Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Alkohol. Misbrug

Skolens politik med hensyn til medarbejdernes brug af alkohol tager udgangspunkt i den praksis, der i al væsentlighed har været fulgt gennem alle årene siden skolens oprettelse, og forsøger at videreføre en hensigtsmæssig liberal arbejdspladskultur på området.

Det er således tilladt de forskellige personalegrupper til daglig at indtage alkoholiske drikke på henholdsvis lærerværelset, kontoret, kantinekøkkenet og pedelkontoret efter kl. 14 under forudsætning af

  • at den enkelte lærer har afsluttet sin undervisning,
  • at kontoret er lukket,
  • at kantineudsalget er lukket,
  • at den enkelte pedel/pedelmedhjælper har afsluttet sin normale tjeneste,
  • håndværkerbesøg hos pedellerne.

Der kan ligeledes indtages alkohol i forbindelse med

  • personlige mærkedage eller ved lignende festlige lejligheder efter aftale med rektor,
  • efteruddannelseskurser, hvor der i arrangementet indgår frokost eller middag,
  • værtskab for gæster, der i forbindelse med deres besøg tilbydes frokost eller middag.

Det er i denne forbindelse ligesom ved alle øvrige arrangementer på skolen en forudsætning, at der også bydes på ikke-alkoholiske drikke.

Der kan ikke indtages alkohol under afvikling af møder.

Ved fester på skolen, hvor der deltager elever, kan vagthavende personale nyde op til 3 genstande, og øvrigt deltagende personale aldrig mere end det er foreneligt med bonus pater-reglen.

Under studie- eller udvekslingsrejser kan de medrejsende lærere under dagens programlagte del nyde op til 3 genstande, og på intet tidspunkt mere, end det er foreneligt med bonus pater-reglen.

På éndagsekskursioner kan de deltagende lærere nyde en genstand i forbindelse med frokost eller middag.

Skolens misbrugspolitik

Det er skolens overordnede politik ved konstatering af eventuelt misbrug at forsøge at fastholde den pågældende medarbejder i ansættelsen.

Rektor er ansvarlig for, at misbrugsproblemer afdækkes, og at der så tidligt som muligt gribes ind, hvis der er tale om begrundet mistanke om misbrug. Tillidsrepræsentanten og den pågældendes kolleger skal medvirke til at afdække eventuelt misbrug og underrette rektor.

Rektor er forpligtet til ved tjenstlig samtale med den pågældende at få belyst problemet og om nødvendigt fremsætte tilbud om behandling i henhold til amtets behandlingstilbud og eventuelt i samarbejde med den pågældende faglige organisation og pensionskasse.

Der kan i yderste konsekvens kræves, at fortsat ansættelse betinges af professionel behandling.

December 2009
(Ajourført af KJE juni 2012)