Studieretnings- og klasseteamsamarbejdet for STX

Kasper Holm, webredaktør • 02-07-2018

Studieretnings- og klasseteamsamarbejdet på NGHF

Indledende bemærkninger om organisering og opgaver

STX

Skolens overordnede arbejde med klasserne og håndteringen og gennemførelsen af både centrale og decentrale målsætninger er organiseret i teams på flere niveauer. Således er der indført studieretningsteams, som arbejder med alle årgange i en eller flere lignende studieretninger. Medlemmerne underviser mindst et hold i den pågældende studieretning og er samtidig i et af studieretningernes klasseteams som er formet for alle klasser og som tager sig af både de daglige elevnære aktiviteter og de mere overordnede målsætninger eller tiltag, som besluttes i forskellige fora på skolen – ledelsen, PSU, studieretningsteams, pædagogisk udvalg etc.

Denne oversigt beskriver relationen mellem klasseteams og studieretningsteams samt deres konkrete opgaver ift. klassernes årshjul og studieplan. Studieretningsteamenes primære opgave er at arbejde med de bekendtgørelsesbundne rammer for studieplan og andre styringsdokumenter jf. modellen nedenfor og gerne forholde sig til andre mere generelle overordnede problemstillinger.

Studieretningsledergruppen er endvidere repræsenteret i PSU og er aktivt medvirkende til udarbejdelsen af skolens årlige handlingsplan.

Klasseteamet har ansvaret for, i samarbejde med alle klassens lærere, at gennemføre forløb som tilsammen opfylder kravene til studieplanen. Studieretningsteamet har lagt nogle rammer for studieplanen baseret på studieretningens udvikling, sammenhæng og toning, mens klasseteamet implementerer forløbene med udgangspunkt i den enkelte klasse.

Alle to-mandsklasseteams er repræsenteret fysisk i studieretningsteamet med et medlem.  Alle søjlerne i skitsen nedenfor repræsenterer dokumenter udarbejdet i skolens forskellige pædagogiske fora: PÆD, PSU, PR, ledelsen og ad-hoc grupper. Ledelsen og PSU har det overordnede ansvar.
Både studieretningsteam og klasseteam arbejder selvfølgelig ud fra bekendtgørelsen, men også ud fra en række styringsdokumenter, som er udarbejdet i forskellige lokale fora:

 • DHO, SRO til SRP
 • Skriftlig progressionsplan – tilpasset studieretningerne
 • IT-strategi
 • Handlingsplanen med særlige indsatsområder
 • Inspirationsmappe til arbejdet med de fire kompetencer
 • Kvalitets- og evalueringsplan.


Det er studieretningsteamet som indledningsvist tager stilling til hvordan styringsdokumenterne ”omsættes” til studieretningsklasserne. Arbejdet i både studieretningsteam og klasseteam er beskrevet i et årshjul.

 

Der er fem studieretningsteams:

 • Kreativ (MUEN),
 • Samfundsvidenskabeligt (SAMA, SAEN),
 • Science – nature (MAFYKE),
 • Science – human (BIKe, MABTFy),
 • Humaniora/sprog – (LAGR, FRENSa, TYENSa, SPENla).

 

Hvem sidder i studieretningsteams?

 • Alle studieretningsfag være repræsenteret.
 • Det tilstræbes, at flerårige fag deltager (dvs. dansk og historie kan være repræsenteret).
 • Hvert studieretningsteam ledes af en studieretningsleder, hvis opgave det er at fokusere på udvikling, sammenhæng og faglig toning. Studieretningslederen fungerer i en 4-årig periode og besættes efter opslag.
 • Alle klasseteams skal være repræsenteret i studieretningsteamet. I forbindelse med ønsker til opgavefordelingen kan man angive, at man ønsker at blive medlem af et studieretningsteam udover at være i et klasseteam. Medlemmerne udpeges af ledelsen i forbindelse med opgavefordelingen i samarbejde med den flerårige studieretningsleder.

 

Arbejdets omfang

 • Studieretningslederen leder møderne med studieretningsteamet og samarbejder med de øvrige stx-lærere. Der afholdes normalt 4 møder á 2 timer pr. semester + forberedelse o.a.
 • Klasseteams holder møder efter den mødeplan som udstikkes af ledelsen samt møder efter behov.

 

Bilag: Bekendtgørelsen om studieplanen:

 • 24.Med henblik på fagligt samspil i undervisningen mellem fag og forløb m.v. efter lovens § 30 organiserer institutionen arbejdet med at sikre samspillet i hold af lærere (lærerteam). Institutionen fastlægger et lærerteams opgaver med hensyn til planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisningen.
 • 25.Institutionen fastlægger efter drøftelse med det eller de relevante lærerteam en overordnet, kortfattet og overskuelig plan (studieplan) pr. klasse for progressionen i samspillet i undervisningen mellem fag og forløb m.v. for at sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen.

Stk. 2. I studieplanen fastlægger institutionen endvidere ansvarsfordelingen mellem klassens lærere og kravene til sammenhæng mellem enkeltfaglige og flerfaglige undervisningsforløb.

Stk. 3. Studieplanen omfatter alle klassens fag og forløb m.v. og deres samspil for derigennem at sikre progression og variation i brugen af forskellige arbejdsformer.

Stk. 4. Institutionen fastlægger indholdet af studieplanen, så der er tydelige mål for elevernes tilegnelse af viden, kundskaber og kompetencer i både det enkelte fag og i flerfaglige forløb.

Stk. 5. Institutionen orienterer løbende eleverne om studieplanen og den øvrige planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen.

Stk. 6. Institutionen justerer studieplanen løbende og formidler den på skolens hjemmeside i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

 

 

 

Studieretningssamarbejde for STX

Formål

At styrke elevernes faglige fordybelse ved at udnytte synergieffekten af at bygge videre på og samarbejde med andre fag om beslægtede emner og skriftligt arbejde. Samtidig er samarbejdet og toning med til at skabe faglig identitet hos eleverne, som både motiverer og målretter eleverne i deres nuværende og fremtidige uddannelse. Grundlæggende arbejdes der med studieplanen som omdrejningspunkt for arbejdet.

Organisering

I studieretningsteamet skal:

 • Alle studieretningsfag være repræsenteret.
 • Det tilstræbes, at flerårige fag deltager.
 • Teamet er flerårligt og der tilstræbes kontinuitet i sammensætningen.
 • Hvert studieretningsteam ledes af en studieretningsleder, hvis opgave det er at fokusere på udvikling, sammenhæng og faglig toning. Studieretningslederen er valgt for en 4-årig periode.
 • Alle klasseteams skal være repræsenteret i studieretningsteamet. De udpeges i forbindelse med opgavefordelingen i samarbejde med den flerårige studieretningsleder
 • Studieretningslederen leder møderne med studieretningsteamet og samarbejder med de øvrige stx-lærere. Der afholdes møder i teamet efter behov henover skoleåret.
 • Studieretningslederne indgår i en ledergruppe, som består af de 5 studieretningsledere. En fra gruppen er fast medlem af PSU (pædagogisk samarbejdsudvalg). De tager selv stilling til hvem.

Opgaver – for hvert studieretningsteam

Udarbejdelse af kortfattet og overskuelig studieplan i forlængelse af de mål som er fastlagt og som fremgår af den skabelon, som alle skal bruge (link til skabelon),

Af den skal tydelige mål for progression i samspillet mellem fag og forløb fremgå, og følgende aspekter skal medtænkes:

 • forløb og aktiviteter, der styrker elevernes karrierekompetencer og dermed deres evne til valg og evne til at klare overgange i uddannelsessystemet,
 • forløb og aktiviteter, der styrker elevernes kompetencer og evner til kreativitet og innovation,
 • forløb og aktiviter, der målrettet arbejder med sprog og kulturforståelse i en global kontekst,
 • forløb og aktiviter, der sigter på at styrke digitale kompetencer

Desuden skal videnskabsteori og faglig metode i de enkelte fag og i samspillet mellem dem også med i en samlet progressionsplan.

Af studieplanen skal ansvarsfordelingen mellem klassens lærere og kravene til sammenhæng også fremgå. Herefter er det de enkelte klasseteam der konkret udfylder og ikke mindst gennemfører studieplanen – mere om dette nedenfor.

Studieplanen omfatter alle klassens fag, forløb og samspil.

Derudover skal studieretningsteamet fortsat arbejde med at styrke studieretningsidentiteten ligesom aspekter af årets handlingsplan skal indarbejdes i årets arbejde. Da studieretningsteamet selv er med i processen omkring udarbejdelsen af handlingsplanen, har de stor indflydelse på denne side af det kommende skoleårs arbejde.

Studieretningsledergruppen deltager i forårets arbejde med udarbejdelse af handlingsplanen for det kommende skoleår. Dvs. udkast og temaer med fordel kan behandles i det enkelte team. Studieretningsledergruppen deltager i det afsluttende møde, hvor det endelige udkast til handlingsplan drøftes inden vedtagelse i PSU.

Den skriftlige progressionsplaner for STX skal gennemarbejde i løbet af skoleåret 18-19. Dvs. den skal gennemarbejdes for at tone den i forhold til de enkelte studieretningers særpræg, genrer og særlige faglighed. Arbejdet skal være færdigt, således det kan præsenteres på det første PR-møde i foråret 2019.

Det er studieretningsteamets ansvar at planlægge indholdet af studieretningsintroduktionerne (SRI) i grundforløbet.

Studieretningsteams skal lave et årshjul for arbejdet i 18-19. Ledergruppen laver en skabelon og denne gøres færdig i studieretningsteamet.

 

Hvad vil det sige at fagene i studieretningen skal indgå i et samspil og samarbejde om faglig toning?

Samarbejde og samspil og toning kan foregå både i studieretningsfag og fællesfag. Det behøver ikke altid at indebære fagligt samarbejde, men kan også foregå i det enkelte fag. Faglige konkurrencer, in- og ekskursioner, studierejser, sociale arrangementer o.l. bidrager også til at skabe studieretningsidentitet. Det faglige samarbejde behøver ikke nødvendigvis at indebære fælles planlægning, problemformulering og produkt, men kan også være parallellæsning og foregå asynkront om et fælles emne osv.

Her kan Søren Harnows (professor på SDU) skelnen mellem forskellige typer for fagligt samarbejde inspirere:

 • Brug af hjælpediscipliner– et fag bidrager til at løse et andet fags problem.
 • Flerfaglighed– parallelle forløb under et fælles tema
 • Fællesfaglighed– flere fag arbejder sammen for at belyse eller besvare en fælles problemstilling.

 

 

 

Minimumskrav – større fælles projekter

Skoleår Beskrivelse
1g  

OBL: Dansk-historieforløb med afsluttende opgave og mundtlig evaluering.

2g  

OBL: Fagligt samarbejde om studietur.

OBL: SRO hvor centralt udmeldte fag skal samarbejde op til opgaven.

3g  

 

 

 

 

 

Klasseteamet

Som nævnt indledningsvist er lærerne organiseret i teams i samarbejdet om klasserne. Hver klasse har et klasseteam bestående af 2 lærere. Hvis man ønsker at være med i et klasseteam kan man ønske det i forbindelse med ønsker til opgavefordelingen. Klasseteamet vælges blandt klassens lærere i forbindelse med opgavefordelingen. Det tilstræbes, at teamet består af lærere, der har eleverne i mere end et år og teamet skal være repræsenteret i de relevante studieretningsteam.

Grundlæggende arbejder klasseteamet med studieplanen som omdrejningspunkt for arbejdet og det koordineres via studieplanen i Lectio. Teamet tager initiativ til dialog med klassens øvrige lærere om studieretningssamarbejdet og sikrer, at studieplanen udfyldes løbende. Klassens øvrige lærere er forpligtet på at melde tilbage til teamet. Eleverne inddrages i det omfang, det findes relevant.

 

Rammer for klasseteamet og dets kompetencer/opgaver

 • at holde et møde, hvor de to teammedlemmer planlægger opstarten med klassen og øvrige fælles aktiviteter inden skolestart.
 • at vælge en administrativ teamledersom er kontaktperson til ledelsen/administrationen. Denne meddeles LHO inden skolestart.
 • at stå for ”klassens time” i forbindelse med månedssamlingerne.
 • at udlevere og organisere materiale fra administrationen og forestå juleafslutning og skolestart/afslutning for klassen samt indtaste i Lectio: Studieplan (Fokus), læringslektioner mm.
 • at indkalde til fysiske mødermed en på forhånd udmeldt dagsorden. Således skal der ved begyndelsen af hvert skoleår afvikles et længere fysisk møde, hvor man fastlægger tiltag og roller for det kommende skoleår jf. den studieplan, som er besluttet af studieretningsteamet. For de nye 1g-klasser skal mødet afvikles i perioden fra ca. 1. oktober til 1. november. De kan derudover indkalde til ad-hocmøder, hvis de finder behov herfor eller efter aftale med studieretningsteamet; fx i forbindelse med studieretningssamarbejde, rejser eller adfærdsmæssige problemer. Ad-hocmøder planlægges, så flest muligt kan komme.
 • Udarbejdelse af studieplanen i Lectio – se her (link til studieretningsteamets skabelon for studieplanen), herunder løbende at formidle den til eleverne i klassen.
 • Koordinering af det øvrige studieretningssamarbejde – i samarbejde med studieretningsteamet.
 • Planlægning af Læringslektioner – Se her (link til slides om læringslektioner samt fordeling).
 • iværksætte et socialt arrangement for klassen pr. skoleår. (Forslag: Beachvolley, bowling, restaurant, film (her/bio) svømmehal/wellness, teater, UNF-arr., dans, skovtur/Egholm mm.)
 • beslutte særlige tiltag til at fremme trivsel og læring i klassen.

Særligt i 1.g:

Klasseteamet skal koordinere Åbent Hus aftenen og de spiller en central rolle i de introaktiviteter, som afvikles i forbindelse med studieretningens opstart primo november. Introaktiviteterne planlægges centralt af Introudvalget.

 • Klasseteamet skal stå for planlægning og afvikling af den årlige studieretningsdag i samarbejde med de andre klasseteams. Normalt vil en repræsentant for hvert klasseteam være medvirkende i den fælles planlægning.
 • være mødeleder ved klassemøder, som afvikles efter planen her (link til overordnet mødeplan).
 • indkalde til møder herunder dagsorden og referat.
 • indsamle input fra de øvrige lærere i forbindelse med lærerforsamlingsmøder (LF) og én repræsentant skal deltage i møde med BST og studievejlederen med henblik på planlægning af tiltag i forhold til enkelt elever. Hvis ikke andet er aftalt med LHO ved skolestart, deltager den administrative tovholder.
 • samarbejde med studievejleder som bindeled mellem denne og klassens øvrige lærere i forhold til klassen som helhed og enkelt elever. Teamet kan efter forespørgsel bede andre af klassens lærere være særligt opmærksom på en elev. Dette kan fx være et resultat af en aftale i forbindelse med LF.

 

 

 

Grundforløbskoordinator STX

Hverken studieretningsteamet eller klasseteamet spiller en særlig rolle for de grundforløb som afvikles fra skolestart frem til primo november. Eleverne er formeret i grundforløbsgrupper på tværs af de studieretninger, som de vælger senere. Der er imidlertid behov for en person, som skal tage sig af primært praktiske forhold omkring grupperne de første tre måneder. Rollen er derfor meget vigtig og også central for at eleverne får en oplevelse af, at de ikke blot er brikker i et stort puslespil. En af grundforløbskoordinatorernes vigtigste opgaver er derfor at være med til at formidle de rammer som gælder og hjælpe eleverne med at finde vej gennem systemet.

Grundforløbskoordinatorerne – en for hver klasse – er valgt blandt de lærere, der senere skal være i klasseteams efter grundforløbet.

Opgaver for grundforløbskoordinatorer

 • give de nye elever login til det trådløse netværk samt UNI-login en af de første skoledage. De får adgang til Lectio i den første IT-lektion – husk derfor, at eleverne ikke kan hente vedlagte dokumenter før.

 

 • kort at gennemgå skolens ordensregler, herunder rygeregler og kantineordningen

 

 • præsentere reglerne for IT-adfærd – her henvises der til skolens studie- og ordensregler samt skolens IT-strategi

 

 • at stå for ”klassens time” i forbindelse med månedssamlingerne i grundforløbet.

 

 • at være bindeled mellem skolens administration og klassen som helhed. Herunder at være med til at forklare opbygningen af grundforløbet og de forskellige momenter det består af.

 

 • tiltag i forhold til klasserumskultur og enkeltelever herunder samarbejde med studievejleder og BST som bindeled mellem dem og klassens øvrige lærere. Grundforløbskoordinatoren kan efter forespørgsel bede andre af klassens lærere om være at særligt opmærksom på en elev.

 

 • I forbindelse med valg af studieretning medvirker koordinatoren til at udpege de elever, som skal have en evalueringssamtale. I tiden efter forældremødet beder koordinatoren om en hurtig tilkendegivelse fra den enkelte elev om valg af studieretning. Listen over valg sendes ind i klassekonferencen og i løbet af to til tre dage skal faglærerne for klassen kommentere eventuelle problemater ift. valg af studieretning. Hvis der er nogen, skal de have en samtale med grundforløbskoordinatoren. Denne kan i enkelte sværere tilfælde, lade sig bistå af studievejlederen for grundforløbet. Målet med samtalerne er at kvalificere elevernes valg af studieretning.

 

AHO og NCH juni 2018

Nørresundby Gymnasium logo