Problemstilling, Problemformulering og Opgaveformulering

Fra DHO til SRP

 

I løbet af de første 2½ år skal vi træne eleverne i at identificere og udarbejde en problemstilling. De skal også lære at opstille en problemformulering på baggrund af dette arbejde. Dvs. eleverne skal kunne:

 

 • finde og begrunde en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag.
 • afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en kompleks faglig problemstilling.
 • besvare en stillet opgaveformulering, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen.

 

Arbejdet består således af tre dele:

 1. Elevernes valg og udarbejdelse af problemstilling, herunder fag og område.
 2. Elevernes arbejde med en problemformulering, som de skal lave under vejledning. Dette er nyt i forhold til tidligere og kræver mere vejledning fra lærerens side.
 3. Læreren udarbejder på baggrund af elevens problemformulering en opgaveformulering.

 

 

Definitioner:

 

Problemstilling: angiver den ramme som emnet befinder sig inden for og viser at emnet har relevans og indsnævrer problematikken til den afsluttende sætning: ”Dette leder mig frem til følgende problemformulering”

Problemformulering: består af ét centralt spørgsmål eller undren, som man ikke umiddelbart kan give et svar på og som kalder på begge fag. Desuden skal man have overvejelser over materialer, begreber/teori og metoder.

 

Fag 1 Materialer Begreber/teorier Metoder
Fag 2 Materialer Begreber/teorier Metoder

 Opgaveformulering: består af en række underspørgsmål på stigende taksonomisk niveau som tager udgangspunkt i elevens problemformulering.

 

Eksempler

 

Samfundsfag A og spansk A: Narkotikahandel i Colombia

Problemstilling: Den fortsatte narkotikaproduktion medfører et problem. Både internt – politisk og økonomisk – i Colombia og internationalt med grænseoverskridende kriminalitet, korruption, narkokarteller og betydningen for unges risiko for misbrug. Alle parter – undtagen de kriminelle – vil gerne gøre noget, men det lader ikke til at ske. Dette leder frem til følgende problemformulering

 Hvorfor er det svært at stoppe produktionen af kokain i Colombia, når ”alle” parter tilsyneladende gerne vil?

 

Fag Materiale Begreber/teori Metoder
Samfundsfag Historiebøger, artikler, statistik, teorier om international politik og demokrati failed-state teori, politologiske teorier Kvantitativ behandling af data, kvalitativ læsning af iagttagere af Colombia, komparative metoder til at sammenligne samfundsmodeller
Spansk Artikler, film, dokumentar, novelle, uddrag af roman Sproglig analyse, analyse af retorik og argumentation. Specifikke elementer fra den litterære eller den filmiske analyse.

 

Ud af dette voksede flg. opgaveformulering: 

 1. Redegør for Colombias nyere historie med fokus på narkohandlens rolle for politiske, kulturelle og økonomiske forhold i landet.
 2. Undersøg i forlængelse heraf, hvordan Pablo Escobar fik så stor indflydelse i Colombia. Tag udgangspunkt i en analyse af, hvordan han fremstilles i et selvvalgt afsnit af tv-serien ”Narcos”. I forhold til at belyse Pablo Escobar og hans indflydelse inddrages desuden bilaget ”Pablo Escobar y la política” eller andet selvvalgt spansksproget materiale.
 3. Diskutér fremtidsudsigterne for et opgør med narkoproduktionen i Colombia. Inddrag bilag 2 samt selvvalgt spansksproget materiale.

 

 

Dansk A og bioteknologi A: Fertilitetskampagne: Har du talt dine æg i dag?

 Problemstilling: Københavns Kommune lavede i foråret 2016 en kampagne for at få unge til at få børn tidligere. De brugte bl.a. slogan til kvinder som ”Har du talt dine æg i dag”, og til mænd: ”Svømmer de hurtigt nok” – om henholdsvist æg og sædceller. Dette vakte en del debat og forargelse. Men hvorfor laver man sådan en kampagne, når der findes teknikker i fertilitetsbehandlingen, der kan hjælpe barnløse? Dette leder frem til følgende problemformulering:

Hvordan kan det være at Københavns Kommune laver en fertilitetskampagne for at få unge til at få børn tidligere, når man allerede i dag har bioteknologiske metoder, der kan flytte den naturlige grænse for fertilitet, og med hvilke reaktioner er denne kampagne blevet modtaget?

 

Fag Materiale Begreber/teori Metoder
Dansk Plakater, postkort mm fra kampagnen og indlæg i den efterfølgende debat. Begreber der knytter sig til brugen af analysemodeller.

Appelformer.

 

Litterært perspektiv: Fremstillingsformer i kampagner. Sprogligt perspektiv: Retorisk analyse, herunder kommunikationssituation, appelformer, argumentation. Mediemæssigt perspektiv: Kommunikationsanalyse, medieanalyse og fortolkning, analyse og vurdering af mediers funktion i sociale og kulturelle sammenhænge.
Bioteknologi Forskningsartikler med resultater af andres forsøg, evt. egne forsøg J og bøger om forplantning og fertilitetsteknologi, genteknologi Begreber der er knyttet til forplantningstek-nologi, hormonregulering, REACH (registrering, evaluering og autorisation af kemikalier) samt økotoksikologi. Eksperimentelle arbejdsmetoder herunder epidemiologiske undersøgelser til undersøgelse af eksempelvis sammenhænge mellem kvinders alder og koncentrationen af de overordnede kønshormoner (chancen for at få børn), laboratorieforsøg og betydningen af kontrollerede forsøg samt anvendelse af modeller

 Ud af dette voksede flg. opgaveformulering:

 1. Redegør for den biologiske aldersgrænse for fertilitet samt hvilke bioteknologiske teknologier man kan anvende for at flytte grænsen for fertilitet.
 2. Analyser hvordan kampagnen, lavet af Københavns Kommune, formidler deres budskab, og analyser debatten der er kommet som en reaktion på denne kampagne.
 3. Diskuter grænsen for hvad disse bioteknologiske teknikker kan, og kommenter hvorfor kvinder ikke vil underlægges den biologiske aldersgrænse.
 4. Diskuter på baggrund af spørgsmål 1 – 3 hvorvidt kampagnen har nået sit mål.

 

Bioteknologi A og matematik A

Problemstilling: Når man brygger øl skal man have en gærkultur til at vokse, for at kunne omdanne sukker til alkohol. Der findes forskellige matematiske modeller der kan beskrive vækst, men hvordan kan mikrobiologisk vækst bedst beskrives, og hvordan kan denne viden bruges til at give mere viden om hvordan man kan gøre en øl brygning bedre?

 

Fag Materiale Begreber/teori Metoder
Matematik Vejen til matematik A2; kapitel om differentiallignigner, især y’=ky og y’=ay(M-y) Differentialligninger, eksponentiel vækst, logistisk vækst, vækst modeller. Matematisk modellering.
Bioteknologi Bakterievækst (Yubio s.34-36)

Mikroorganismer og bioteknologi (Biologi til tiden s. 141-147)

Destillation (Basiskemi B s. 63-66)

Vækstkurve, vækstfaser, vækstfaktorer (næringsstoffer, pH og temperatur) og livsprocesser (Gærings- og respirationsprocessen)

Destillation, destillationskolonne,

fordamning og fortætning.

Naturvidenskabelig metode:

 

 • Vækstforsøg
 • Hypotese
 • Variabelkontrol
 • Kontrolforsøg

 

 • Arbejdsmetode:

Destillation

Ud af dette voksede flg. opgaveformulering:

 1. Gør kort rede for gæringsprocessen
 2. Hvordan bestemmes alkoholprocenten baseret på densiteten?
 3. Redegør for, at (ligning) er den fuldstændige løsning til y’=a * y (M-y)
 4. Hvordan er massetabet et mål for gærcellernes aktivitet, og med hvilken matematisk model kan væksten af gærcellerne beskrives?