker elevernes evne til valg og overgange i uddannelsessystemet (karriekompetencer/praktik),
 • forløb og aktiviteter, der styrker evnen til kreativitet og innovation (innovationskompetencer),
 • forløb og aktiviter, der målrettet arbejder med sprog og kulturforståelse (globaliseringskompetencer),
 • forløb og aktiviter, der sigter på at styrke digitale kompetencer.

Af studieplanen fremgår ansvarsfordelingen mellem klassens lærere (fag) og kravene til sammenhæng også.

Herefter er det de enkelte klasseteam der konkret udfylder og ikke mindst gennemfører studieplanen – mere om dette nedenfor.

Studieplanen omfatter alle klassens fag, forløb og samspil, herunder selvfølgelig LSO og DHO.

Klasseteamet orienterer løbende eleverne om studieplanen og dens udvikling.

Derudover skal studieteamet fortsat arbejde med at styrke studieidentiteten ligesom aspekter af årets handlingsplan skal indarbejdes i årets arbejde. Da studieteamet selv er med i processen omkring udarbejdelsen af handlingsplanen, har de stor indflydelse på denne side af det kommende skoleårs arbejde.

Det er studieteamets pligt at planlægge fælles aktiviteter for HF – så som julefrokost og praktikperioder.

Hvad vil det sige, at fagene på studiet skal indgå i et samspil og samarbejde om faglig toning?

Samarbejde og samspil og toning kan foregå både i fagpakkefag og fællesfag. Det behøver ikke altid at indebære fagligt samarbejde, men kan også foregå i det enkelte fag. Faglige konkurrencer, in- og ekskursioner, studierejser, sociale arrangementer o.l. bidrager også til at skabe studieidentitet. Det faglige samarbejde behøver ikke nødvendigvis at indebære fælles planlægning, problemformulering og produkt, men kan også være parallellæsning og foregå asynkront om et fælles emne osv.

Her kan Søren Harnows (professor på SDU) skelnen mellem forskellige typer for fagligt samarbejde inspirere:

 • Brug af hjælpediscipliner– et fag bidrager til at løse et andet fags problem.
 • Flerfaglighed– parallelle forløb under et fælles tema
 • Fællesfaglighed– flere fag arbejder sammen for at belyse eller besvare en fælles problemstilling.

 

 

Klasseteamet

Som nævnt indledningsvist er lærerne organiseret i teams i samarbejdet om klasserne. Hver klasse har et klasseteam bestående af 2 lærere. Hvis man ønsker at være med i et klasseteam kan man ønske det i forbindelse med ønsker til opgavefordelingen. Klasseteamet vælges blandt klassens lærere i forbindelse med opgavefordelingen. Det tilstræbes, at teamet består af lærere, der har eleverne i mere end et år og teamet skal være repræsenteret i Studieteamet.

Klasseteamet koordinerer samarbejde og drøfter og indarbejder løbende initiativer, der fremmer studieidentiteten i samarbejde med studieteamet. Teamet tager initiativ til dialog med klassens øvrige lærere om studiesamarbejdet og sikrer, at ovennævnte minimumskrav er opfyldt. Klassens øvrige lærere er forpligtet på at melde tilbage til teamet. Eleverne inddrages i det omfang, det findes relevant.

 

Rammer for klasseteamet og dets kompetencer

 • at holde et møde hvor de to teammedlemmer planlægger mødet med klassen og deres fælles arbejde inden skolestart.
 • at vælge en administrativ teamledersom er kontaktperson til ledelsen/administrationen. Denne meddeles LHO inden skolestart.
 • at stå for ”klassens time” og ugentligt høre eleverne til lektielæsning og opgavemængden.
 • at udlevere og organisere materiale fra administrationen og forestå juleafslutning og skolestart/afslutning for klassen samt indtaste i Lectio: Studieplan (Fokus), læringslektioner mm.
 • at indkalde til fysiske mødermed en på forhånd udmeldt dagsorden. Der skal ved begyndelsen af hvert skoleår afvikles et længere fysisk møde, hvor man fastlægger tiltag og roller for det kommende skoleår jf. den studieplan som er besluttet af Studieteamet.
 • For de nye 1. klasser skal mødet afvikles i perioden fra ca. 1. september til 1. oktober.

De kan derudover efter behov eller aftale med studieteamet indkalde til f. eks. korte frokostmøder. Det kunne f.eks. være i forbindelse med studiesamarbejde, rejser eller adfærdsmæssige problemer. Disse møder varsles med 2 uger og føres i Lectio. Der er mødepligt til disse efter samme regler som til de møder der er obligatoriske jf. planen herfor. Akutte møder planlægges, så flest muligt kan komme.

 

Særligt om pædagogiske og sociale opgaver:

 • Udarbejdelse af studieplanen i Lectio – se her (link til studieteamets skabelon for studieplanen), herunder løbende at formidle den til eleverne i klassen.
 • Koordinering af det øvrige studiesamarbejde – i samarbejde med studieteamet.
 • Planlægning af og fordeling af de læringslektioner som ikke anvendes til centralt planlagte aktiviteter
 • iværksætte et socialt arrangement for klassen pr. skoleår. (Forslag: Beachvolley, bowling, restaurant, film (her/bio) svømmehal/wellness, teater, UNF-arr., dans, skovtur/Egholm mm.)
 • Beslutte særlige tiltag til at fremme trivsel og læring i klassen.
 • Afholde evalueringssamtaler med klassens elever i forbindelse med fagkommentarer i november og februar 1.hf og november 2.hf på basis af den enkelte elevs kompetenceskema. Dette koordineres i GoogleDocs , hvor alle lærere og studievejlederen har skriveret og den enkelte elev læseret.
 • Orientere kort om Praksis- og karrierelæring
 • Særligt i 1.hf:
 • Klasseteamet skal koordinere hyttetur, Åbent Hus aftenen og fælles arrangementet med stjerneløb.
  • Øvrige introaktiviteter planlægges centralt af Introudvalget.

 

Særligt om praktiske og administrative opgaver

 • være mødeleder ved klassemøder, som afvikles efter planen her (link til overordnet mødeplan).
 • indkalde til møder herunder dagsorden og referat.
 • indsamle input fra de øvrige lærere i forbindelse med lærerforsamlingsmøder (LF) og én repræsentant skal deltage i møde med BST og studievejlederen med henblik på planlægning af tiltag i forhold til enkeltelever. Hvis ikke andet er aftalt med LHO ved skolestart, deltager den administrative tovholder
 • samarbejde med studievejleder som bindeled mellem denne og klassens øvrige lærere i forhold til klassen som helhed og enkeltelever. Teamet kan efter forespørgsel bede andre af klassens lærere være særligt opmærksom på en elev; dette kan fx være et resultat af en aftale i forbindelse med LF.

BST 2019