Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Studierejse. 3g. Rejseregler

Rejseprocedure og regler STX

Betaling

Alle stx-elever indbetaler 4000kr til en klassekonto på kontoret, som klassen har i 3 år. 1.g indbetaler 1.rate (2000kr) primo november og 2.rate (2000kr) primo juni. Elever der ikke rykkes op får 2.rate tilbage, medmindre andet aftales med rektor. Betalingsterminerne udmeldes i optagelsesbrevet.

Betaling for en evt. 3.g rejse opkræves særskilt. Eventuelt overskydende beløb fra 2.g-turen kan bruges på 3.g-turen eller til anden fælles aktivitet i 3.g.

 

2.g-rejse

Gennemførelse

Rejsen gennemføres i 2.g og alle elever skal principielt deltage. Hver klasse får ét tilbud om en rejse i 2.g. Der rejser 2 lærere med, og andre lærere kan deltage i forløbet ved at planlægge dele af rejsen. De lektioner, som ikke rejsende lærere afvikler på rejsen, har status som virtuelle lektioner.

Hver klasse afvikler 19 lektioner på en studietur af 5 dages længde. De 6 lektioner er kl-lektioner og derudover afvikler medrejsende lærere minimum 4 lektioner hver i deres fag. De resterende lektioner kan afvikles af ikke-medrejsende lærere der deltager i indholdet eller af de medrejsende lærere. Er der tale om papegøjeklasser aftale man fordelingen med BST.

Hver lærer registrerer tid på rejsen efter særlig SU-aftale gældende på området (10 timer pr påbegyndt døgn).

Se også studierejseguiden.

Tidspunkt

Rejseugen lægges i uge 41.

Planlægning

Rejsen forberedes i 1.g, sådan at klasselæreren senest 1.februar (1.g) kan orientere BST om rejselærere og – mål i 2.g til brug ved time-/fagfordelingen. Rejsen foretages som hovedregel i fællesfag (se nedenfor om 3.g).
Hvis der i en klasse ikke kan findes rejselærere, orienteres BST hurtigst muligt. Man kan søge BST om lov til at inddrage en lærer der kan få klassen i 2.g. Dette ønske vil blive tilgodeset, hvis time/fagfordelingen gør det muligt. Når BST har sikret sig at alle har rejselærere, kan man bestille rejse, men husk at klassen skal høres og med underskrift bekræfte deres deltagelse i turen (for elever under 18 kræves forældres eller værges underskrift), inden tilbuddet endelig accepteres (blanket hertil findes i ‘Blanketter’ i FC). Rejseblanketterne der bekræfter at eleverne kender skolens rejseregler afleveres til BST.

Rejselærerne laver aftale med rejsebureau og bestiller rejsen. Fakturaer afleveres i god tid til kontoret, som forestår betaling.

For elever som ikke er EU-borgere udfyldes blanketten “Skolerejser inden for EU”, som i god tid skal attesteres af Udlændinge Styrelsen. Denne blanket gælder både som visum og tilbagerejsetilladelse. Hvis eleven ikke har udenlandsk pas, kan blanketten med påførelse af billede også gælde som pas. Blanketten kan afhentes på kontoret. Vær opmærksom på særlige regler ved rejse til Storbritannien.

Klassens lærere aftaler lektionsfordelingen på rejsen og sender disse samt afrejse- og hjemkomsttidspunkt til BST, som lægger det i Lectio.

Inden afrejse afleveres kontaktinformation samt program for rejsen til kontoret. Endvidere kan rejselæreren bede om at få overført restbeløbet fra klassens konto.

Kontoret skal også inden afrejse have en liste over evt. ikke-medrejsende elever, opgaver til disse samt instruktion til udlevering. Man bedes sikre at eleverne skal på skolen og hente opgaver i løbet af rejseperioden – altså lave flere opgavedele med forskellige udleveringstid.

Man kan afhente et dokument, som dokumenterer at rejsen er en skolerejse til brug ved museumsbesøg etc, på kontoret, hvor lærere også skal afhente forsikringskort.

Efter rejsen afleveres regnskab for rejsen inkl. bilag. Skema findes i ’Blanketter’ i FC. Hvis læreren inden rejsen har fået overført klassens kontobeholdning, og der er et restbeløb, tilbageføres dette til klassens konto.

Pris

Rejsen må samlet koste max 4000,-kr (kost som ikke er morgenmad på hotel og dermed betalt via rejsefakturaen ligger uden for beløbsgrænsen). Der kan søges støtte ved Rejsefonden. Beløbet kan suppleres med alternative finansieringskilder.

Billettilskuddet til entreer og lign. er 200,-kr pr elev. Dette beløb bruges til entre, foredrag og lign. samt til transport til særlige dele af programmet; dvs. fx en bus til et mål uden for en storby eller en guidet rundtur. Udgifter uden for disse rammer skal forlods godkendes af BST.

Der overføres 100,-kr pr elev til skolens fælles rejsefond.

Det samlede rådighedsbeløb for turen er altså 4100,-kr.

3.g-rejse

I 3.g er det muligt at foretage én ekskursion i form af en forlænget weekend. Rejsen tilstræbes at dække studieretningsfagene.

Studieretningssprogene (SP, FR, TY, GR/LA og MU) kan planlægge så 2. og 3.g rejser sammen hvert andet år, hvis det giver mening i forhold til klassesammensætningen. Disse rejser må også ligge i januar for ikke at berøre 2.g-rejsen.

Gennemførelse

Rejsen kan forgå på hele stamklasser. Rejsen er ikke et tilbud, alle klasser får, men kan tilbydes, hvis en lærer og et hold har ønske herom. Dette konfereres med klassens øvrige lærere, inden klassen får tilbuddet, for at undgå konkurrence. På blandede studieretninger gives der mulighed for at rejse i de forskellige studieretningsfag repræsenteret i klassen.

Der afvikles som hovedregel 7 lektioner på turen hvoraf minimum 6 skal være i medrejsende fag.

Der er 1-2 medrejsende lærere.

Hver lærer registrerer tid på rejsen efter særlig SU-aftale gældende på området (10 timer pr påbegyndt døgn).

Tidspunkt

Rejsens skal ligge i det tidsrum der er udmeldt i semesterplanen – typisk ultimo januar (op til4 dg: to-fr-lø-sø/fr-lø-sø-ma/lø-sø-ma-ti).

Betaling

Eleverne betaler det aftalte beløb ind på deres konto på skolen. Man beder kontoret sende opkrævningen ud. Eventuel overskud fra 2.g-turen kan indgå i regnskabet.

Efter rejsen afleveres regnskab for rejsen inkl. bilag. Skema findes i ’Blanketter’ i FC.

Hvis der er overskud efter 3-g-turen, aftales det med klassen at pengene går til studenterkørsel eller lign.

Planlægning

Rejsen skal være planlagt senest 1.april, så rejsen kan indgå i lærerens opgavefordeling. Rejsen skal indgå i pensum og godkendes af uddannelsesleder mindst 2 mdr inden rejsens afvikling. Samtidigt sikres ved hemmelig tilkendegivelse, at alle elever har råd til at deltage. Dette sker for at undgå, at nogen presses til at sige ja til tilbuddet. Hvis der er tilslutning, bekræfter alle elever deres deltagelse med underskrift (for elever under 18 kræves forældres eller værges underskrift).

Procedure for aflevering af lektionsplan, program, og opgaver til ikke-medrejsende elever er som anført under 2.g-rejsen.

Pris

Prisen må max være 1500,-kr pr elev, og der kan søges støtte ved Rejsefonden. Beløbet kan suppleres med alternative finansieringskilder.

Billettilskuddet til entreer og lign er 100,-kr pr elev. Disse overføres til klassekontoen.

Dispensation

Rektor kan dispensere for reglerne; for eksempel ved særlige forsøg eller udviklingsprojekter.