Velkommen til åben skole lørdag den 27. november.

Studierejse. HF.

Gennemførelse

Rejsen gennemføres i 2.hf og i princippet skal alle elever deltage i rejsen, der kan dog dispenseres for 2-3 elever pr. klasse. Hf-teamene skal koordinere rejsemålene for at sikre at rejsen bliver så billig som muligt for eleverne. Det kan være hensigtsmæssigt at flere klasser rejser sammen. BST inddrages derfor hurtigt i dette arbejde og godkender rejsemålene samlet.

For rejser til udlandet skal hver klasse ledsages af to lærere. Ved indenlandske rejser og i tilfælde hvor flere klasser befinder sig på samme udenlandske rejsemål samtidig, kan en klasse være ledsaget af kun en lærer.

Hver klasse får ét tilbud om en rejse i 2.hf. Der rejser 2 lærere med, og andre lærere kan deltage i forløbet ved at planlægge dele af rejsen. De lektioner, som ikke rejsende lærere afvikler på rejsen, har status som virtuelle lektioner.

Hver klasse afvikler 19 lektioner på en studietur af 5 dages længde. De 6 lektioner er kl-lektioner, og derudover afvikler medrejsende lærere minimum 4 lektioner hver i deres fag. De resterende lektioner kan afvikles af ikke-medrejsende lærere der deltager i indholdet eller af de medrejsende lærere.

Hver lærer registrerer tid på rejsen efter særlig SU-aftale gældende på området ( 10 timer pr påbegyndt døgn).

Tidspunkt

Rejseugen lægges i uge 41.

Planlægning

Rejsen forberedes i 1.hf, sådan at klasselæreren senest 1.februar (1.hf) kan orientere BST om rejselærere og – mål i 2.hf til brug ved time-/fagfordelingen. Hvis der i en klasse ikke kan findes rejselærere, orienteres BST hurtigst muligt. Man kan søge SHI om lov til at inddrage en lærer der kan få klassen i 2.hf. Dette ønske vil blive tilgodeset hvis time/fagfordelingen gør det muligt. Når BST har sikret sig at alle har rejselærere, kan man bestille rejse, men husk at klassen skal høres og med underskrift bekræfte deres deltagelse i turen (for elever under 18 kræves forældres eller værges underskrift), inden tilbuddet endelig accepteres (blanket hertil findes i ‘Blanketter’i FC).

Senest 1.september (2.hf) afleveres overordnet beskrivelse af rejsens indhold med specifikation af lektionsfordelingen, samt blanketterne der bekræfter at eleverne kender skolens rejseregler til BST

Inden afrejse afleveres kontaktinformation samt program for rejsen til kontoret.

For elever som ikke er EU-borgere udfyldes blanketten “Skolerejser inden for EU”, som i god tid skal attesteres af Udlændinge Styrelsen. Denne blanket gælder både som visum og tilbagerejsetilladelse. Hvis eleven ikke har udenlandsk pas, kan blanketten med påførelse af billede også gælde som pas. Blanketten kan afhentes på kontoret.

Man kan afhente et dokument, som dokumenterer at rejsen er en skolerejse til brug ved museumsbesøg etc, på kontoret, hvor lærere også skal afhente forsikringskort.

Efter rejsen afleveres regnskab for rejsen inkl. bilag samt særskilt regnskab for billetpengene (jf. nedenfor) inkl. bilag til kontoret. Skemaer til begge dele findes i ’Blanketter’ i FC.

Se også studietursguiden

Pris

Ophold + transport fra NGHF til hotel må koste max 2900,-kr (kost ligger uden for beløbsgrænsen). Der kan søges støtte ved Rejsefonden. Beløbet kan suppleres med alternative finansieringskilder. Det tilbud, som eleverne får, skal inkludere lokaltransport, så de ved, hvad rejsen kommer til at koste inden de melder sig til.

Billettilskuddet til entreer og lign. er 200,-kr pr elev. Billettilskuddet til entreer og lign. er 200,-kr pr elev. Dette beløb bruges til entre, foredrag og lign. samt til transport til særlige dele af programmet; dvs. fx en bus til et mål uden for en storby eller en guidet rundtur. Udgifter uden for disse rammer skal forlods godkendes af BST.

Dispensation

Rektor kan dispensere for reglerne; for eksempel ved særlige forsøg eller udviklingsprojekter.