Info om jubilartræf 2023.

Klasseteam-samarbejde for HF

Klasseteamet på HF

Struktur og opgaver for samarbejdet om den enkelte klasse fra 2021

Forord

I dette dokument overskueliggøres arbejdet for klassekoordinatorerne og deres samarbejde med klassens lærere i et årshjul. Årshjulet er en ramme for arbejdet og indeholder punkter som alle klasser forventes at arbejde med. Det må forventes at det er forskelligt, hvor meget punkterne fylder i den enkelte klasse og klasseteamet kan altid sætte andre punkter på afhængigt af de behov der opstår i løbet af året eller bytte rundt på rækkefølgen. Oven over klasseteamet er HF-studieteam som forholder sig til aktiviteter der ligger på tværs af klasserne og overordnede elementer af HF-uddannelsen. Se mere herom i dokumentet: HF-studieteam.
Som det fremgår nævnes i det nedenstående to grupper med ansvar for klassen. Der er klasselærerne (to lærere) og klasseteamet (klassens fællesfags- og fagpakkelærere, som har minimum ti elever fra klassen samt studievejlederen). De to grupper har forskellige opgaver med klasseteamet som det væsentlige team:

 

Klasselærerne

 • Klasselærerne spiller en helt central rolle for elevernes faglige, personlige og sociale trivsel i løbet af de to år på HF.
 • Klasselærerne sætter dagsordenen for møderne i klasseteamet, med udgangspunktet i årshjulet, med fokus på elevernes faglige udvikling, klasseledelse og klasserumskultur, som har stor betydning for fastholdelse og elevtrivsel.
 • Klasselærerne har ansvaret for at der gennemføres forløb, som tilsammen opfylder kravene til studieplanen og at de ansvarlige lærere ajourfører forløbene i klassens studieplan.

 

Klasseteamet

 • Deltager i møderne med klasselærerne og bidrager her igennem og i det daglige arbejde med at gennemføre klassens studieplan som aftalt og til skabelsen af et professionelt læringsfællesskab om klassen, der skal understøtte, at den enkelte elev i samarbejde med klassekammerater og lærere udvikler sig mest muligt fagligt, personligt og socialt.

Mødestruktur og dagsordenspunkter for klasseteammøder (uddybning af pkt. se længere nede på siden)

 

1.HF

Inden sommerferien

De 2 klasselærere mødes for at aftale hvem der gør hvad inden mødet i august.

August (inden opstart)

·          Klasseopstart

o   Intro-forløb

o   Stjerneløb

o   Hyttetur

o   Julefrokost i kalenderen

·       Fælles retningslinjer

·       Studieplan (herunder IT-strategi)

·       Månedssamling

·       Åbent Hus

·       Følgende nævnes:

·       Vær OBS på afbrud i uv i forbindelse med PKL1 og 2 og portefølje krav til fag i denne forbindelse

·       Vær OBS på portefølje om DHO-LSO-SSO

·       Aftaler om observation (hvem er med hos hvem og hvad skal observeres?)

·       Studierejse – interesserede?

·       Evt.

Februar

·       Studieplan (herunder IT-strategi)

·       Opfølgning på klasse- og holdevalueringer

·       Erfaringer fra vintereksamen

·       Formative evalueringssamtaler: giver de grundlag for fælles tiltag i klassen?

·       Elevtrivselsundersøgelse

·       Forberedelse af LF

o   Klassen lige nu

o   Enkeltelever

·       Erfaringer fra observation?

·       Aftal overlevering af SSO erfaringer fra 2.hf-elever til denne klasse.

·       Evt.

Maj (kun for de to klasselærere)

·       Studieplan (herunder IT-strategi)

·       Opsamling på årets arbejde. Status på klassens og enkeltelever faglige og sociale trivsel

·       DHO (karakterer indhentes fra historielæreren) og prøver i øvrigt

·       Klassen lige nu

·       Evt.

 

2.HF

August

·       Studieplan (herunder IT-strategi)

·       Erfaringer fra sommereksamen

·       Orientering om studietur

·       Månedssamling

·       Klassen lige nu

·       Vær OBS på afbrud i uv og godskrivninger i forbindelse med PKL3 og portefølje krav til fag i denne forbindelse

·       Evt.

November/December (evt. virtuelt)

·       Studieplan (herunder IT-strategi)

·       Formative evalueringssamtaler: giver de grundlag for fælles tiltag i klassen?

·       Opfølgning på LF

·       Terminsprøver

·       Klassen lige nu

·       Evt.

Februar (evt. virtuelt)

·       Studieplan (herunder IT-strategi – husk Studieinfo)

·       Opfølgning på klasse- og holdevalueringer

·       Erfaringer fra terminsprøver og vintereksamen

·       Elevtrivselsundersøgelse og LF

·       Erfaringer fra LSO til SSO

·       Klassen lige nu

·       Evt.

 

Principper for klasseteammøderne

Deltagere

 • Fællesfagslærere og fagpakkelærere, som har minimum 10 elever eller som oplever et behov i forhold til den elevgruppe de har (kontakt klasselæreren).
 • Studievejlederen er altid med til årets første møde (herunder opfølgning på LF fra juni) og er derefter indkaldt og deltager efter
 • Maj-mødet i 0. hf og 1.hf er kun for de to klasselærere.

 

Antal, tidspunkter og form

 • Møderne i 1.hf er alle fysiske.
 • August-møder i 2.hf er altid fysiske.
 • De øvrige møder i 2.hf kan afholdes helt eller delvist virtuelt.
 • Møderne kan placeres i skemaets 1-5. lektion og ved at lade berørte klasser/hold arbejde selv eller virtuelt.

 

Konkretisering af dagsordenspunkter og forslag til klasselærerne

Punkter der går igen over de to år:

 


[1] Fra bekendtgørelsen om studieplanen:

§ 24. Med henblik på fagligt samspil i undervisningen mellem fag og forløb m.v. efter lovens § 30 organiserer institutionen arbejdet med at sikre samspillet i hold af lærere (lærerteam). Institutionen fastlægger et lærerteams opgaver med hensyn til planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisningen.

§ 25. Institutionen fastlægger efter drøftelse med det eller de relevante lærerteam en overordnet, kortfattet og overskuelig plan (studieplan) pr. klasse for progressionen i samspillet i undervisningen mellem fag og forløb m.v. for at sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen.

Stk. 2. I studieplanen fastlægger institutionen endvidere ansvarsfordelingen mellem klassens lærere og kravene til sammenhæng mellem enkeltfaglige og flerfaglige undervisningsforløb.

Stk. 3. Studieplanen omfatter alle klassens fag og forløb m.v. og deres samspil for derigennem at sikre progression og variation i brugen af forskellige arbejdsformer.

Stk. 4. Institutionen fastlægger indholdet af studieplanen, så der er tydelige mål for elevernes tilegnelse af viden, kundskaber og kompetencer i både det enkelte fag og i flerfaglige forløb.

Stk. 5. Institutionen orienterer løbende eleverne om studieplanen og den øvrige planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen.

Stk. 6. Institutionen justerer studieplanen løbende og formidler den på skolens hjemmeside i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.


 

 • Opfølgning på klasse- og holdevalueringer: skal der være metodisk frihed eller skal vi prøve at lave den samme slags evaluering (f.eks. QTI).
 • Månedssamlinger: se frem mod de næste månedssamlinger og aftal, hvilke emner der kan tages op med klassen.
 • Årsprøver/terminsprøver/eksamen: hvad skal der ske og hvordan hjælper vi bedst muligt klassen frem mod aktiviteterne?

Særlige 1.hf-punkter:

 • Klasseopstart: studievejlederen informerer, socialt arrangement i efteråret, de første uger – introprogram. Se siden Introduktionsaktiviteter og fælles HF-aktiviteter
 • Fælles retningslinjer: grundlæggende ’regler’ for lærer-elev samarbejdet i klassen.
 • IT-strategi: hvem gør hvad og hvordan sikrer vi samlet en hensigtsmæssig digital adfærd i klassen? og siderne Digital strategi og Plan for IT-lektionerne
 • PKL – se semesterplan for placering og siden PKL- for lærere
 • DHO-LSO-SSO Se siden DHO-LSO-SSO – for lærere
 • Åbent Hus: begyndende planlægning heraf.
 • Studierejse 2.g: hvem og hvor?
 • Observation: Fokus for observation kan f.eks. være klasseledelse, klasserumskultur, opstart og nedlukning af lektioner, elevaktivitet, motivation, flipped learning, læringsstrategier, feedback, klare mål). På første møde laves aftaler med en kollega og et fokus fastlægges. På andet møde følges der op på observationerne.
 • Formative evalueringssamtaler: mødet kan enten bruges på at planlægge form/indhold/placering af samtalerne eller på at følge op på de afholdte samtaler.

Særlige 2.HF-punkter

 • PKL – se semesterplan for placering og siden PKL- for lærere
 • DHO-LSO-SSO Se siden DHO-LSO-SSO – for lærere
 • IT-strategi: hvem gør hvad og hvordan sikrer vi samlet en hensigtsmæssig digital adfærd i klassen? og siden Digital strategi
 • Formative evalueringssamtaler: mødet kan enten bruges på at planlægge form/indhold/placering af samtalerne eller på at følge op på de afholdte samtaler.

Uddybning af dagsordenspunkterne for klasseteammøderne

Klasselærerne (to lærere) har en opgave i at forberede det enkelte mødes punkter godt, så det er muligt at nå igennem de nogle gange omfattende dagsordener. Dette dokument er tænkt som inspiration (men ikke facitliste) til, hvordan man kan gribe de forskellige dagsordenspunkter an.

Aftaler om observation / Erfaringer fra observation?

Vi har tidligere kørt forløb med gensidig observation. Erfaringerne herfra har været gode og givet den oplevelse, at man lærer meget af at få lov at være ’fluen på væggen’ som ser mange af de dynamikker, spændinger og evt. ’mod-kulturer’ som pågår i et klasserum. En anden gevinst ved observationer af fælles udfordringer er, at det kan vende opfattelsen af noget som kan opfattes af læreren som et individuelt problem til det som det som regel er: et kollektivt problem. Altså bliver fokus, hvad kan VI gøre for at afhjælpe det der ikke fungerer. Der er tænkt følgende fremgangsmåde:

 • På første møde i august laves aftaler med en kollega og et fokus fastlægges. Evt. samme fokus for alle klassens lærere, men ikke nødvendigvis en hel lektion. Det vil være naturligt, at man efterfølgende får en snak sammen om det observerede. Det at observere hinanden kan være en kilde til nervøsitet og det er derfor vigtigt at holde fokus på bolden under observationen. Vi observerer det fokus, der er aftalt og ikke alt muligt andet. På den måde bliver vi i den efterfølgende dialog to parter som udefra betragter den samme aktivitet og taler om hvad der skete og hvad vi kan lære af det.
 • På andet møde i november/december følges der op på observationerne.
 • Fokus for observation kan f.eks. være klasseledelse, klasserumskultur, opstart og nedlukning af lektioner, elevaktivitet, motivation, flipped learning, læringsstrategier, feedback, klare mål mm. Man kan også lave en undersøgelse af et emne hos eleverne og så sammen med en kollega arbejde med et perspektiv man synes er udfordrende for eleverne.

 

 

Elevtrivselsundersøgelse

Hvert år deltager skolens elever i en elevtrivselsundersøgelse (ETU). Resultaterne er tilgængelige omkring januar og giver indblik i mange aspekter af en klasses forhold til læring og trivsel. De forskellige indikatorer man kan søge på giver resultater som kan bruges som afsæt for en diskussion om tiltag, der kan fastholde eller forbedre det der undersøges.

Desværre kan der ikke gives adgang via UNI Login til den enkelte klasse. Derfor leverer AHO en rapport til hver klasse i god tid inden mødet i februar som klasselærerne kan studere og udvælge fokuspunkter ud fra.

To eksempler på indikatorer:

Forberedelse af LF

Det er ikke tanken at starte fra toppen og gennemgå hver enkelt elev. Tal om dem som på forhånd er meldt ind som ’problemater’ og forbered klasselærere og evt. studievejleder på LF-mødet med BST.

Formative evalueringssamtaler

Afhængigt af, hvornår mødet ligger i forhold til gennemførelsen af de formative evalueringssamtaler (planlagt til november/december) kan mødet bruges til at planlægge samtalerne hvad angår placering og form eller til at samle op på, hvad man hver især fik ud af dem og om man kan bruge dem til at iværksætte en samlet og koordineret indsats.

Fælles retningslinjer

 • Aftaler om pædagogiske retningslinjer, der gør at eleverne møder en fælles tilgang fra klassens lærere (brug af pc, fremmøderegistrering, gruppedannelse jf. skolens regler herfor mm).

Klassen lige nu

Hvordan er læringsmiljøet i klassen lige nu? Hvordan er det sociale miljø? Er der ting, der giver anledning til at overveje et eller flere tiltag? I givet fald: hvem gør hvad?

Klasseopstart

 • Runde: hvem har klassen til hvad, hvem er klasselærere og hvad er deres rolle og ansvar i forhold til klasseteamet?
 • Studievejlederen overleverer relevante oplysninger om elever fra grundforløbet til klasseteamet.

Maj-mødet i 1hf kun for de to klasselærere

Studieplan

Der samles op på om studieplanen er ajourført og hvis ikke rettes der en venlig påmindelse til de ansvarlige lærere i klasseteamet om at få det gjort.

Opsamling på årets arbejde. Status på klassens og enkeltelevers faglige og sociale trivsel

Klasseopstarten er vigtig for skabelsen af den kultur som følger klassen gennem resten af forløbet og meningen er, at klasselærerne, som skrevet, samler op på hvordan klassen er kommet i gang fra studieretningens opstart i november og til årets afslutning. Er der noget som man skal være opmærksom på når klassen starter op igen efter ferien? Hvad kan der gøres?

Månedssamling

Se frem mod de månedssamlinger som fremgår af semesterplanen frem mod næste klasseteammøde. Overvej om der i forbindelse med nogle af månedssamlingerne med fordel kan afsættes tid i resten af månedssamlingslektionen til at drøfte relevante emner med klassen. Enten med den skemalagte lærer, klasselærerne, studieretningslærere – afhængigt af emnet.

Opfølgning på klasse- og holdevalueringer

Vi skal alle evaluere undervisningen på vores hold i løbet af skoleåret. På mødet i februar må det forventes at være gjort. Evalueringerne kan nu danne udgangspunkt for en diskussion af, hvad der ser ud til at fungere i klassen og hvad der kan arbejdes med. Man kan på forhånd have aftalt en fælles måde at evaluere på, så man direkte kan sammenligne klassens svar. QTI er en mulighed og skolens standardskabelon i Lectio en anden. Se nedenfor.

QTI

Til venstre er en lærers selvopfattelse af sin rolle over for klassen og til højre klassens opfattelse af læreren.

Standardskabelon i Lectio

Et uddrag af de spørgsmål som ligger i standardskabelonen:

Orientering om studietur

Rejselærerne orienterer om det foreløbige program og taler evt. med kolleger om muligheder for at bidrage med lektioner til turen i det omfang det ikke er aftalt.

Studieplan (herunder IT-strategi)

 • Det er et fast punkt på hvert klasseteammøde at se på studieplanen for klassen sammen. (https://sites.google.com/ngyhf.dk/studieplanhfnghf/startside) Se på hvad der er gået forud og hvad der skal ske i det kommende semester, specielt i forhold til flerfaglige forløb. Er der vigtige overleveringer som lærerne med ansvar for de(t) kommende forløb skal tage med i deres planlægning? Hvad angår det enkeltfaglige kan man tale om mulige samarbejdsflader.
 • Om ajourføring af flerfaglige forløb i klassens studieplan: Grundreglen er, at forløb der fremgår af skolens overordnede progressionsplan skal indføres i studieplanen under ’Fokus’. Dette kan gøres på to måder. 1) Klik på klassens Studieplan i Lectio og herefter på ’Opret forløb’. Det forløb der nu oprettes ligger automatisk i ’Fokus’. 2) Hvis man i forvejen har oprettet et fællesfagligt forløb i sit fags studieplan kan man allerede have tilknyttet det samarbejdende fag. Nu tilføjes klassen det samme forløb, f.eks. 2021p, og dermed ligger forløbet også i ’Fokus’.
 • IT-strategi – hvad er opgaverne for det kommende semester og hvem skal udføre dem hvornår? Se dette link for den overordnede plan: https://www.nghf.dk/personalehaandbog/introduktion/regler-og-retningslinjer/skolemaal-og-strategi/890-2/

Studierejse 1.hf (mødet ved opstart)

Indledende drøftelse og evt. afklaring af, hvem der indleder planlægningen af en studietur for klassen.

Termins- og årsprøver/Eksamen

Vi oplever ofte, at elever går tidligt fra en termins- og årsprøver (sjældnere til eksamen). Termins- og årsprøver er god træning til den endelige eksamen og det er ærgerligt at mange ikke bruger tiden bedre. For nogle kan det givetvis forklares med almindelig dovenskab og ønsket om at få tidligt fri, men for andre ved vi, at det er udtryk for at de ikke vidste hvordan de skulle komme videre og gøre opgaven bedre. I eksemplet nedenfor ses, hvornår enkeltelever gik til en prøve (prøven sluttede kl. 14 og de seks elever gik som det ses noget før) og hvad deres årskarakterer i faget var (eleven der gik kl. 12.27 fik karakteren 4 og så fremdeles). Hvad gør vi hver især for at hjælpe os elever til at blive bedre til at gå til prøve, kan vi lære noget af hinanden, kan vi gøre noget for at løfte dem samlet?

Åbent Hus

Se mail fra AAN som udsendes hvert år i forbindelse med afvikling af Åbent Hus.