Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Klasseteamsamarbejdet for STX

Struktur og opgaver for samarbejdet om den enkelte stx-klasse fra 2021

I dette dokument overskueliggøres arbejdet for klasselærerne og deres samarbejde med klassens lærere i et årshjul. Årshjulet er en ramme for arbejdet og indeholder punkter som alle klasser forventes at arbejde med. Det vil være forskelligt, hvor meget punkterne fylder i den enkelte klasse og klasseteamet kan altid sætte andre punkter på afhængigt af de behov der opstår i løbet af året eller bytte rundt på rækkefølgen. Som det fremgår neden for er der to grupper med ansvar for klassen. Der er klasselærerne (to lærere) og klasseteamet (klassens fællesfags- og studieretningslærere samt studievejlederen). De to grupper har forskellige overordnede opgaver med klasseteamet som det væsentlige team.

Klasselærerne

 • Klasselærerne spiller en helt central rolle for elevernes faglige, personlige og sociale trivsel i løbet af de tre år på STX.
 • Klasselærerne sætter dagsordenen for møderne i storteamet, med udgangspunktet i årshjulet, med fokus på elevernes faglige udvikling, klasseledelse og klasserumskultur, som har stor betydning for fastholdelse og elevtrivsel.
 • Klasselærerne har ansvaret for at der gennemføres forløb, som tilsammen opfylder kravene til studieplanen.

Klasseteamet

 • Deltager i møderne med klasselærerne og bidrager her igennem og i det daglige arbejde med at gennemføre klassens studieplan som aftalt og til skabelsen af et professionelt læringsfællesskab om klassen, der skal understøtte, at den enkelte elev i samarbejde med klassekammerater og lærere udvikler sig mest muligt fagligt, personligt og socialt

 

Møde struktur og dagsordenspunkter for klasseteammøder 2021-22

1g
Oktober/November (inden opstart)

 • Klasseopstart
 • Studieplan (herunder IT-strategi)
 • Fælles retningslinjer
 • Åbent Hus
 • Studierejse 2.g
 • Evt.
Februar

 • Studieplan (herunder IT-strategi)
 • Opfølgning på klasse- og holdevalueringer
 • Elevtrivselsundersøgelse
 • Forberedelse af LF
 • Klassen lige nu
 • Evt.
Maj (kun for de to klasselærere)

 • Studieplan (herunder IT-strategi)
 • Opsamling på årets arbejde. Status på klassens og enkeltelever faglige og sociale trivsel
 • DHO og prøver i øvrigt
 • Klassen lige nu
 • Evt.
2g
August

 • Studieplan (herunder IT-strategi)
 • Orientering om studietur
 • Aftaler om observation (hvem er med hos hvem og hvad skal observeres?)
 • Månedssamling
 • Klassen lige nu
 • Evt.
November/December (evt. virtuelt)

 • Studieplan (herunder IT-strategi)
 • Formative evalueringssamtaler: giver de grundlag for fælles tiltag i klassen?
 • Erfaringer fra observation?
 • Terminsprøver
 • Klassen lige nu
 • Evt.
Februar (evt. virtuelt)

 • Studieplan (herunder IT-strategi – husk Studieinfo)
 • Opfølgning på klasse- og holdevalueringer
 • Elevtrivselsundersøgelse og LF
 • Terminsprøver/Eksamen
 • Klassen lige nu
 • Evt.
3g
August

 • Studieplan (herunder IT-strategi)
 • g-studietur
 • Månedssamling
 • Klassen lige nu
 • Evt.
November/December (evt. virtuelt)

 • Studieplan (herunder IT-strategi)
 • Formative evalueringssamtaler: giver de grundlag for fælles tiltag i klassen?
 • SRP-opstart
 • Terminsprøver
 • Klassen lige nu
 • Evt.
Februar (evt. virtuelt)

 • Studieplan (herunder IT-strategi – husk Åbent Hus 1/3)
 • Opfølgning på klasse- og holdevalueringer
 • Elevtrivselsundersøgelse og LF
 • Terminsprøver/Eksamen
 • Klassen lige nu
 • Evt.

 

Principper for klasseteammøderne

Deltagere

 • Fællesfagslærere og studieretningslærere.
 • Studievejlederen er altid med til årets første møde (herunder opfølgning på LF fra juni og i 1.g overlevering af relevante oplysninger om elever fra grundforløbet) og er derefter indkaldt og deltager efter
 • Maj-mødet i 1.g er kun for de to klasselærere.

Antal, tidspunkter og form

 • Hver stx-årgang får lagt et lærermøde ekstra ind i forhold til den nuværende struktur
 • Møderne i 1.g er alle fysiske.
 • August-møder i 2.g og 3.g er altid fysiske.
 • De øvrige møder i 2.g og 3.g kan afholdes helt eller delvist virtuelt.
 • Møderne kan placeres i skemaets 1-5. lektion og ved at lade berørte klasser/hold arbejde selv eller virtuelt.

 

Klasseteam-samarbejde for STX

Som nævnt indledningsvist er lærerne organiseret i teams i samarbejdet om klasserne. Hver klasse har to klasselærere. Hvis man ønsker at være klasselærer kan man ønske det i forbindelse med ønsker til opgavefordelingen. Klasselærerne vælges blandt klassens lærere i forbindelse med opgavefordelingen. Mindst én af de to skal være fællesfagslærer. Den anden klasselærer behøver ikke have hele klassen, men dog hovedparten. Det tilstræbes, at klasselærerne har eleverne i mere end et år. Grundlæggende samarbejder klasselærerne og klasseteamet med studieplanen som omdrejningspunkt og det koordineres via studieplanen i Lectio. Klasselærerne tager initiativ til dialog med klassens øvrige lærere om studieretningssamarbejdet og sikrer, at studieplanen udfyldes løbende. Klassens øvrige lærere er forpligtet på at melde tilbage til teamet.

Rammer for klasselærerne og deres kompetencer/opgaver

 • at holde et møde, hvor de to klasselærere planlægger opstarten med klassen og øvrige fælles aktiviteter inden skolestart
 • at vælge en administrativ klasselærer som er kontaktperson til ledelsen/administrationen. Denne meddeles LHO inden skolestart
 • at stå for ”klassens time”-aktiviteter i samarbejde med klassen efter behov
 • at udlevere og organisere materiale fra administrationen og forestå juleafslutning og skolestart/afslutning for klassen
 • at indkalde til møder med klasseteamet med en på forhånd udmeldt dagsorden efter ovenstående plan – ad-hocmøder kan forekomme og planlægges, så flest muligt kan komme
 • klasselærerne er mødeledere og står for dagsorden og referat
 • udarbejdelse af studieplanen i Lectio – herunder løbende at formidle den til eleverne i klassen. Det er i udgangspunktet kun klasselærernes opgave at kontrollere at studieplanen udfyldes efter de beskrevne retningslinjer og særligt de dele der skal indføres i fagenes samspil under ’Fokus’
 • koordinering af det øvrige studieretningssamarbejde
 • iværksætte et socialt arrangement for klassen pr. skoleår (forslag: beachvolley, bowling, restaurant, film (her/bio), svømmehal/wellness, teater, UNF-arr., dans, skovtur/Egholm..)
 • beslutte særlige tiltag til at fremme trivsel og læring i klassen.

Særligt i 1.g:

Klasselærerne skal koordinere Åbent Hus-aftenen og de spiller en central rolle i de introaktiviteter, som afvikles i forbindelse med studieretningens opstart primo november. Introaktiviteterne planlægges centralt af Introudvalget.

 • indsamle input fra de øvrige lærere i forbindelse med lærerforsamlingsmøder (LF) og én repræsentant skal deltage i møde med BST og studievejlederen med henblik på planlægning af tiltag i forhold til enkelt elever. Hvis ikke andet er aftalt med LHO ved skolestart, deltager den administrative klasselærer
 • samarbejde med studievejleder som bindeled mellem denne og klassens øvrige lærere i forhold til klassen som helhed og enkelt elever. Man kan efter forespørgsel bede andre af klassens lærere være særligt opmærksom på en elev. Dette kan fx være et resultat af en aftale i forbindelse med LF
 • En af de to klasselærere tager en kort samtale hver anden uge med klassen om samarbejdet med klassens lærere om lektiegivning og fordelingen og udlevering af skriftlige opgaver. Hvis der er ting der ikke fungerer er det klasselærernes opgave at tage dialogen med den eller de pågældende lærer(e).

 

Særlige opgaver i forhold til klasens studieplan

Klasselærerne har ansvaret for at der udarbejdes en kortfattet og overskuelig studieplan for klassen og den samspillet mellem fagene og arbejdet med bekendtgørelsesbundne kompetencer og som gennemføres af det samlede klasselærerteam.[1] Af den skal tydelige mål for progression i samspillet mellem fag og forløb, videnskabsteori og faglig metode og skriftlighed fremgå, og følgende aspekter skal medtænkes:

 • forløb og aktiviteter, der styrker elevernes karrierekompetencer og dermed deres evne til valg og evne til at klare overgange i uddannelsessystemet,
 • forløb og aktiviteter, der styrker elevernes kompetencer og evner til kreativitet og innovation,
 • forløb og aktiviteter, der målrettet arbejder med sprog og kulturforståelse i en global kontekst,
 • forløb og aktiviteter, der sigter på at styrke digitale kompetencer

Samarbejde og samspil og toning kan foregå både i studieretningsfag og fællesfag. Det behøver ikke altid at indebære fagligt samarbejde, men kan også foregå i det enkelte fag. Faglige konkurrencer, in- og ekskursioner, studierejser, sociale arrangementer o.l. bidrager også til at skabe studieretningsidentitet. Det faglige samarbejde behøver ikke nødvendigvis at indebære fælles planlægning, problemformulering og produkt, men kan også være parallellæsning og foregå asynkront om et fælles emne osv. Af studieplanen skal ansvarsfordelingen mellem klassens lærere og kravene til sammenhæng også fremgå. Herefter er det de enkelte klasseteam der konkret udfylder og ikke mindst gennemfører studieplanen.

 

Grundforløbskoordinator-rollen

Eleverne er formeret i grundforløbsgrupper på tværs af de studieretninger, som de vælger senere. Der er imidlertid behov for en person, som skal tage sig af primært praktiske forhold omkring grupperne de første tre måneder. Rollen er derfor meget vigtig og også central for at eleverne får en oplevelse af, at de ikke blot er brikker i et stort puslespil. En af grundforløbskoordinatorernes vigtigste opgaver er derfor at være med til at formidle de rammer som gælder og hjælpe eleverne med at finde vej gennem systemet. Grundforløbskoordinatorerne – en for hver klasse – er valgt blandt de lærere, der senere skal være i klasseteams efter grundforløbet.

 Opgaver for grundforløbskoordinatorer

 • give de nye elever login til det trådløse netværk samt UNI-login en af de første skoledage. De får adgang til Lectio i den første IT-lektion – husk derfor, at eleverne ikke kan hente vedlagte dokumenter før
 • kort at gennemgå skolens ordensregler, herunder rygeregler og kantineordningen
 • præsentere reglerne for IT-adfærd – her henvises der til skolens studie- og ordensregler samt skolens IT-strategi
 • at stå for ”klassens time”-aktiviteter i grundforløbet efter behov
 • at være bindeled mellem skolens administration og klassen som helhed. Herunder at være med til at forklare opbygningen af grundforløbet og de forskellige momenter det består af
 • tage en kort samtale med klassen, ca. hver 14. dag, om lektiegivning og fordelingen og udlevering af skriftlige opgaver. Hvis der er ting der ikke fungerer er det koordinatorens opgave at tage dialogen med den eller de pågældende lærer(e)
 • tiltag i forhold til klasserumskultur og enkeltelever herunder samarbejde med studievejleder og BST som bindeled mellem dem og klassens øvrige lærere. Grundforløbskoordinatoren kan efter forespørgsel bede andre af klassens lærere om at være særligt opmærksom på en elev
 • I forbindelse med valg af studieretning medvirker koordinatoren til at udpege de elever, som skal have en evalueringssamtale. I tiden efter forældremødet beder koordinatoren om en hurtig mundtlig tilkendegivelse fra den enkelte elev om valg af studieretning. Listen over valg sendes ind i klassekonferencen og i løbet af to til tre dage skal faglærerne for klassen kommentere eventuelle problemater ift. valg af studieretning. Hvis der er nogen, skal de have en yderligere en samtale med grundforløbskoordinatoren. Denne kan i enkelte sværere tilfælde, lade sig bistå af studievejlederen for grundforløbet. Målet med samtalerne er at kvalificere elevernes valg af studieretning.

AHO og NCH, juni 2021

 


[1] Fra bekendtgørelsen om studieplanen:

§ 24. Med henblik på fagligt samspil i undervisningen mellem fag og forløb m.v. efter lovens § 30 organiserer institutionen arbejdet med at sikre samspillet i hold af lærere (lærerteam). Institutionen fastlægger et lærerteams opgaver med hensyn til planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisningen.

§ 25. Institutionen fastlægger efter drøftelse med det eller de relevante lærerteam en overordnet, kortfattet og overskuelig plan (studieplan) pr. klasse for progressionen i samspillet i undervisningen mellem fag og forløb m.v. for at sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen.

Stk. 2. I studieplanen fastlægger institutionen endvidere ansvarsfordelingen mellem klassens lærere og kravene til sammenhæng mellem enkeltfaglige og flerfaglige undervisningsforløb.

Stk. 3. Studieplanen omfatter alle klassens fag og forløb m.v. og deres samspil for derigennem at sikre progression og variation i brugen af forskellige arbejdsformer.

Stk. 4. Institutionen fastlægger indholdet af studieplanen, så der er tydelige mål for elevernes tilegnelse af viden, kundskaber og kompetencer i både det enkelte fag og i flerfaglige forløb.

Stk. 5. Institutionen orienterer løbende eleverne om studieplanen og den øvrige planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen.

Stk. 6. Institutionen justerer studieplanen løbende og formidler den på skolens hjemmeside i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.