Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

HF-studieteam på NGHF

Indledende bemærkninger om organisering og opgaver

Skolens overordnede arbejde med klasserne og håndteringen og gennemførelsen af både centrale og decentrale målsætninger er organiseret i teams på to niveauer. Således er der indført klasseteams, som er formet for alle klasser og som tager sig af både de daglige elevnære aktiviteter og de mere overordnede målsætninger og tiltag, som besluttes i forskellige fora på skolen – ledelsen, PSU, studieteamet, pædagogisk udvalg etc. Samtidig er der et fælles HF-studieteam, som arbejder med alle årgange og fagpakker. Medlemmerne underviser mindst et HF-hold og er alle i et eller flere klasseteams. Derudover er der et særligt HF3-studieteam som tager sig af forhold specifikke for HF3-klasserne. Der sikres altid et bindeled mellem det overordnede HF-studieteam og HF3-studieteamet

Denne oversigt viser studieteamets opgaver samt kort relationen mellem klasseteams, Hf3 studieteam og studieteamet.

Studieteamets primære opgave er at arbejde med de bekendtgørelsesbundne rammer for studieplan og andre styringsdokumenter, jf. modellen nedenfor. Studieteamet må også gerne forholde sig til andre mere generelle overordnede problemstillinger.

Lederen af Studieteamet er medlem af PSU og er aktivt medvirkende til udarbejdelsen af skolens årlige handlingsplan.

Klasseteamet har ansvaret for, i samarbejde med alle klassens lærere, at gennemføre forløb som tilsammen opfylder kravene til studieplanen og løbende orientere eleverne om denne. Se endvidere dokumentet om Klassesamarbejde på HF

 

Studieteamet har lagt nogle rammer for studieplanen baseret på fagpakkernes udvikling, sammenhæng og toning, mens klasseteamet implementerer forløbene med udgangspunkt i den enkelte klasse

 

HF3-studieteamet sikrer implementering af de tiltag der overordnet besluttes af ledelse og/eller HF-studieteam, så det passer til HF3-modellen. Studieteamet agerer også sparringspartner for HF3s pædagogiske leder i sager der drejer sig om struktur, planlægning, pædagogik og didaktik på HF3.

 

Både studieteam, HF3-studieteam og klasseteams arbejder selvfølgelig ud fra bekendtgørelsen, men også ud fra en række styringsdokumenter som er udarbejdet i forskellige lokale fora:

Det er studieteamet som indledningsvist tager stilling, til hvordan styringsdokumenterne ”omsættes” til fagpakkerne/klasserne. HF3-studieteamet oversætter dette til en HF3-model der tager højde for den tre-årige model.

Arbejdets omfang

 • Studieteam-lederen leder møderne med studieteamet og samarbejder med de øvrige lærere. Der afholdes normalt 4 møder á 2 timer pr. semester + forberedelse o.a.
 • Hf3 studieteamsmøderne er ca. en gang om måneden á 1,5 times varighed og ledes af hf3 ´s pædagogiske leder
 • Klasseteams holder møder efter den mødeplan som udstikkes af ledelsen samt efter behov.

 

Studieteamsamarbejde for HF

Formål

At styrke elevernes faglige fordybelse ved at udnytte synergieffekten af at bygge videre på og samarbejde med andre fag om beslægtede emner og skriftligt arbejde. Samtidig er samarbejdet og toning med til at skabe faglig identitet hos eleverne, som både motiverer og målretter eleverne i deres nuværende og fremtidige uddannelse.

Organisering

 • Alle HF-faggrupper skal være repræsenteret.
 • Det tilstræbes, at klasser er så bredt repræsenteret som muligt.
 • Teamet er flerårligt og der tilstræbes kontinuitet i sammensætningen.
 • Lederen udpeges efter ansøgning for en 4-årig periode.
 • Medlemmerne udpegesaf ledelsen i forbindelse med opgavefordelingen i samarbejde med den flerårige studieteamleder.

 

Opgaver

Studieteamet udformer den overordnede studieplan, hvoraf fremgår progression i samspillet mellem fag og forløb og følgende aspekter er medtænkt:

 • forløb og aktiviteter, der styrker elevernes evne til valg og overgange i uddannelsessystemet (karriekompetencer/praktik),
 • forløb og aktiviteter, der styrker evnen til kreativitet og innovation (innovationskompetencer),
 • forløb og aktiviter, der målrettet arbejder med sprog og kulturforståelse (globaliseringskompetencer),
 • forløb og aktiviter, der sigter på at styrke digitale kompetencer.

Af studieplanen fremgår ansvarsfordelingen mellem klassens lærere (fag) og kravene til sammenhæng også.

Herefter er det de enkelte klasseteam der konkret udfylder og ikke mindst gennemfører studieplanen

Studieplanen omfatter alle klassens fag, forløb og samspil, herunder selvfølgelig LSO og DHO.

Derudover skal studieteamet fortsat arbejde med at styrke studieidentiteten ligesom aspekter af årets handlingsplan skal indarbejdes i årets arbejde. Da studieteamet selv er med i processen omkring udarbejdelsen af handlingsplanen, har de stor indflydelse på denne side af det kommende skoleårs arbejde.

Det er studieteamets pligt at planlægge fælles aktiviteter for HF – så som julefrokost og praktikperioder.

 

Studieteamsamarbejde for HF3

Formål

At organisere de overordnede HF-aktiviteter så de passer til HF3-modellen

Organisering

 • Alle HF-faggrupper skal så vidt muligt være repræsenteret.
 • Det tilstræbes, at klasser er så bredt repræsenteret som muligt.
 • Teamet er flerårligt og der tilstræbes kontinuitet i sammensætningen.
 • Lederen er HF3s pædagogiske leder
 • Medlemmerne udpegesaf ledelsen i forbindelse med opgavefordelingen i samarbejde med HF3s pædagogiske leder

 

Opgaver

Studieteamet for HF3 udformer den overordnede studieplan for HF3, hvoraf fremgår progression i samspillet mellem fag og forløb og følgende aspekter er medtænkt:

 • forløb og aktiviteter, der styrker elevernes evne til valg og overgange i uddannelsessystemet (karriekompetencer/praktik),
 • forløb og aktiviteter, der styrker evnen til kreativitet og innovation (innovationskompetencer),
 • forløb og aktiviter, der målrettet arbejder med sprog og kulturforståelse (globaliseringskompetencer),
 • forløb og aktiviter, der sigter på at styrke digitale kompetencer.

Studieteamet for HF3 udformer og opdaterer endvidere et årshjul for HF3 samt funktionsbeskrivelser for HF3s forskellige aktører.

Studieteamet for HF3 agerer også sparringspartner for HF3s pædagogiske leder i sager der drejer sig om struktur, planlægning, pædagogik og didaktik på HF3.