Info om jubilartræf 2023.

Klasseteam-samarbejde for HF3

Klasseteamet på HF3

Struktur og opgaver for samarbejdet om den enkelte klasse fra 2021

Forord

I dette dokument overskueliggøres arbejdet for klassekoordinatorerne og deres samarbejde med klassens lærere i et årshjul. Årshjulet er en ramme for arbejdet og indeholder punkter som alle klasser forventes at arbejde med. Det må forventes at det er forskelligt, hvor meget punkterne fylder i den enkelte klasse og klasseteamet kan altid sætte andre punkter på afhængigt af de behov der opstår i løbet af året eller bytte rundt på rækkefølgen. Oven over klasseteamet er HF3-studieteamet, der sikrer at HF-formatet omskrives til HF3samt HF-studieteam, der forholder sig til aktiviteter, som ligger på tværs af klasserne og bekendtgørelsesmæssige elementer af HF-uddannelsen. Se mere herom i dokumentet: HF3-studieteam og HF-studieteam.
Som det fremgår nævnes i det nedenstående tre grupper med ansvar for klassen. Der er teamleder, mentoren og klasseteamet (klassens tre fællesfagslærere, mentor og studievejleder). De tre grupper har forskellige opgaver med klasseteamet som det væsentlige team:

 

Teamleder

 • Teamlederen sætter dagsordenen for møderne i klasseteamet med udgangspunktet i årshjulet og med fokus på elevernes sociale og faglige udvikling, klasseledelse og klasserumskultur, som har stor betydning for fastholdelse og elevtrivsel.
 • Sidder i Hf3-studieteam medstudievejledere, HF3-koordinator og øvrige teamledere.

Klasseteamet

 • Deltager i møder og bidrager her igennem og i det daglige arbejde med at gennemføre klassens studieplan som aftalt og til skabelsen af et professionelt læringsfællesskab om klassen, der skal understøtte, at den enkelte elev i samarbejde med klassekammerater og lærere udvikler sig mest muligt fagligt, personligt og socialt.
 • Sikrer at relevant information kommer i konferencen.
 • Forholder sig til ændringer i elevernes skema og daglige drift.
 • Danner bro mellem klassens aktører.
 • Planlægger indhold for aktiviteter vedrørende klassen.

 

Mentor:

 • Støtter elevernes trivsel bl.a. gennem samtaler, fastholdelse ved fravær og ved kontakt med interne og eksterne parter
 • Giver eleverne redskaber til at klare hverdagen og indsigt i diagnosernes udfordringer
 • Giver lærerne indsigt i elevernes diagnoser og udfordringer og bistår med pædagogiske redskaber til undervisningen og i mødet med eleven.
 • Deltager ved teammøder.
 • Deltager ved optagelsen af nye elever, registrerer SPS-timer og fører elevjournaler.

Mødestruktur og dagsordenspunkter for klasseteammøder (uddybning af pkt. se længere nede på siden)

 

1.HF – mødefrekvens hver 2. uge de første 2 mdr. Herefter hver 3. uge.

Juni
Inden sommerferienmødes klasseteamet for at aftale hvem der gør hvad ift. Introarrangement-          Navneskilte

–          Rundvisning

–          PPT (SWE).
Hvem siger hvad.

 

 

Bilag: Teamets første møde

August

Møde 1:

·          Første skoledag (Bilag)

o   Faste pladser

o   Introdag – udmelding til eleverne

·       Arrangere introfest

·       Tutoraktiviteter

·       Fælles retningslinjer

Møde 2:

·       Semesterplanlægning + fødselsdagskalender

·       Lektier

·       Opgaver

·       LL-placering + indhold

 

·       Følgende nævnes:

·       Forældrekonsultation uge 44 2 eftermiddage.

·       Deltager ikke i idrætsdag, men socialt arrangement afholdes.

 

September

Møde 3:

·       Planlægning af første klassens time

·       Evt. fredagscafé m. støtte

·       Alternativ idrætsdag,

·       Aftaler parsamarbejde/grupper

·       Lærere: Husk screening af elever, dansk og matematik

Møde 4:

·       Evaluering af introprogrammet,

·       Planlægning af forældrekonsultationer i uge 44: hvad snakker vi med forældrene om? Dette møde fungerer samtidig som en formativ evalueringssamtale

·       Deltager i Melodigranprix om muligt

Oktober

Møde 5:

·       Forberede forældrekonsultationer

·       faglig, social og trivsel status på eleverne, beslutter om nogle elever ikke er klar til hf3.

Møde 6:

·       Opfølgning på forældresamtalerne

November

Møde 7:

·       Forberede skolefesten

·       faglig status for klassen med udgangspunkt i LF skemaet

·       Skolefesten med støtte

·       Deltager IKKE i Åben skole

Møde 8:

·       Forberede juleaktiviteter (klippeklistredag, julefrokost)

·       Evt. nisseleg

 

 

December

Møde 9:

·       Planlægge en juleklippeklistredag

·       Juleafslutning med rektorbingo

·       Deltager i Julefrokost

·       Juleafslutning

·       møder deres historielærer

·       Engelsklærer informerer om Cambridge engelsk

·       Rejselærere –interesserede?

 

Januar

Møde 10:

·       Planlægning af elevaktiviteter

·       Deltager i evt. Nytårskur (hvis ikke julearrangement)

·       Deltager i fredagscafé

·       Elever forberedes på terminsprøve i matematik

·       Belæring om terminsprøver i egen klasse

 

Møde 11:

·       Planlægge forfest til elevfesten

·       Planlægge arrangement til musical.

·       Teamet planlægger studiedage til Kbh i uge 22 – orientering elever

 

Februar

Møde 12:

·  Se musical i uge 7

·  Deltage i elevfest

·  Teamet skriver brev med opdatering om hvordan det går i klassen og send til Koordinator/ Anna fra kontoret, der sender via E-boks

·  koordinerer formative elevsamtaler

·  Elever orienteres om tilbud om eksamensangstkursus (studievejledere)

·  MBJ: Studievejledningen orienterer om næste skoleår

 

 

Marts

Møde 13:

·       Trivsel og elevstatus

·       Arrangementer

·       Eleverne vælger kreafag

·       møder nye lærere og ser faglokaler

 

April

Møde 14:

·       Trivsel og elevstatus

·       Arrangementer: Forårskoncert, elevfest og fredagscafé

·       Studietursplanlægning

Møde 15:

·       Trivsel og elevstatus

·       arrangementer

 

Maj

Møde 16:

·       Planlægger eksamensperioden og sidste skoledag

·       Deltager i sidste skoledag hvor de spiller rundbold,

·       Eleverne laver evaluering af HF3 (elevperspektivet)

·       møder kommende lærere

·       Elever har skriftlig matematikeksamen

Møde 17:

·       Opfølgning på HF3 evalueringen

·       Opsamling på årets arbejde. Status på klassens og enkeltelever faglige og sociale trivsel

Juni

Møde 18:

·       Studietur til KBH (uge 22)

·       Mundtlig eksamen i matematik

·       Historie-opgave i uge 23

·       Evaluering af året der er gået,

·       overlevering til næste skoleår med deltagelse af kommende lærere?

·       Finde to tutorer til kommende klasser

 

2.HF mødefrekvens 1 gang om måneden + efter behov

August

·       Erfaringer fra sommereksamen

·       Faste pladser / grupper

·       Status på elever at være obs.

·       Planlægning af opgaver/lektier og skema

·

September

·       Teamet aftaler studietursdestination for juni  – Hvem rejser? (flere lærere efter jul)

·       Teamet planlægger de sociale arrangementer for måneden:

idrætsdag med lektielærer, babybal og MGP

·       Teamleder deltager i forældremøde i slut sept. sammen med studievejleder og mentor

Oktober

·       Trivsel, elevstatus

·       PKL 1 planlægning – Husk PKL 1 refleksionsopgave,

·       Vita Studievalg Nord i klassen om studievalg og karriereveje

 

November

·  Fagkommentarer/formativ evaluering.

·  Planlægning af vintereksamen

·  Åben skole (fx skriftlig opgave i et fag eller et miniprojekt ml. to fag)

·  Skolefesten

·  Terminsprøve engelsk kl. 9.00-14.00

 

December

·  Trivsel og elevstatus

·  Arrangementer for dec.

·  Eksamen skriftlig og mundtlig engelsk

·  Fælles HF julefrokost

·  Hilser på de nye lærere (religion og samf)

·  Engelsklærer informerer om Cambridge engelsk

 

Januar

·       Status på elever

·       Planlægning af aktiviteter,

·       Påsætning af rejselærere til studieturen til sommer

·       Krea eksamen uge 2

·       Terminsprøve i dansk

·       Får 2 nye fag (religion og samf)

·       Deltager i PKL 2

·       Vælger fagpakke og valgfag (studievejleder)

 

 

Februar

·  MBJ: Studievejledningen orienterer om næste skoleår

·  Teamet planlægger studieturen udlandet detaljer,

·  Planlægger evt.  forfest til elevfesten,

·  Opfordrer til at se musical

·  Koordinerer NV og LSO i kalenderen

·  Erfaringer fra terminsprøver og vintereksamen

·  Elevtrivselsundersøgelse og LF

Marts

·  Studieinfodag marts, (studievejleder)

·  LSO i uge 14, dansklærer planlægger

·  Status på elever

·  Planlægning af aktiviteter

 

April

·  NF intern prøve slut april

·  Deltager i forårskoncert, elevfest og fredagscafé

·  Trivsel, elevstatus

·  Husk studietur

 

Maj

·  Sidste skoledag: spiller rundbold med andre klasser

·  HF3 evaluering

·  Skriftlig dansk eksamen

·  Kultprojekt (her eller efter sommerferien?)

·  Status på elever

·  Planlægning af aktiviteter

·  Opfølgning på HF3 evalueringen

 

Juni

·  Mundtlig eksamen i NF og dansk

·  Studierejse i juni til udlandet uge 22

·  Særlige elever, der skal vendes?

 

 

3.HF – mødefrekvens efter aftale (Ca.1 gang om måneden på 6. semester, da eleverne ikke længere har fællesfag sammen)

August

·       Nye pladser/grupper

·       Status på elever

·       Planlægning af opgaver/lektier og skema

September

·       Idrætsdag med lektielærer, fest samt MGP

·       Studievalg og karriereveje og info om Studiepraktik – Vita Studievalg Nord

Oktober

·       Mulighed for Studiepraktik 3 dags i uge 43

·       Trivsel, elevstatus

·       Planlægge perioden for PKL 3, husk at informere dansklæreren fra 2. år

November

·       PKL 3 UCN, uge 45

·       Husk PKL 3 refleksionsopgave (dansklæreren)

·       Karrieretanken for afgangselever her på skolen

·       Skolefesten

·       Åben skole i deres normale skema

 

 

December

·       Trivsel og elevstatus

·       Planlægning af arrangementer: HF julefrokost

·       Kultfagseksamen intern

Januar

·       Eksamen i Kult enkeltfagligt

·       Terminsprøve i fag med skriftlighed

·       SSO workshop

·       Trivsel og elevstatus.

·       Planlægger SSO forløbet

·       forårssemestret,

·       Planlægger evt. forfest til elevfesten,

·       Opfordrer til deltagelse i musical næste måned

·       Iværksætte blå bog

Februar

·       Studievalg Nord: Oplæg for alle afgangselever – Vita (kommer måske ind i klassen)

·       Informeres om SSO af lærere

·       Studievejleder orienterer om hf+ pakker og laver aftaler med AAU og orienterer eleverne om hvilke støtteforanstaltninger der findes

·       Besøg af tidligere hf3 elever: Hf3 og hvad så?

Marts

·       Åbent hus på havnen i Aalborg om studier

·       SSO vejledningsdage

·       Husk klassemøder, fx om deltagelse i lanciers

April

·       Aktiviteter: Forårskoncert, elevfest og fredagscafé, træner lanciers, skriver SSO i uge 14

 

Maj

·       Deltager i 3g2h afslutningsfest og galla

·       HF3 evaluering

·       Planlægger eksamensperiode, sidste skoledag og studenterhalløj

·       Opfølgning på HF3 evaluering

 

Juni

·       Sommereksaminer, afslutter fagpakkefag og valgfag til sommer

·       Planlægge dimission

 

Principper for klasseteammøderne

Deltagere

 • Teamlærere, studievejledere og mentor
 • Studievejlederen er med hver anden gang og efter behov.

Antal, tidspunkter og form

 • Møderne i 1.hf og 2.hf er alle fysiske.
 • Møder i hf3 kan være virtuelle.
 • Møderne kan placeres i skemaets 1-5. lektion og ved at lade berørte klasser/hold arbejde selv eller virtuelt.

 

Konkretisering af dagsordenspunkter og forslag til klasselærerne

Punkter der går igen over de tre år:

 • Status på elever
 • Planlægning af aktiviteter fx skolens kalender, fester, LL-lektioner m.m.
 • Elevtrivselsundersøgelser på klasseniveau i alle år: er der noget der giver anledning til tiltag?
 • Forberedelse af LF: hvem skal behandles, hvad er årsagen, hvad foreslår vi at gøre?
 • Månedssamlinger: se frem mod de næste månedssamlinger og aftal, hvilke emner der kan tages op med klassen.
 • Årsprøver/terminsprøver/eksamen: hvad skal der ske og hvordan hjælper vi bedst muligt klassen frem mod aktiviteterne?

Særlige 1.hf-punkter:

 • Fælles retningslinjer: grundlæggende ’regler’ for lærer-elev samarbejdet i klassen.
 • IT-strategi: hvem gør hvad og hvordan sikrer vi samlet en hensigtsmæssig digital adfærd i klassen? Obs. På it-vejleder og LL-lektioner. Se evt. dokumenterne Digital strategi og Plan for IT-lektionerne
 • PKL – se semesterplan for placering og dokumentet PKL- for lærere
 • DHO-LSO-SSO Se dokumentet DHO-LSO-SSO – for lærere
 • Forældrekonsultationer
 • Studierejse KBH 1.hf + 2.hf: hvem og hvor?
 • Formative evalueringssamtaler: mødet kan enten bruges på at planlægge form/indhold/placering af samtalerne eller på at følge op på de afholdte samtaler.

Særlige 2.HF-punkter

 • PKL – se semesterplan for placering og dokumentet PKL- for lærere
 • DHO-LSO-SSO Se dokumentet DHO-LSO-SSO – for lærere
 • Formative evalueringssamtaler: mødet kan enten bruges på at planlægge form/indhold/placering af samtalerne eller på at følge op på de afholdte samtaler.

Særlige 3.HF-punkter:

 • Studenterkørsel/sidste skoledag/dimission
 • Eksaminer og terminsprøver
 • Galla og afslutningsfest
 • Studiepraktik PKL3
 • Studievalg og karrierevalg

 

 

 

Uddybning af dagsordenspunkterne for klasseteammøderne

Elevtrivselsundersøgelse

Hvert år deltager skolens elever i en elevtrivselsundersøgelse (ETU). Resultaterne er tilgængelige omkring januar og giver indblik i mange aspekter af en klasses forhold til læring og trivsel. De forskellige indikatorer man kan søge på giver resultater som kan bruges som afsæt for en diskussion om tiltag, der kan fastholde eller forbedre det der undersøges.

Desværre kan der ikke gives adgang via UNI Login til den enkelte klasse. Derfor leverer AHO en rapport til hver klasse i god tid inden mødet i februar som klasselærerne kan studere og udvælge fokuspunkter ud fra.

 

To eksempler på indikatorer:

Billedet viser en indikator fra eleverne trivsel

Billedet viser en indikator fra eleverne trivsel

Forberedelse af LF

Det er ikke tanken at starte fra toppen og gennemgå hver enkelt elev. Tal om dem som på forhånd er meldt ind som ’problemater’ og forbered klasselærere og evt. studievejleder på LF-mødet med BST samt en mulig handlingsstrategi.

Formative evalueringssamtaler

Afhængigt af, hvornår mødet ligger i forhold til gennemførelsen af de formative evalueringssamtaler (planlagt til november/december) kan mødet bruges til at planlægge samtalerne hvad angår placering og form eller til at samle op på, hvad man hver især fik ud af dem og om man kan bruge dem til at iværksætte en samlet og koordineret indsats.

Fælles retningslinjer

Aftaler om pædagogiske retningslinjer, der gør at eleverne møder en fælles tilgang fra klassens lærere (brug af pc, fremmøderegistrering, gruppedannelse jf. skolens regler herfor mm).

Klassen lige nu

Hvordan er læringsmiljøet i klassen lige nu? Hvordan er det sociale miljø? Er der ting, der giver anledning til at overveje et eller flere tiltag? I givet fald: hvem gør hvad?

Status på enkelte elever
Er der elever, der har særlige udfordringer eller vi er bekymrede for? Har mentor gjort observationer? Har lærerne? Handleplan?

Aktiviteter

Klassens team planlægger og/eller tydeliggør fælles arrangementer for eleverne. Hvem gør hvad? Skal der studiehjælpere bookes på?


Klasseopstart

 • Runde: hvem har klassen til hvad, hvem er klasselærere og hvad er deres rolle og ansvar i forhold til klasseteamet?
 • Studievejlederen overleverer relevante oplysninger om elever fra grundforløbet til klasseteamet.

Opsamling på årets arbejde. Status på klassens og enkeltelevers faglige og sociale trivsel

Klasseopstarten er vigtig for skabelsen af den kultur som følger klassen gennem resten af forløbet og meningen er, at klasselærerne, som skrevet, samler op på hvordan klassen er kommet i gang fra studieretningens opstart i november og til årets afslutning. Er der noget som man skal være opmærksom på når klassen starter op igen efter ferien? Hvordan er trivsel og faglige niveau? Hvad kan der gøres?

Månedssamling

Se frem mod de månedssamlinger som fremgår af semesterplanen frem mod næste klasseteammøde. Forbered eleverne på disse. Overvej om der i forbindelse med nogle af månedssamlingerne med fordel kan afsættes tid i resten af månedssamlingslektionen til at drøfte relevante emner med klassen. Enten med den skemalagte lærer, mentor, studievejleder, studiehjælpere – afhængigt af emnet.

Opfølgning på klasse- og holdevalueringer

Vi skal alle evaluere undervisningen på vores hold i løbet af skoleåret. På mødet i februar må det forventes at være gjort. Evalueringerne kan nu danne udgangspunkt for en diskussion af, hvad der ser ud til at fungere i klassen og hvad der kan arbejdes med. Man kan på forhånd have aftalt en fælles måde at evaluere på, så man direkte kan sammenligne klassens svar. QTI er en mulighed og skolens standardskabelon i Lectio en anden. Se nedenfor.

QTI

Til venstre er en lærers selvopfattelse af sin rolle over for klassen og til højre klassens opfattelse af læreren.

Standardskabelon i Lectio

Et uddrag af de spørgsmål som ligger i standardskabelonen:

Studietur

Indledende drøftelse og evt. afklaring af, hvem der indleder planlægningen af en studietur for klassen. KBH i 1.hf samt evt. Berlin i 2. hf.
Rejselærerne orienterer om det foreløbige program og taler evt. med kolleger om muligheder for at bidrage med lektioner til turen i det omfang det ikke er aftalt.

Studieplan (herunder IT-strategi)

 • Det er et fast punkt på hvert klasseteammøde at se på studieplanen for klassen sammen. (https://sites.google.com/ngyhf.dk/studieplanhfnghf/startside) Se på hvad der er gået forud og hvad der skal ske i det kommende semester, specielt i forhold til flerfaglige forløb. Er der vigtige overleveringer som lærerne med ansvar for de(t) kommende forløb skal tage med i deres planlægning? Hvad angår det enkeltfaglige kan man tale om mulige samarbejdsflader.
 • Om ajourføring af flerfaglige forløb i klassens studieplan: Grundreglen er, at forløb der fremgår af skolens overordnede progressionsplan skal indføres i studieplanen under ’Fokus’. Dette kan gøres på to måder. 1) Klik på klassens Studieplan i Lectio og herefter på ’Opret forløb’. Det forløb der nu oprettes ligger automatisk i ’Fokus’. 2) Hvis man i forvejen har oprettet et fællesfagligt forløb i sit fags studieplan kan man allerede have tilknyttet det samarbejdende fag. Nu tilføjes klassen det samme forløb, f.eks. 2021p, og dermed ligger forløbet også i ’Fokus’.
 • IT-strategi – hvad er opgaverne for det kommende semester og hvem skal udføre dem hvornår? Se dette link for den overordnede plan: https://www.nghf.dk/personalehaandbog/introduktion/regler-og-retningslinjer/skolemaal-og-strategi/890-2/


Termins- og årsprøver/Eksamen

Vi oplever ofte, at elever går tidligt fra en termins- og årsprøver (sjældnere til eksamen). Termins- og årsprøver er god træning til den endelige eksamen og det er ærgerligt at mange ikke bruger tiden bedre. For nogle kan det givetvis forklares med almindelig dovenskab og ønsket om at få tidligt fri, men for andre ved vi, at det er udtryk for at de ikke vidste hvordan de skulle komme videre og gøre opgaven bedre. I eksemplet nedenfor ses, hvornår enkeltelever gik til en prøve (prøven sluttede kl. 14 og de seks elever gik som det ses noget før) og hvad deres årskarakterer i faget var (eleven der gik kl. 12.27 fik karakteren 4 og så fremdeles). Hvad gør vi hver især for at hjælpe os elever til at blive bedre til at gå til prøve, kan vi lære noget af hinanden, kan vi gøre noget for at løfte dem samlet? LL-lektioner til forberedelse?