Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Praksis- og karrierelæring PKL – lærere

I bekendtgørelsen for HF er der krav om ’praktik’ i HF. Det er vigtigt at forstå at der her ikke er tale om traditionel erhvervspraktik men et forløb der skal afklare elevens hovedinteresse og fremtidige uddannelses-/karrierevalg. Vi kalder det derfor Praksis- og karrierelæring (PKL).

Samlet set 70 timers Praksis- og karrierelæring i løbet af 4 semestre.

#1 20 timer. Første semester Tilknyttet dansk

#2 20 timer. Andet semester. Tilknyttet samfundsfag

#3 30 timer. Tredje semester. Tilknyttet dansk

 

1. PKL-periode   

Oktober 1. semester

Særlig PKL-lærergruppe er (udpeget i opgavefordelingen). De får ultimo august tilsendt forrige års katalog af udbudte workshops, som de kan tage udgangspunkt i – man kan gentage en workshop eller lave en ny.

Workshoppen skal dække cirka 8 lektioner hvoraf nogle kan foregå uden for skolen. Foregår de uden for normal skoletid, skal det varsles i beskrivelsen inden eleverne søger.

Det er et krav, at eleverne møder virkeligheden i form af gæster her eller besøg ude i verden.

Dag 1. Formiddag

Oplæg ved Vita Skov – Studievalg Nord. (Alle 1.hf-elever) 1. lektion

Dag 1. Formiddag og eftermiddag.

Temadag. Eleverne arbejder i forskellige praktikworkshops på baggrund af deres valg.

Dag 2. For- og eftermiddag.

Temadag. Eleverne arbejder med deres tema.

Dag 3. Formiddag

Afrapporteringsdel – opgave i dansk. Evaluering af forløbet. Hvad har jeg udsigt til, hvis jeg vælger at blive fx SOSUer eller performancekunstner? Optagelseskrav, fagvalg, løn,

Danskfaget kan tone i den retning, dansk ønsker det. Se opgaven fra 2017 bilag 1

Dansklæreren sikrer, at der oprettes Portfolio for PKL og at opgaven lægges heri. Se bilag 2 for skabelonen.

 

2. PKL-periode

Januar 2.semester

Eleverne vælger 2 fagpakker, de gerne vil introduceres til. Lærerne (udpeget i opgavefordelingen) planlægger et forløb på 4 lektioner, der viser de nye fag og deres samspil.

Valget sker gennem et spørgeskema i Lectio. Administrationen fordeler eleverne, lægger dem på hold i Lectio og opretter lektionerne. Lærerne redigerer selv lærerpåsætning efter deres plan for forløbet.

Dag 1:
Fagpakke intro 1 (3 lektioner).
Hvad kan jeg bruge min HF til? Besøg af gamle elever (1 lektion)

Dag 2:
1.lektion med studievejledning (om fagpakker og valgfag).
lektion med valgfagsmesse.
Fagpakkeintro 2 (3 lektioner)

Eleverne vælger umiddelbart efter forløbet både valgfag og fagpakker, så dette valg kan koordineres.

Afrapportering sker ved besvarelse af spørgsmål i elevens portfolio (se bilag 2, PKL2). Samfundsfagslæreren afsætter tid til dette og inddrager evt. elevernes svar i diskussion om identitetsdannelse og samfundsformer.

 

3. PKL-periode

Efterår 3.semester

I efteråret gennemføres PKL 3 som har fokus på elevernes fremtidige uddannelses-/karrierevalg. De har i den forbindelse 4 muligheder. Mulighed 1-3 ligger typisk uge 44-46, men det kan variere da det er udbyderne der bestemmer. Mulighed 4 lægges i de 2 perioder der er flest andre afsted.

Besøg på UCN med et arbejde med en case, der vil være relevant for uddannelser der. Praktikken foregår sammen med et hold fra NGHF og en lærer, og den indebærer forberedende arbejde på skolen og 1 dag på UCN. Forløbet dækker 3 dage.
3 dages praktik hos Forsvaret, hvor man bor der i 3 dage og laver øvelser og hører om mulighederne der. Her er et begrænset antal pladser henholdsvis piger og drenge. Hvis der er for mange, tildeles pladserne ved lodtrækning.
2 dages praktik hos Politiet, hvor man hører om mulighederne for uddannelse her og prøver forskellige øvelser. Det foregår på Kasernen og er uden overnatning. Man skal sikkerhedsgodkendes.
Man finder selv en praktikplads, som godkendes senest lige efter skolestart (deadline udmeldes årligt). Forløbet dækker 3 dage. Praktikken

Eleverne tilkendegiver inden sommerferien hvilken mulighed de helst vil og har til efter ferien til at finde egen praktikplads.

PKL3 er planlagt sådan, at man enten er i praktik og arbejder med det i 3 dage ELLER laver Lille Skriftlig Opgave (LSO) med sin dansklærer i 3 dage. LSO placeres i de 2 perioder hvor flest elever er i praktik. Se mere om LSO i Fra DHO til SSO.

 

Bilag 1

Opgave til PKL1

PKL-refleksionsopgave – opgaveformulering til 1. hf

Indledning til PKL-refleksionsopgaven (her skriver du først overordnet om, hvad formålet med PKL er, og dernæst zoomer du ind på, hvad refleksionsopgaven kommer til at indeholde af afsnit og fortæller din læser dette (så skriv indledning til sidst). Ca. 5-8 linjer af omfang.
Redegørelse for dit og din klasses første PKL-forløb på ½-1 side. Beskriv forløbet/dagen, pointer du modtog og forstod. Ca. ½-1 side af omfang.
Refleksion over dine egne fremtidsplaner erhvervsmæssigt, sådan som de ser ud for dig lige nu. Beskriv dine tanker om uddannelsesveje, du kunne gå ad for at komme frem til din uddannelse. Beskriv typer af arbejdsroller, du kunne se dig selv i fremover. Ca. 1 side af omfang.
Idékatalog over hvordan du i dit daglige arbejde her på Nørresundby Gymnasium og HF skal arbejde for at nå det erhvervsmæssige mål. Hvordan skal dine arbejdsvaner være? Hvordan skal din faglige indstilling i det skriftlige og det mundtlige arbejde i fagene være? Hvordan skal din forberedelse til timerne være? Reflektér her over, om du i øjeblikket har denne indstilling. Vær kritisk og ærlig. Ca. ½ side af omfang.
Konklusion – afrund din PKL-refleksionsopgave med at opsummere, hvad du er kommet frem til af refleksioner over PKL som element i din hf-uddannelse, tanker om din egne erhvervshåb og om din egen nuværende arbejdsindstilling. Ca. ¼ side af omfang.

Opgaveformalia: 1½ linjeafstand, skriftstørrelse 12, Times New Roman.

Opgaven afleveres i Lectio i dag d. 8/11 (den er oprettet af din egen dansklærer).

Opgaven tæller for 3 elevtimer i dit danskfag.

 

 

Bilag 2

Information til eleverne om Portfolio.

Portfolio for PKL

Som en del af dit HF-forløb skal du have 3 forløb som handler om praktik og karrierelæring – hos os hedder det PKL-forløb. De forløb skal være med til, at du bliver mere sikker på, hvad du skal vælge af fag, mens du går på HF, men også hjælpe dig med at finde ud af, hvad du vil bagefter.

PKL 1 skal være ”interesseafklarende” – altså hjælpe dig med at finde ud af, hvad du overordnet godt kan lide at arbejde med.

PKL 2 skal være ”fagpakkeafklarende” – altså hjælpe dig med at være sikker på, at du vælger den rigtigt fagpakke og de rigtige valgfag.

PKL 3 skal være ”studie- og karriereafklarende” – altså hjælpe dig med at finde ud af, hvad du vil efter HF.

Du får mere at vide om indholdet i forløbene i den pjece, du får udleveret ved skolestart (se også her (indsæt link)) og på månedssamling.

Efter hvert forløb skal du skrive lidt om, hvilke tanker du gør dig om forløbet, og hvad du har fundet ud af. Det skal samles i denne portfolio, som du kommer til at skulle skrive i efter hvert forløb. Dine teamlærere og din studievejleder kan læse med.

Dine teamlærere hjælper dig med at oprette et GoogleDocs og dele det med dem. Kopier teksten nedenfor og sæt den ind i dokumentet. Opdater portfolio efter hvert forløb.

//////////

Elevnavn:

PKL 1

Indsæt den opgave du afleverer i dansk her:

XXXXXXX

PKL 2

Besvar nedenstående spørgsmål:

Hvilken fagpakke tænkte du, du ville have, da du startede på HF?
Hvilke fagpakker har du prøvet i PKL 2?
Hvorfor ville du prøve de fagpakker? Hvilke tanker gjorde du dig om dem inden?
Har PKL 2 haft indflydelse på dit endelige fagpakkevalg? Hvorfor?/hvorfor ikke?
Har du en plan for hvad du vil efter HF?
Hvilke jobs har dine forældre og bedsteforældre haft? Er det ‘fodspor’ du gerne vil følge i?
Hvad har betydning for hvilket job du gerne selv vil have i fremtiden? Hvad skaber værdi for dig?

 

PKL 3

Som den del af PKL 3 laver du en Lille Skriftlig Opgave (LSO) i dansk, hvor du skal arbejde med et værk i dansk. En del af denne opgave skal være en refleksion over dit fremtidige studie-/karrierevalg.

Her indsættes denne refleksion:

XXXXXXX

 

///////////

 

 

Bilag 3

Opgave til PKL3 indsættes her.